Wyświetlenie artykułów z etykietą: kara

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy OC. Wzór druku wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC składamy w dowolnym momencie jej trwania ale rozwiąże się ona z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu lub dniem nadania. Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Czynny żal wzór zawiadomienia. Wzór dokumentu czynny żal stanowi powiadomienie przez podatnika urzędu skarbowego o popełnionych przez siebie czynach karalnych. Druk Czynny żal ma forma doniesienia na siebie samego do skarbówki, wraz z ujawnieniem okoliczności wykroczenia podatkowego. Posługując się oświadczeniem czynnego żalu unikniemy kary i zapłacimy wyłącznie zaległy podatek. Wzór formularza czynny żal chroni podatnika przed przykrymi krokami, które podejmuje organ podatkowy w stosunku do osób, które nie wywiązują się w terminie z obowiązków skarbowych. Powiadomienie czynny żal będzie skuteczne, jeśli zawiadomi o tym sam sprawca, urząd skarbowy nie miał wiedzy o danym przewinieniu przed zgłoszeniem oraz zostanie dokonana wpłata nieuregulowanej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę. W dokumencie czynny żal konieczne jest ujawnienie wszelkich okoliczności czynu oraz wskazanie osób które brały udział w jego popełnieniu. Złożenie zawiadomienia czynnego żalu nie podlega opłacie skarbowej. Druk dokumentu czynny żal powinien zawierać informacje tj. miejscowość, data, dane podatnika (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr NIP), dane US, opis i uzasadnienie wykroczenia podatkowego oraz podpis
Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Polecenie powypadkowe. Na podstawie art. 234 § 1 [1] - zarządzenie zastosowania właściwych środków profilaktycznych oraz środków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca sporządza polecenie powypadkowe. Dokument polecenia powypadkowego powinien być sporządzony w 2 egz. i przekazany odpowiednim komórkom do realizacji. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek w szczególności zastosować właściwe środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. Zasadniczym celem dokonania postępowania powypadkowego jest ustalenie okoliczności wypadku, wyjaśnienie jego przyczyny oraz określenie i zastosowanie środków profilaktycznych w celu zapobieżenie podobnym wypadkom w przyszłości. Polecenie powypadkowe, opracowane przez pracodawcę, specjalista ds. BHP przekazuje osobom odpowiedzialnym za realizację wskazanych w poleceniu powypadkowym akcji korygujących. Niewykonanie polecenia powypadkowego w określony sposób i terminie może skutkować nałożeniem kary porządkowej ze strony pracodawcy na podstawie Kodeksu Pracy. Wzór dokumentu polecenia powypadkowego powinien zawierać: miejscowość i datę, pieczęć pracodawcy, tytuł i nr dokumentu, nr protokołu dochodzenia powypadkowego którego dotyczy, środki profilaktyczne jakie pracodawca musi wykonać wraz terminem ich realizacji a także podpis pracodawcy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem / zastosowaniem kary porządkowej. Bezwzględnym wymogiem zastosowania kary porządkowej jest uprzednie wysłuchanie pracownika (tak art. 109 § 2 Kodeksu pracy). Do czynników odpowiedzialności porządkowej należą: wina pracownika, nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp oraz przeciwpożarowych. Argumentem do ukarania pracownika może być także naruszenie obowiązku potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy (spóźnienia, opuszczanie pracy bez uzasadnienia, nieusprawiedliwiona nieobecność, wykonywanie w czasie pracy czynności nie związanych z zadaniami na danym stanowisku). Pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową za samo naruszenie obowiązków, pomimo że nie wystąpiła szkoda w mieniu pracodawcy. Karę porządkową można zastosować wobec pracownika tylko po jego uprzednim wysłuchaniu, czyli zapewnienia mu możliwości wypowiedzenia się co do stawianych mu zarzutów. Po wysłuchaniu i sporządzeniu notatki służbowej pracodawca jest zobowiązany zawiadomić pracownika na piśmie: o odstąpieniu od ukarania lub o zastosowaniu wobec niego kary. Jeśli nałożenie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy, ukarany pracownik może wnieść w ciągu 7 dni sprzeciw. Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem do pobrania za damaro

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej. Podstawą wniesienia sprzeciwu jest naruszenie przepisów prawa, polegające na braku materialnych przesłanek do zastosowania kary. Sprzeciw rozpatruje pracodawca. Jeśli pracodawca chce utrzymać nałożoną karę, konieczne jest odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia. Nieodrzucenie sprzeciwu jest równoznaczne z jego uwzględnieniem, czyli anulowaniem wymierzonej kary

Etykiety

wzór / szablon dokumentu - Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę. Wyrażona na piśmie zgoda pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę powinna wyraźnie określać należność, którą pracodawca ma potrącać oraz w jakiej częstotliwości i wysokości pracodawca ma dokonywać potrąceń. Wszelkie potrącenia z wypłaty mogą być dokonywane pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pracownika (art. 91 § 1 K.p.). Zgoda pracownika na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę w formie innej niż pisemna nie jest ważna. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika, podlegają: świadczenia alimentacyjne, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, spożywanie alkoholu lub stan nietrzeźwości w czasie pracy (art. 108 K.p.). Wzór dokumentu oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę powinien zawierać: miejscowość i datę, dane pracownika oraz pracodawcy, treść oświadczenia, wskazaną kwotę, tytuł i datę potrącenia oraz podpis pracownika

Etykiety

Oświadczenie o niekaralności kierowcy wzór. Druk dla kandydata na kierowcę lub pracownika pracującego jako kierowca składającego oświadczenie w celu przedłożenia oświadczenia pracodawcy / instytucji. Przedsiębiorca ma prawo uzyskać informację o przyszłych pracownikach, którzy: zajmują określone stanowisko, muszą poświadczyć niekaralność, korzystają z pełni praw publicznych oraz prowadzą określoną działalność gospodarczą. Z tego powodu kierowcy składają oświadczenie, w których potwierdzają swoją niekaralność w zakresie przewidzianym w ustawie o transporcie drogowym, czyli w odniesieniu do przestępstw umyślnych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.

