gotowy wzór / szablon dokumentu - Aneks do umowy najmu. Wzór druku aneks do umowy najmu wykorzystywany jest w celu dostosowania umowy najmu do nowo powstałych potrzeb stron. Zgodnie z art. 77 kodeksu cywilnego zmiana lub uzupełnienie umowy najmu powinny być dokonane w takiej formie, jaką ustawa lub strony umowy przewidziały dla jej zawarcia, najczęściej jest nim aneks do umowy najmu. Zmiana w formie aneksu do umowy najmu może dotyczyć m.in. okresu trwania umowy, wysokości opłat, terminu wypowiedzenia lub korekty błędów, które znalazły się w umowie. Jeżeli obowiązująca umowa ma formę aktu notarialnego, aneks do umowy najmu powinien być spisany właśnie w takiej formie. Najważniejszym elementem aneksu do umowy najmu jest część w której opisane zostaną zmiany, jakie aneks wprowadza do umowy czyli zmianę postanowień umowy, dodanie nowych postanowienia lub ich uchylenie. Wzór druku aneks do umowy najmu powinien zawierać informacje tj. miejscowość, data, nr. aneksu oraz umowy której aneks dotyczy, dane najemcy i wynajmującego, punkty umowy objęte zmianą oraz podpisy stron

gotowy wzór / szablon dokumentu - Aneks do umowy o pracę wzór / druk dla pracodawcy chcącego zmienić warunki umowy zatrudnienia pracownika. Aneks do umowy możliwa modyfikację postanowień zawartego wcześniej kontraktu tj. zmiana okresu trwania umowy, np. z czasu określonego na nieokreślony, podwyższenie wynagrodzenia podstawowego lub dodatkowego (np. premii, procentu od zrealizowanych projektów). Aneks do umowy o pracę jest pisemnym oświadczeniem o zmianie konkretnego punktu w istniejącym już porozumieniu. W dokumencie aneksu do umowy o pracę powinny znaleźć się następujące elementy: tytuł dokumentu - aneks do umowy do pracę, data i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy, wskazanie umowy, której dotyczy aneks wraz z datą od kiedy obowiązuje, opis zmienianych elementów umowy, zastrzeżenie, iż pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione oraz podpisy i pieczątki stron. Porozumienie zmieniające (aneks) może zostać przez strony przeprowadzone również w czasie, kiedy pracownik podlega szczególnej ochronie z mocy przepisów prawa np. ciąża, wiek przedemerytalny, przebywanie na zwolnieniu lekarskim. Aneks do umowy sporządzany jest w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Najpopularniejsze odmiany tego dokumentu to aneks do umowy o pracę zmieniający wynagrodzenie czy aneks do umowy zmieniający stanowisko pracy