Wyświetlenie artykułów z etykietą: praca

Instrukcja BHP dla ekip / personelu sprzątającego, to wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które oddziałują na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami sprzątającymi i konserwatorskimi. Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń powinna być umieszczona w widocznym miejscu a personel sprzątający powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem prac na danym obiekcie oraz pozostałymi procedurami BHP, które dotyczą np. bezpiecznej pracy na drabinie, mycia okien, obsługi odkurzacza oraz pozostałych urządzeń służących do czyszczenia. Pracownik dopuszczony do prac konserwacyjnych musi być przeszkolony z zasad bhp oraz stosować ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. Dokument Instrukcji BHP podczas sprzątania powinien zawierać punkt zwracający uwagę czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy materiały używane podczas procesu pracy składowane są tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Prawidłowy wzór Instrukcji bezpieczeństwa dla personelu sprzątającego zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do wypełniania zadań (Zapoznać się z planem na dzień bieżący) w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników. Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń, ekip sprzątających i pracowników lizingowych odpowiedzialnych za sprzątanie obiektów do edycji, wydruku oraz pobrania za darmo.

Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP stanowi zbiór niezbędnych informacji wymaganych podczas kontroli PIP, będących ewidencją dokumentacji potwierdzających terminy, czas, programy, obecności, egzaminy i oświadczenia komisji o przebiegu szkoleń BHP oraz wydanych zaświadczeniach. Dziennik szkolenia okresowego bhp jest formą potwierdzenia, że odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń pracodawca posiada pełną dokumentację dotycząca ich organizacji, zagadnień, ilości godzin szkoleń przeprowadzonych przez instruktorów. Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP zakłada przygotowanie odpowiedniego programu szkoleniowego dla poszczególnych grup stanowisk, na podstawie ramowych programów szkolenia z podziałam na bloki tematyczne np. regulacje prane, identyfikacja zagrożeń, pierwsza pomoc, czy zasady postępowania podczas pożaru i awarii. Dzienni szkoleń okresowych lub instruktaży stanowiskowych może być prowadzony jako rejestr szkoleń bhp, zeszyt szkoleń instruktażu stanowiskowego lub dziennik instruktażu. Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP w formie zbiorczej posiada w jednym pliku Word 5 formularzy tj. program zajęć (tematyka lekcyjna szkolenia), lista obecności uczestników szkolenia BHP, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia BHP oraz sprawozdanie z kursu. Dziennik szkolenia okresowego bhp z niezbędnymi załącznikami w formie Word / doc z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Karta oceny ryzyka zawodowego to druk dokumentu, który stanowi wzór do przygotowania oceny ryzyka na każdym stanowisku. Karta ryzyka to zbiorczy dokument dotyczący oceny ryzyka zawodowego, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą spowodować straty, wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu jej wykonywania. Celem oceny ryzyka i zdefiniowania go w za pomocą wzoru formularza Karta oceny ryzyka zawodowego jest: zbieranie informacji o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy, dobór właściwych środków ochrony do istniejących zagrożeń oraz odpowiednich materiałów, wyposażenia stanowisk i organizacji pracy. W druku Karta oceny ryzyka zawodowego ustala się także priorytety w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, deklarując zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bhp, zmiana postaw i zachowań pracowników. Właściwe posługiwanie się wzorem Karta oceny ryzyka zawodowego na dowolnym stanowisku, wymaga zebranie niezbędnych informacji, dotyczących lokalizacji stanowiska prac i realizowanych na nim zadań, danych dotyczących osób pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem, stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych. Sporządzając dokument Karty oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się także wymagania przepisów i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska, zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane, i ich źródeł, możliwych skutków występujących zagrożeń, stosowanych środków ochronnych, wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz innych związanych z warunkami pracy, w tym również awarii. W oparciu o zebrane informacje dokonuje się identyfikacji zagrożeń. Wzór dokumentu Karta oceny ryzyka zawodowego z możliwością edycji, w pliku Excel do wydruku i pobrania za darmo.

