Wyświetlenie artykułów z etykietą: dt

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi zgrzewarki punktowej. Druk planszy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który wskazuje na kluczowe warunki pracy z urządzeniem, które mają bezpośrednie oddziaływanie na operatora. Instrukcja BHP pracy ze zgrzewarką definiuje, że czynności służbowe ze sprzętem może prowadzić osoba, która jest wypoczęta, właściwie ubrana (ubranie robocze lub kombinezon, czysty, bez luźno zwisających elementów, buty robocze odporne na działanie iskier, fartuch skórzany, ochraniacze na nogi i buty, rękawice spawalnicze, maska spawalnicza z kompletem właściwych szkieł ochronnych, okulary spawalnicze lub maska przeciwpyłowa). Dokument Instrukcja BHP pracy z monitorem wskazuje na konieczność sprawdzenia stanu technicznego zgrzewarki, przed przystąpieniem do pracy tj. stan elektrod doprowadzających energię elektryczną do zgrzewanego przedmiotu i wywierające nacisk na łączone elementy, docisku elektrod do zgrzewanych elementów (pneumatycznego lub hydraulicznego czy mechanicznego) oraz stan urządzenia regulującego czas poszczególnych czynności procesu zgrzewania (elektroniczne lub krzywkowe czy pneumatyczne).Wzór Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów i czynności niedozwolonych, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz postępowaniem sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym, wymienia w punktach czynności po zakończeniu pracy ze zgrzewarką oraz konieczności niezwłocznego zawiadomieniu przełożonego i służb bhp w zakładzie pracy w sytuacji wystąpienia wypadku. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Gotowy wzór / szablon dokument - Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Druk Rejestru czynników szkodliwych umożliwia dokumentowanie natężenia oraz stężenia oddziaływań szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (min fizycznych, chemicznych, biologicznych, itp.) . Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy jest niezbędny do ustalenia czynników niewłaściwych dla zdrowia w środowisku pracy i rozpoznanie źródeł ich emisji, wykonanie badań i pomiarów tych czynników. Poprzez dokument Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy możliwa jest charakterystyka każdego stanowiska pod względnemu technologii oraz stref zagrożeń. Do Rejestru czynników szkodliwych należy wpisywać na bieżąco wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów a ich wynik przechowywać w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy posiada wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy tj. pyły, czynniki chemiczne i fizyczne oraz coroczne zestawienie pracujących na danym stanowisku kobiet i mężczyzn a także liczbę pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych

 

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń z czynnikiem chłodniczym. Wzór dokumentu karta urządzenia, która jest wymagana prawnie i obowiązkowa dla użytkownika urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego, który jest substancją kontrolowaną tj. (HCFC), (CFC) lub bromoetan. Druk karta obsługi technicznej sprzętu pozwala na ewidencjonowanie zużycia czynnika ziębniczego oraz przedłożenie danych w rozliczeniu rocznym przed wyspecjalizowaną jednostką kontrolną, co ma na celu monitorowanie szczelności tych urządzeń. Instalacje, produkty, sprzęt oraz pojemniki zawierające kontrolowane substancje muszą być oznakowane i opisane. Druk Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną stanowi dokument, w którym wykwalifikowany personel dokonuje wpisów potwierdzających sprawdzenie szczelności instalacji z czynnikiem chłodniczym dot. rodzaju substancji, ilości substancji w instalacji oraz zużyciu czynnika podczas naprawy. Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń z czynnikiem chłodniczym powinna posiadać także datę ostatniej obsługi, dane osoby dokonującej przeglądu maszyn, numer świadectwa kwalifikacyjnego oraz podpis pracownika

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który definiuje warunki użytkowania zamrażarek, lad chłodniczych oraz szaf chłodzących, wpływające na bezpieczeństwo osób korzystających z wymienionych urządzeń. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych wskazuje, że sprzęt ten mogą obsługiwać znający zasady zatowarowywania wskazanych urządzań oraz odpowiedniego ich opakowywania. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych, odnosi się do konieczności znajomości instrukcji obsługi oraz sprawdzania stanu technicznego urządzenia tj. wtyczka czy obudowa. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zwraca uwagę na technikę mycia maszyn chłodniczych tzn. wykonywania czyszczenia za pomocą ściereczki umoczonej kolejno w wodzie z detergentem i później w wodzie czystej. Wzór Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zawiera punkt dotyczący maksymalnego czasu składowania produktów, w różnych komorach chłodniczych oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych powinna być zamieszczona w widocznym miejscu

