Wyświetlenie artykułów z etykietą: zaswiadczenie

Wzór formularza zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP, stanowi potwierdzenia odbycia obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenia BHP powtarzane są cyklicznie, w odpowiednich odstępach czasu, po odbyciu szkolenia wstępnego a przed utratą jego ważności (pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy). Częstotliwość okresowych szkoleń BHP zależy od rodzaju i warunków wykonywania pracy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dokumentuje odbycie kursu zawierającego wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantując ich przypomnienie i utrwalenie. Szkolenie okresowe BHP obejmuje najczęściej zagadnienia prawa pracy, środków ochrony indywidualnej, zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku i metody ich ograniczania, ryzyka zawodowego oraz zasad postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP powinien zawierać dane tj. miejscowość, datę, podmiot szkolący, imię i nazwisko uczestnika, zajmowane stanowisko oraz zakres tematyczny szkolenia. Wzór formularza potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego BHP powinien także posiadań podpis osoby szkolącej i dyrektora jednostki odpowiedzialnej za jego przeprowadzenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP do pobrania i wydruku za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Wzór druku zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu uzupełnia dokumentację kierowcy. Prawo wymaga udokumentowania aktywności kierowcy z okresu 28 dni wstecz. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu zostało stworzone w celu udokumentowania i uzasadnienia braku wykresówek z poszczególnych okresów w ciągu ostatnich 28 dni. Jeśli kierowca nie wykonuje w danym dniu przewozu lub wykonywany przewóz nie podlega przepisom obowiązującego rozporządzenia unijnego, w wykazie wykresówek czy wydruków za poprzednie 28 dób nie będzie wykresówki czy wydruku. W takim przypadku kierowca ma obowiązek posiadać wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy, z którego wynika, że we wskazanym terminie nie wykonywał przewozu. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu należy wystawić w przypadku, gdy kierowca między okresami wynikającymi z wykresówek czy wydruków z tachografu: przebywał na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym, miał dzień wolny od pracy, prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, pełnił dyżur poza godzinami pracy lub wykonywał inną pracę z wyłączeniem prowadzenia pojazdu. Zaświadczenie o okresach nieprowadzenia pojazdu wystawia pracodawca i wręcza do podpisu kierowcy przed rozpoczęciem przez niego przewozu drogowego. Dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę ma znaczenie na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, państwa członkowskie mają obowiązek akceptowania formularza, a jego tekstu nie wolno zmieniać. Ważny jest tylko oryginał podpisany przez przedstawiciela firmy i przez kierowcę. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu nie można wypełniać ręcznie, zabronione jest także nanoszenie zmian za pomocą odręcznych wpisów. W przypadku samozatrudnienia, kierowca podpisuje się dwa razy: jako przedstawiciel firmy oraz jako kierowca. Nie ma obowiązku przechowywania zaświadczeń o okresach nieprowadzeniu pojazdu w siedzibie przedsiębiorstwa, lecz stanowią one stosowny dokument usprawiedliwiający np. fakt nieposiadania wykresówki za dany dzień lub formę uzasadnienie braków w zapisach tachografów

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej. Odbycie praktyki studenckiej / zawodowej zostaje udokumentowane w postaci zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych. Dokument dla zakładu pracy / opiekuna praktyk. Odbycie praktyki studenckiej zostaje udokumentowane w postaci zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych. Zaświadczenie wypełnia firma / instytucja przyjmująca studenta na praktyki. Podmiot, u którego praktyka została odbyta (osoba kierująca praktyką) potwierdza w zaświadczeniu o odbyciu praktyk swoim podpisem i imienną pieczątką fakt odbycia praktyki ora wystawia praktykantowi ocenę. Zaświadczenie o odbyciu praktyk stanowi podstawę zaliczenia odbytej przez studenta praktyki i zawiera takie elementy jak: termin wykonywania praktyki, miejsce odbywania praktyki, ocena wystawiona praktykantowi. Dokument zaświadczenie o odbyciu praktyki przez studenta powinien także: określać osobę studenta odbywającego praktyki (imię, nazwisko, nr albumu), poświadczać czas odbywania praktyki, wskazywać zakres przedmiotowy odbytej praktyki (szczegółowy opis czynności wykonywanych przez studenta) oraz być podpisany przez osobę reprezentującą jednostkę, w której student odbył praktykę. Dostępny wzór zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej zawiera minimalną treść zaświadczenia o odbyciu praktyk. Wzór ten nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, lecz treść zaświadczenia musi zawierać co najmniej elementy wskazane powyżej

Etykiety

Zaświadczenie o zarobkach druk. Wzór druku zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków wypełnia pracodawca na prośbę pracownika proszącego o zaświadczenie o zarobkach w celu okazania odpowiednim instytucjom. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach powinno zawierać dane pracownika, najistotniejsze elementy dotyczące obecnego zatrudnienia i wynikającego z niego wynagrodzenia, informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy. Dokładniej mówiąc wzór zaświadczenie o dochodach zawiera takie informacje czy pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ani w okresie próbnym. W zaświadczeniu o dochodach znajdziemy również typ stosunku pracy czyli jakiego rodzaju umowa i na jaki okres jest zawarta z pracownikiem. W dokumencie widnieje także czy zakład pracy który go wystawia nie znajduje się w stanie upadłości ani w okresie likwidacji. Oświadczenie o zarobkach informuje także o ewentualnych obciążeniach wynagrodzenia pracownika którego wystawiany dokument dotyczy. Warto pamiętać że wystawca zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach ponosi odpowiedzialność prawną w wypadku podania danych niezgodnych z prawdą Zaświadczenie o zarobkach ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.  Zaświadczenie o zarobkach druk do pobrania za darmo z możliwości edyci i wydrku.

Etykiety