Oświadczenie o niekaralności kierowcy zawodowego powinno być własnoręcznie podpisane przez pracownika i zawierać klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dokument oświadczenia o niekaralności nie ma okresu ważności. Jednak z umowy o pracę może wynikać obowiązek okresowego dostarczania nowych zaświadczeń bądź oświadczeń o niekaralności. Jeśli umowa nie zawiera takiego zapisu, pracownik nie musi okresowo dostarczać nowych zaświadczeń o niekaralności. Pracodawca może żądać od kierowcy złożenia stosownego oświadczenia i ewentualnie sam je zweryfikować w Krajowym Rejestrze Karnym. Oświadczenie o niekaralności kierowcy druk darmowy.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych. Oświadczenie o niekaralności wzór dokumentu dla kandydata lub pracownika składającego deklarację w celu przedłożenia oświadczenia pracodawcy/instytucji. Podczas procesu rekrutacyjnego w przypadku szczególnej grupy zawodowej pracodawca może zażądać oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Stanowiska wymagające od pracowników niekaralności to między innymi: prokurator, sędzia sądu powszechnego, policjant, urzędnik samorządowy, członek korpusu służby cywilnej, inspektor kontroli skarbowej, nauczyciel mianowany i dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania, licencjonowany pracownik ochrony fizycznej, kierowca zatrudniony u przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy oraz członek zarządu organizacji pożytku publicznego. Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać udając się do jednego z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych lub osobiście złożyć pisemne oświadczenia o niekaralności na gotowym wzorze dokumentu. Formularz oświadczenie o niekaralności musi zawierać: dane osobowe, adres, numer dowodu osobistego, treść oświadczenia oraz podpis osoby deklarującej niekaralność

gotowy wzór / szablon dokumentu - Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt wzór druku. Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu pracy, potwierdzania czy usprawiedliwiania nieobecności kary: karę upomnienia, karę nagany czy karę pieniężną. Pracodawca nakładając karę jaką jest: upomnienie pracownika, nagana z wpisem do akt czy nagana bez wpisu do akt ma obowiązek powiadomić pracownika o zastosowanej wobec niego karze na piśmie, w którym to pracodawca powinien wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia a także poinformować go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Jak wspomniałem wyżej nagana może zostać wpisana do akt osobowych pracownika. Jednakże jeżeli ma ona być odnotowana w aktach to powinno to zostać wyraźnie zaznaczone w dokumencie . Należy pamiętać że nagana dla pracownika czy upomnienie pracownika jest pismem urzędowym. Na darmowym druku wzoru pisma można wybrać rodzaj kary czy jest to nagana czy upomnienie dla pracownika. W przypadku nagany wybieramy czy z wpisem czy bez wpisu do akt a w przypadku tej ostatniej po roku nienagannej pracy pracownika karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych. Rok nienagannej pracy liczy się od dnia zastosowania tej kary, a nie od dnia zawiadomienia o zastosowanej karze. Upomnienie pracownika / nagana dla pracownika wzór do pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego o odroczenie płatności kary pieniężnej wzór. Kara ta na podstawie art. 13 k ustawy o drogach publicznych może być nakładana przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego na kierowców ciężarówek i samochodów osobowych z przyczepami. Odroczenie płatności kary pieniężnej jest możliwe tylko wówczas, gdy przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze tj. możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Skarbu Państwa. Poza możliwością umorzenia należności pieniężnej w całości przedsiębiorca może się domagać: rozłożenia na raty całości lub części należności, umorzenia części kary pieniężnej lub przesunięcie terminu spłaty całości lub części należności. Wnioskujący do Inspekcji Transportu Drogowego o odroczenie płatności kary pieniężnej mogą powołać się na trudną sytuację finansową swojej firmy potwierdzając to dokumentami tj.: aktualne  deklaracje PIT i VAT, zestawienia przychodów i kosztów za ostatni okres, zaświadczenie z  urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, oraz zaświadczenie z ZUS o braku (lub wysokości) zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. We wniosku można wskazać na liczbę i wysokość rat nałożonej kary lub wnioskować o połączone różnych rodzajów ulg. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie kary możemy składać wielokrotnie. Wzór wniosku do Inspekcji Transportu Drogowego o odroczenie płatności kary pieniężnej powinien zawierać: miejscowość i datę, dane wnioskującego oraz organu ITD, numer sprawy i decyzji o nałożeniu kary, uzasadnienie wraz z dokumentacją, proponowaną możliwość odroczenia lub spłaty oraz podpis wnioskującego