Praca w warunkach szczególnie uciążliwych dla kobiet wskazuje na zadania, która odbywają się w warunkach które można uznać za wyjątkowe i mające szczególny charakter. Prace szczególnie uciążliwe uwarunkowane są czynnikami ryzyka, które po upływie pewnego czasu mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia stanu zdrowia. O szkodliwości lub uciążliwości prac dla zdrowia kobiet decyduje głównie środowisko pracy, procesy produkcyjne lub technologiczne. Druk dokumentu Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet wskazuje na takie czynniki niekorzystne w pracy, które zależą od warunków determinowanych siłami natury jak prace na i w wodzie, pod ziemią, prace w powietrz oraz w gorącym lub zimnym mikroklimacie, podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym a także bardzo ciężkie prace fizyczne. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych jest bezwzględnie obowiązujący, i pomimo własnej zgody nie mogą się takich prac podejmować. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet może być doprecyzowany w przepisach wewnątrzzakładowych. Dokument przygotowanego na potrzeby danego zakładu spisu prac szczególnie szkodliwych dla kobiet, pozwala na doprecyzowanie szczególnych zagrożeń zdrowia dla warunków danego przedsiębiorstwa, wskazania dla określonych stanowisk pracy i charakterystycznych form uciążliwości danej pracy. Druk formularza Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dokument do wydruku, Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w szkole, to wykaz prac niebezpiecznych dla stanowisk dotyczących placówek edukacyjnych oraz wskazanie ewentualnych środków bezpieczeństwa. W wykazie prac szczególnie niebezpiecznych w szkole, uwzględniono takie zawody jak sprzątaczka, konserwator, nauczyciel wychowania fizycznego, chemii oraz bibliotekarz. Formularz Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w ośrodkach edukacyjnych wskazuje w tabeli, jakie wymagania bezpieczeństwa oraz jakie środki ochrony osobistej powinien zapewnić pracodawca pracownikom wykonującym określone obowiązki. Dokument prac niebezpiecznych w szkole, wymaga indywidualnego opracowania dla każdej placówki lub ośrodka dydaktycznego, przy uwzględnieniu jego specyfiki, warunków pracy oraz kwestii w nim poruszonych. Każdy z pracowników powinien odbyć szkolenie z ogólnych procedur i zasad BHP oraz instruktaż stanowiskowy. Druk Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych na uczelni, liceum lub szkole podstawowej czy gimnazjum może być prowadzony w formie rejestru osób, który zawiera spis poszczególnych szkoleń, który przeszedł każdy z pracowników danej placówki. W Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych w szkole, Dyrektor wraz przy wsparciu specjalisty lub inspektora BHP powinien opracować szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz zagwarantować bezpośredni nadzór nad tymi pracami oraz właściwe środki zabezpieczające. Formularz z wykazem prac niebezpiecznych w szkole, w firmie dokumentu do edycji, wydruku i pobrania za darmo w formie tabeli

Dokument Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w budownictwie, to wykaz prac niebezpiecznych dla poszczególnych stanowisk we wskazanej branży, wraz ze stosowanymi środkami bezpieczeństwa. W wykazie prac szczególnie niebezpiecznych na budowie, uwzględniono takie zawody jak zbrojarz, cieśla, murarz, monter rusztowań oraz pracownik budowlany. Większość prac należących do branży budowlanej nosi znamiona szczególnie niebezpiecznych, gdyż pracownik zagrożony jest upadkiem z wysokości podczas realizacji czynności z mechanicznymi środkami transportu pionowego - żurawie oraz zagrożony przysypaniem ziemią czy elementami budynku, podczas prac remontowych lub wyburzeniowych. Formularz Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych na budowie wskazuje w tabeli, jakie wymagania bezpieczeństwa oraz jakie środki ochrony osobistej powinien zapewnić pracodawca personelowi wykonującemu określone czynności. Każdy z pracowników powinien odbyć szkolenie z zasad BHP, instruktaż stanowiskowy przy montażu rusztowań i pracach na wysokości oraz szkolenie dla sygnalistów i hakowych. Druk Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych na budowie może być prowadzony w formie rejestru osób, które są upoważnione do dostępu do stref, w których realizowane są wymagające szczególnej ostrożności zadania budowlane. W wykazie pracownik BHP może uwzględnić imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach na budowie. Formularz z wykazem prac niebezpiecznych na budowie z możliwości edycji, wydruku i pobrania za darmo w formie tabeli.

Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby w zakładzie pracy, w formie przydatnej tabeli, jest zestawieniem rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Rodzaj prac, które powinny być zaplanowane dla dwu osób, precyzują przepisy, które muszą być egzekwowane przez organy zatrudniające. Tabelaryczny Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby został przygotowany z myślą o uniknięciu sytuacji, które zagrażają zdrowiu i życiu pracowników oraz mieniu pracodawcy. Dzięki dostępnemu spisowi niebezpiecznych prac, w prosty sposób można przeanalizować i sprawdzić, w których sytuacjach potrzebna jest asekuracja drugiej osoby. Przez ubezpieczanie i asekurowanie drugiej osoby należy rozumieć zarówno obecność i wykonywanie wspólnie pewnych zadań, ale także kontakt wzrokowy oraz nasłuch, aby w sytuacji zagrażającej zdrowiu (wyszczególnionych w Wykazie prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby), możliwa była szybka reakcja partnera i zapobieżenie niebezpieczeństwu wystąpienia wypadku. Pracodawca planując zadania na takich stanowiskach, powinien zlecić szczegółową analizą zagrożeń, orz zastosować wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa kierując się troska o zdrowie i życie pracowników. Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby w formie tabeli do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Wymiar czasu pracy 2016 stanowi tabelaryczne zestawienie dni pracujących w każdym miesiącu, dni wolnych od pracy oraz godzin pracy z podziałem na miesiące. W dokumencie Wymiar czasu pracy w roku 2016, zawierającym skumulowane dane dla poszczególnych okresów oraz miesięcy, uwzględniony został okres obowiązywania od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Całkowity, roczny wymiar czasu pracy w roku 2016 wynosi, więc: 2016 godziny (252 dni x 8 godz.). Druk formularza czasu pracy w roku 2016, posiada czytelne ujęcie danych godzinowych, dla każdego okresu rozliczeniowego, wraz z podaną metodą i sposobem ich naliczania w każdym miesiącu i zbiorczym okresie. Plik Wymiar czasu pracy 2016 posiada możliwość pobrania, edycji oraz wydruku danych, z możliwością dostosowania ich do własnych potrzeb i wyliczeń czasu pracy, także dla pracy w ruchu ciągłym maszyn dla brygad (czterobrygadówka, system czterobrygadowy), dyżurów czy grafików 2016 dla gastronomii, hotelarstwa czy sklepów. Wymiar czasu pracy, 2016 jako tabela (dla okresów rozliczeniowych jednomiesięcznego, trzymiesięcznego, czteromiesięcznego, sześciomiesięcznego i rocznego), do pobrania za darmo.

Pracownik ma prawo odmówić podpisania oświadczenia z badania stanu trzeźwości. Jeżeli regulamin pracowniczy wskazuje, ze pracownik jest zobligowany do poddania się takiemu badaniu a nie zgadza się z wynikiem pomiaru, może nie podpisywać protokołu o przeprowadzonym alkomatem badaniu stanu trzeźwości. Jeżeli kontrolowane osoba ma obiekcję, co do właściwych metod przeprowadzenia badania, zachowania procedur i sprawności urządzenia, przez co nie zgadza się z rezultatem badania - nie musi składać swojego podpisu na protokole z pomiaru. W sytuacji odmowy złożenia podpisu komisja uczestnicząca w pomiarze alkomatem przygotowuje dokument oświadczenia o odmowie podpisania protokołu. Po zakończeniu czynności związanych z badaniem i jego pozytywnym wskazaniem pracownik musi opuścić swoje stanowisko pracy. Na podstawie sporządzonej dokumentacji i Oświadczenia o odmowie podpisania protokołu z badania stanu trzeźwości alkomatem, pracodawca podejmuje decyzje dotyczące dalszych konsekwencji służbowych względem zatrudnionego. Oświadczenie o odmowie podpisania protokołu z badania stanu trzeźwości do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Protokół z badania stanu trzeźwości wzór. Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić na żądanie pracodawcy oraz osób, który w danej organizacji uzyskały do tego upoważnienie. To sam pracodawca może przeprowadzić kontrolę alkomatem, bez wzywania policji, która do tej pory była jedynym uprawnionym do tego organem (służba porządku publicznego), co budzi pewne kontrowersje. Formularz protokołu z badania stanu trzeźwości dokumentuje przeprowadzenie badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W druku protokołu z badania trzeźwości wskazuje się na rodzaj urządzenia, czy posiadało ono legislację i kiedy było walidowane. Dokument z procedury badania trzeźwości zawiera informacje dotyczące badanego: imię i nazwisko, PESEL, zajmowane stanowisko oraz dział, a także miejsce, w którym pomiar stanu trzeźwości był przeprowadzany. W protokole badania trzeźwości alkomatem wskazywane są wyniki z 2 pomiarów: data badania, godzina i wskazania alkomatu. W protokole z badania stanu trzeźwości uwzględnia się zapis, że pracownik został pouczony o prawie do żądania ponownego pomiaru stanu trzeźwości oraz dane osoby je przeprowadzającej. Na Protokole z badania trzeźwości powinni podpisać się członkowie komisji biorącej udział w pomiarze, oraz pracownik, który był poddany badaniu. Dokument sprawdzi sie doskonale jako notatka służbowa z badania alkomatem, wzór ten dokumentuje zaistniałe zdarzenie, uwzględniając: datę, godzinę i miejsce, dane personalne pracownika, przebieg zdarzenia oraz relacje świadków. Protokół badania stanu trzeźwości to dokument do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Strona 1 z 3