Wyświetlenie artykułów z etykietą: rachunkowosc

Kartoteka magazynowa wzór Excel lub inaczej Ewidencja ilościowo-wartościowa. Najprostsza definicja kartoteki magazynowej to dokument stworzony do kontrolowania bieżącego przepływu towarów na magazynie zawierający z dane dotyczące stanów ilościowych i wartościowych magazynów przedsiębiorstwa oraz informacje o ruchach wewnętrznych jak i zewnętrznych powstałych w obrębie magazynu.

Ewidencję magazynową stanowią kartoteki materiałowe, ilościowo-wartościowe w zależności od przyjętych ogólnych rozwiązań ewidencyjnych. Dla każdego artykułu, którym dysponuje magazyn zakłada się odrębną kartotekę (kartoteki mogą być prowadzone komputerowo). Podstawę do założenia kartoteki w ciągu roku stanowi dowód przyjęcia materiałów. Na początku roku, stan początkowy materiałów powinien być zgodny ze spisem z natury, jeżeli była przeprowadzana inwentaryzacja. Każda operacja dotyczącą przychodu i rozchodu materiałów wpisywana jest  do kartoteki oddzielnie. Zapisy w kartotece prowadzone są na bieżąco, tj. w tym samym dniu, w którym miał miejsce przychód lub rozchód materiałów.

Kartoteka magazynowa ilościowo-wartościowa zarówno w kontekście obrotów, jak i stanu zapasów powinna być na bieżąco systematycznie uzgadniana z ewidencją księgową. Towary zakupywane w niewielkich ilościach i przekazywane bezpośrednio do zużycia nie muszą być obejmowane ewidencją magazynową. W takich przypadkach na odwrocie rachunku należy podać komu materiały przekazano, wymagając od osoby odbierającej pokwitowania. Ewidencja magazynowa ilościowo-wartościowa prowadzona jest zazwyczaj w formie kartoteki techniką przebitkową lub nieprzebitkową w przekroju każdego magazynu, natomiast układ kartoteki musi odpowiadać kartotece ilościowej prowadzonej w magazynie. Kartoteka magazynowa ilościowo-wartościowa druk do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta środka trwałego - wzór. Szczegółowa karta ewidencji środka trwałego / Karta szczegółowa środka trwałego. Dla potrzeb ewidencji analitycznej środków trwałych wykorzystuje się księgę inwentarzową, karty szczegółowe środków trwałych oraz tabele amortyzacyjne. Druk karty środka trwałego, to formularz który zakładany jest odrębnie dla każdego obiektu inwentarzowego w firmie i zawiera wszelkie dane dotyczące środków trwałych (wartość początkowa i jej zmiany, odpis techniczny, datę przyjęcia do używania, okres eksploatacji, amortyzację). Szczegółowa karta ewidencji środka trwałego powinna zawierać między innymi numer inwentarzowy nadawany przez jednostkę, nazwę środka, datę przyjęcia do użytkowania, rok produkcji lub budowy, miejsce użytkowania, osobę odpowiedzialną za dany środek trwały oraz wartość początkową. Karta środka trwałego stanowi dokument, który również opisuje historię użytkowania danego środka, gdyż ujmuje się w nim wszelkie aktualizacje udokumentowane w dowodach OT lub MT a także zmiany stawek amortyzacyjnych, będących wynikiem weryfikacji stawek na dzień bilansowy