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Zapytanie ofertowe. Wzór dokumentu zapytanie ofertowe służy do kierowania zapytań w serwisach internetowych, sektorach prywatnym i publicznym. Druk formularza zapytania ofertowego stanowi zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie nadsyłania ofert dotyczących dostarczenia konkretnego produktu lub usługi. Zapytanie ofertowe jest metodą na pozyskanie największej liczby kontrpropozycji, z możliwością wyboru najlepszej, w kwestii ceny i warunków realizacji. Druk zapytanie ofertowe stanowi propozycję podjęcia współpracy dla dostawców, którzy zapraszani są do uczestnictwa w procesie składania ofert, gdy chcemy coś zamówić bądź zlecić. Wzór dokumentu zapytanie ofertowe powinien zawierać dane tj.: tytuł, data, szczegółowe parametry/informacje o zamawianym towarze czy usłudze lub specyfikację przedmiotu zamówienia. W zapytaniu ofertowym uwzględnia się także termin realizacji, składania ofert ( w tym częściowych), dane dotyczące przebiegu realizacji zlecenia oraz kontakt z osobą odpowiedzialna za transakcję. Do dokumentu zapytania ofertowego można załączyć wzór formularza ofertowego, jednak nie jest to wymagane

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół zdawczo odbiorczy sprzętu. Wzór druku stosowany przy dokumentowaniu przekazania przedmiotu umowy (sprzętu czy mienia) protokolarnie potwierdza się w nim stan techniczny przedmiotu mowy. Na stronie znajdziesz również protokół zdawczo odbiorczy przekazania mieszkania i protokół zdawczo odbiorczy przekazania lokalu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higieny pracy, opisujący rozszerzone zagadnienia dotyczące prac w warsztacie mechanicznym, o istotnym wpływie na bezpieczeństwo pracownika. Warsztat mechaniczny jest przeznaczony do przeprowadzenia przeglądów, napraw i remontów bieżących maszyn, urządzeń mechanicznych, pojazdów mechanicznych o napędzie akumulatorowym i spalinowym. Dokument Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego definiuje, że tylko osoba nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych, która przeszła szkolenie bhp i ppoż., posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz właściwą odzież ochronną, zapoznana z niniejszą Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego, może przystąpić do pracy w warsztacie. W formularzu Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego wyszczególnione są stanowiskowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące przygotowania kanału naprawczego oraz posadzki w jego otoczeniu. Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego wskazuje na konieczność zabezpieczania kół pojazdów, stosowania odciągowych przewodów do spalin z uruchamianych pojazdów oraz używania atestowanych, sprawnych narzędzi,. We wzorze Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego wyszczególnione zostały czynności zabronione oraz operacje wykonywane po zakończeniu pracy. Czytelna Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi frezarki. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który obejmuje aspekty pracy z frezarką, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi frezarki powinna być umieszczona w dostępnym miejscu i każdy operator powinien się z nią zapoznać. Pracownik obsługujący frezarkę musi być przeszkolony w zakresie bhp i posiadać ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. Instrukcja BHP obsługi frezarki określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z frezarki. Dokument Instrukcja BHP obsługi frezarki powietrza powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP obsługi frezarki definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z maszyną i w toku pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi frezarki zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z frezarką oraz charakterystykę działań dotyczących eksploatacji urządzenia

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi sprężarki powietrza. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który obejmuje aspekty pracy ze sprężarką powietrza, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi sprężarki powietrza powinna być umieszczona w dostępnym miejscu i każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Sprężarka powietrza to maszyna, której zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu. Instrukcja BHP obsługi sprężarki powietrza określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać ze sprężarki. Dokument instrukcji BHP obsługi sprężarki powietrza powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP obsługi sprężarki powietrza definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z maszyną, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP obsługi sprężarki powietrza zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy ze sprężarką powietrza oraz charakterystykę działań dotyczących eksploatacji urządzenia w sposób wskazany przez producenta

Instrukcja BHP na stanowisku pracy elektryka w zakładzie pracy, czyli bhp dla elektryka. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy na stanowisku elektryka, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Do typowych czynności wykonywanych podczas pracy na stanowisku elektryka należą: konserwacje, naprawy oraz instalowanie sieci, maszyn i urządzeń elektrycznych. Specyfika prac wykonywanych przez elektryka decyduje o konieczności znajomości układu elektrycznego, sposobu zasilania, zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, wykonania instalacji, zabezpieczeń i szeregu innych parametrów technicznych zastosowanych w zakładzie pracy. Dokument instrukcji BHP dla elektryka wskazuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań medycznych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja BHP na stanowisku pracy, może przystąpić do działań na stanowisku elektryka w zakładzie pracy. Dokument instrukcja BHP na stanowisku pracy elektryka powinien zawierać: uwagi ogólne dotyczące warunków dopuszczenia pracownika do pracy, wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady uruchamiania urządzeń oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. Wzór Instrukcji BHP na stanowisku pracy elektryka zawiera punkty dotyczące czynności zabronionych oraz dokonywanych po zakończeniu pracy. Ważnym elementem instrukcji BHP dla elektryka są uwagi dodatkowe dot. głównych źródeł zagrożeń wypadkowych w zakładach przemysłowych związanych z porażeniami prądem

Strona 1 z 3