Wyświetlenie artykułów z etykietą: raty

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o odroczenie płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należności wobec wierzyciela, banku czy zaległych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS. Wniosek o odroczenie płatności wzór definiuje tytuł składek jakie mają być odroczone, ich wartość, okres składek oraz dane o powodach braku możliwości uiszczenia składek w terminie. Druk wniosek o odroczenie płatności musi być umotywowany i uzasadniony szczególnymi przyczynami, z powodu których płatnik nie jest w stanie uregulować należnych składek w ustawowym terminie. Wskazane jest załączenie do wniosku o odroczenie płatności odpowiednich dokumentów jak np. zaświadczenie lekarskie lub karta pobytu w szpitalu, wypowiedzenie umowy o pracę lub dowód rejestracji w urzędzie pracy. Wzór druku wniosku o odroczenie płatności powinien zawierać tj. miejscowość, datę, dane płatnika i wierzyciela, nr umowy kredytowej lub pożyczki, uzasadnienie prośby o odroczenie terminu płatności - tu należy podać swoje dochody, niezbędne wydatki, przyczyny, z powodu których nie jesteśmy w stanie wywiązać się w danym momencie ze spłaty kredytu. W składanym wniosku o odroczenie płatności przedstawia się również propozycję spłaty zadłużenia podając termin płatności. Wniosek o odroczenie płatności powinien zawierać również spis załączników oraz podpis wnioskodawcy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rozłożenie długu na raty wzór. Pismo można skierować do dowolnego wierzyciela w celu przedstawienia propozycji spłaty zadłużenia w dogodnych ratach. Wniosek o rozłożenie długu na raty definiuje tytuł zadłużenia które ma być rozłożone na raty, jego wartość, okres w którym powstało oraz uzasadnienie przyczyny zaprzestania opłacania należności. Płatnik uzasadnia wniosek o zawarcie układu ratalnego podając uzasadnienie niemożności wywiązania się w terminie z uregulowania płatności. Złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokumentacją obrazującą sytuację życiową oraz potwierdzającą kondycję finansową, umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi. Mogą to być np.: zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez podatnika i jego małżonka, zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, zaświadczenie z PUP o pozostawaniu w rejestrze osób poszukujących pracy oraz wysokości zasiłku i okresie jego pobierania. W składanym wniosku o ratalną spłatę zadłużenia przedstawiana jest również propozycja spłaty długu, termin płatności rat, ich ilość i wysokość.W dokumencie wykazywane są także aktualne możliwości finansowe (np. wysokość bieżącego kapitału czy dochodów w rodzinie) oraz proponowane formy zabezpieczenia (np. majątek firmy)

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT / Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku VAT / Rozłożenie na raty spłaty VAT. Organ podatkowy, na umotywowany wniosek podatnika, w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzyć zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Podstawą przyznania ulgi w postaci rozłożenia zaległości podatkowej na raty jest złożony przez podatnika wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT. Organ podatkowy może się przychylić do wniosku, lecz nie musi tego robić - ważne jest, aby we wniosku właściwie uzasadnić powód występowania o rozłożenie podatku na raty. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku VAT powinien zawierać informacje wskazujące na: trudną sytuację materialną lub osobistą podatnika oraz potwierdzenie, że na skutek zastosowania ulgi pojawią się w przyszłości realne możliwości do spłaty zobowiązań podatkowych. W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności, z których wynika, że zaistniałe zaległości nie mają związku z celowym działaniem podatnika. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT powinien zawierać: dane podatnika, datę i miejsce sporządzenia pisma, dane urzędu skarbowego do którego kierujemy podanie. Wniosek musi precyzować, jaka ulga ma być przyznana, jakiego podatku dotyczy i na jakich warunkach będzie uregulowana. Gdy podatek ma być uiszczony w ratach, podatnik powinien zaproponować we wniosku o rozłożenie na raty taki harmonogram spłaty, który umożliwi mu wywiązanie się z obowiązku zapłaty VAT oraz przedstawić sytuację finansowo-ekonomiczną, która na to wpływa. Do wniosku w sprawie rozłożenie na raty spłaty VAT możemy dołączyć uzupełniające dokumenty, tj. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o korzystaniu z opieki społecznej, kserokopie protokołów wystąpienia takich zdarzeń losowych jak kradzież czy pożar, dokumenty świadczące o konieczności ponoszenia sporych wydatków na leczenie itp. Najczęściej stosowaną formą wnoszenia wniosku jest forma pisemna, możliwe jest także złożenie wniosku drogą elektroniczną lub ustnie do protokołu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego o odroczenie płatności kary pieniężnej wzór. Kara ta na podstawie art. 13 k ustawy o drogach publicznych może być nakładana przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego na kierowców ciężarówek i samochodów osobowych z przyczepami. Odroczenie płatności kary pieniężnej jest możliwe tylko wówczas, gdy przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze tj. możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Skarbu Państwa. Poza możliwością umorzenia należności pieniężnej w całości przedsiębiorca może się domagać: rozłożenia na raty całości lub części należności, umorzenia części kary pieniężnej lub przesunięcie terminu spłaty całości lub części należności. Wnioskujący do Inspekcji Transportu Drogowego o odroczenie płatności kary pieniężnej mogą powołać się na trudną sytuację finansową swojej firmy potwierdzając to dokumentami tj.: aktualne  deklaracje PIT i VAT, zestawienia przychodów i kosztów za ostatni okres, zaświadczenie z  urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, oraz zaświadczenie z ZUS o braku (lub wysokości) zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. We wniosku można wskazać na liczbę i wysokość rat nałożonej kary lub wnioskować o połączone różnych rodzajów ulg. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie kary możemy składać wielokrotnie. Wzór wniosku do Inspekcji Transportu Drogowego o odroczenie płatności kary pieniężnej powinien zawierać: miejscowość i datę, dane wnioskującego oraz organu ITD, numer sprawy i decyzji o nałożeniu kary, uzasadnienie wraz z dokumentacją, proponowaną możliwość odroczenia lub spłaty oraz podpis wnioskującego