Umowa agencyjna

Oceń ten artykuł
(382 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa agencyjna, to umowa na podstawie której przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie zleceniodawcy albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy. Jest to umowa konsensualna, do zawarcia której wystarczające są złożone przez strony zgodne oświadczenia woli. Umowa agencyjna to umowy cywilnoprawna, w której wszelkie prawa i obowiązki stron podlegają rygorom prawa cywilnego. Umowę agencyjną mogą zawrzeć tylko przedsiębiorstwa, więc osoba, która chce nawiązać współpracę z firmą- zleceniodawca, musi założyć własną działalność gospodarczą. Kandydat na agenta musi posiadać co najmniej średnie wykształcenia i nie może być karany za przestępstwa umyślne. Wzór dokumentu umowy agencyjnej powinny zawierać: datę i miejsce jej zawarcia, dane stron: zleceniodawcy oraz agenta, zdefiniowany czas na jaki umowa jest zawierana oraz okres jej wypowiedzenia. Formularz umowy agencyjnej posiada także zobowiązanie agenta do zachowania tajemnicy handlowej, deklarację agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz zleceniodawcy, wskazanie przez zlecającego umów, które agent ma zawierać oraz zobowiązanie zlecającego do wypłacania agentowi ustalonego wynagrodzenia lub prowizji. Umowa agencyjna zawiera także wpis, iż w sprawach nieuregulowanych dotyczących zawieranej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego a organem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd. Umowę agencyjną sporządza się w jednobrzmiących, podpisanych przez strony egzemplarzach

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.