gotowy wzór / szablon dokumentu - Szkic miejsca wypadku przy pracy. Jest załącznikiem do karty wypadku przy pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia okoliczności i…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych. Pracę w godzinach nadliczbowych pracodawcy mogą zlecać tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Kodeks pracy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Akta osobowe układ teczki wzór / wykaz dokumentów teczki akt osobowych pracownika. Każdy pracodawca bez względu na formę działalności…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Powierzenie innej pracy / przeniesienie. Na podstawie art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Powitanie i przedstawienie nowo zatrudnianego pracownika firmie - Komunikat organizacyjny - List powitalny. Dokument zawiera ogólne informacje o nowym…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Świadectwo pracy. Wzór druku świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz przyjęcia ucznia / studenta na praktyki zawodowe lub inżynierskie. Formularz potwierdzający możliwość odbycia praktyki zawodowej / inżynierskiej, stażu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego - przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Wzór druku dla…
Strona 5 z 5