Wyświetlenie artykułów z etykietą: podnoszenie kwalifikacji

gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na kurs / szkolenie. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie stanowi dokument oferujący pracownikowi odbycie szkolenie lub kursu na wniosek pracodawcy. Propozycję udziału w szkoleniu, w formie dokumentu Skierowanie na kurs / szkolenie, pracownik może otrzymać bezpośrednio od przełożonego lub działu personalnego HR. Osoby kierowane na kursy doszkalające mają na celu uzyskanie niezbędnych kwalifikacji, które odpowiadającą potrzebom danej instytucji. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie może dotyczyć szkoleń wewnętrznych, kursów przeprowadzanych przez pracodawców, firmy zewnętrzne oraz e-learningu. Poprzez Skierowanie na kurs / szkolenie pracownik dokształcający się otrzymuje dodatkowe uprawnienia np. urlop szkoleniowy, ulgi oraz współfinansowanie kosztów podjętego kształcenia. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł oraz pieczęć pracodawcy i dane osobowe pracownia. Druk formularza Skierowanie na kurs / szkolenie wskazuje na zakres szkolenia, formę finansowania kosztów podjętego kształcenia oraz posiada podpis pracodawcy

Skierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie BHP pracodawca musi przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Bez ważnego szkolenia BHP, pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP pracownika może dotyczyć zarówno szkoleń wewnętrznych, przeprowadzanych przez pracodawców jak i zewnętrzne firmy szkoleniowe specjalizujące się w kategorii bhp. Skierowany na szkolenie BHP pracownik może przyswajać wiedzę na zajęciach mających postać kursu, wykładu lub samokształcenia kierowanego. Formularz skierowanie na szkolenie BHP powinien obejmować dzień umożliwiający odbycie go w godzinach pracy. Szkolenie BHP jest przeprowadzane w celu poznania zasad i utrwalenia wiedzy z dziedziny BHP, a także zaznajomienia uczestników z praktycznymi rozwiązaniami w tym zakresie. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł, formę / rodzaj szkolenia, dzień, godzina szkolenia i miejsce szkolenia, dane przeprowadzającego szkolenie oraz podpis pracodawcy.

Podanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów nauki czy szkolenia. Pracownik chcący podjąć naukę czy podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt zakładu pracy powinien złożyć odpowiednie podanie czy wniosek o dofinansowanie studiów czy sfinansowanie kursu przez pracodawcę.

Należy pamiętać, że pracownik może dokształcać się również za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy w takim przypadku, nie jest potrzebny wniosek o sfinansowanie kursu, szkolenia czy podanie o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę w każdym przypadku jednak pozostaje ustalić kwestię finansowania nauki. Jeżeli pracodawca nie zamierza lub nie może pokryć w całości kosztów kształcenie warto spróbować uzyskać częściowe finansowanie z firmy lub spróbować pozyskać środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Warto wspomnieć że poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych rozumie się kształcenie w szkołach i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych takich jak: studia podyplomowe, kursy, seminaria, staże specjalizacyjne, staże zawodowe oraz praktyki.

Wzór pisma dofinansowanie studiów przez pracodawcę jest dokumentem uniwersalnym który łatow można dostosować do własnych potrzeb.  Podanie o dofinansowanie studiów szkolenia do pobrania za darmro.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, to zdobywanie lub uzupełnianie przez niego wiedzy i umiejętności odbywające się z inicjatywy pracodawcy lub za jego aprobatą. Wzajemne prawa i obowiązki stron powinna określać umowa szkoleniowa określająca obustronne prawa i obowiązki. Częstymi elementami umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest zapis określający wymiar zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do tego, by punktualnie stawić się na zajęciach, jak również określenie czasu pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu kształcenia. Umowia szkoleniowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych może zawierać także regulację kwestii dopłat pracodawcy do kosztów doszkalania oraz wymiar przysługującego urlopu szkoleniowego. Wymiar tego urlopu jest zróżnicowany: 6 dni dla pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych, 6 dni dla zdającego egzamin maturalny, 6 dni dla biorącego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Pracownik, który pomimo zawartej umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie podejmie nauki, nie ukończy jej lub po ukończeniu kursu  złoży wypowiedzenie, będzie musiał zwrócić część kosztów, które pracodawca zainwestował w jego edukację. Obowiązek taki może dotyczyć pracownika, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki lub z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy z jego winy. Wzór dokumentu umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy powinien zawierać: tytuł, datę, dane pracodawcy i pracownika, zdefiniowany rodzaj szkolenia które podejmie pracownik, ww. warunki  dotyczące: opłat, urlopu szkoleniowego, okresu trwania edukacji a także podpisy obydwu stron