Wyświetlenie artykułów z etykietą: zlecenie

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o angaż. Wzór druku jednej z najczęściej zawieranych umów o pracę jaką jest właśnie towarzysząca jej umowa o angaż. Angaże towarzyszą wyłącznie umowom o pracę (np. umowa o angaż nie dotyczy umów zlecenie). Umowa o pracę może posiadać kilka angaży, ale tylko ostatnia umowa o angaż jest aktywna. Utworzenie nowego angażu dla danej umowy o pracę automatycznie kończy angaż poprzedni. Forma zawarcia stosunku pracy jaką jest umowa o angaż najczęściej używana jest podczas wykonywania obowiązków na zastępstwo lub przydzielenia zadań w innym dziale. Umowa o angaż określa także umowę o pracę czy kontrakt związany zwłaszcza z zawodem aktora. Przygotowując umowę o angaż, firma musi prawidłowo określić rodzaj pracy, gdyż późniejsze korekty umowy wiążą się z wypowiedzeniem zmieniającym lub podwyżką pensji. Umowa o angaż stanowi obustronną czynność prawną, zawierającą porozumienie, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania zadeklarowanych obowiązków pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca natomiast do wypłaty podwładnemu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Umowa o angaż wymaga zastosowania formy pisemnej. Wzór dokumentu umowy o angaż powinien zawierać dane tj. miejscowość, data, pieczęć pracodawcy, dane pracownika, data powierzenia nowych obowiązków, stanowisko, dział, stawka wynagrodzenia oraz podpisy stron

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zlecenie naprawy dla DUR / DT. Wzór druku zlecenie naprawy ma zastosowanie w szeroko pojętym zarządzaniu produkcją w zakładzie produkcyjnym. Druk wypełnia zarówno zleceniodawca np. kierownik produkcji, operator maszyny jak i zleceniobiorca technik z działu utrzymania ruchu. Dokument pomocny jest zarówno w rozliczaniu czasu pracy osób pracujących w dziale technicyzm jak i prowadzeniu statystyk w DUR

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy zlecenie przez przyjmującego. Umowa zlecenia może zostać zakończona na dwa sposoby. Może ona wygasnąć wraz z wykonaniem określonego zlecenia albo może zostać rozwiązania w drodze wypowiedzenia umowy zlecenie (ze skutkiem natychmiastowym). Wypowiedzenie może złożyć zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Można to zrobić w dowolny sposób, chyba, że strony umówiły się na określona formę wypowiedzenia. Ustawodawca w przepisach kodeksu cywilnego nie wprowadził żadnych ograniczeń odnośnie okresu wypowiedzenia umowy zlecenie przez przyjmującego, co oznacza, że umowę można wypowiedzieć w każdym czasie, z dnia na dzień (art.746 § 2 K. c). Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę, którą poniósł zleceniodawca w wyniku wypowiedzenia umowy. Wzór dokumentu wypowiedzenia umowy zlecenie przez przyjmującego powinien zawierać: datę i miejscowość, dane stron, tytuł i numer wypowiadanej umowy wraz z datą jej zawarcia, przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenie oraz podpisy pracownika i zleceniodawcy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy zlecenie przez zleceniodawcę - wzór. Umowa zlecenia może zostać zakończona na dwa sposoby poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia lub może ona wygasnąć wraz z wykonaniem określonego zlecenia. Należy nadmienić iż rozwiązanie umowy zlecenie w drodze wypowiedzenia może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może złożyć zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Można to zrobić w dowolny sposób, chyba, że strony umówiły się na konkretną formę wypowiedzenia

Oświadczenie zleceniobiorcy 2020 wzór. Formularz dla osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia. Podpisując umowę zlecenie pracodawca wymaga od zleceniobiorcy złożenia oświadczenia do umowy zlecenie nt. ewentualnego posiadania innego tytułu do ubezpieczeń i wysokości osiąganego wynagrodzenia ( co może mieć wpływać na obowiązek objęcia ubezpieczeniami ze zlecenia). W oświadczeniu zleceniobiorcy do umowy zlecenia, należy jedynie określić czy jest ona wyższa, czy niższa od aktualnego wynagrodzenia minimalnego. Składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się od każdej umowy osobno. Każda umowa zlecenia stanowi bowiem odrębny tytuł do ubezpieczeń i oddzielne źródło przychodu. Pracodawca nie mając oświadczenia dotyczącego objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu pracy na umowę zlecenie nie może prawidłowo ustalić charakteru oraz zakresu ubezpieczeń z tytułu zawieranej umowy zlecenia. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zawsze odprowadza zleceniodawca, chociaż nie zawsze jest to konieczne np. w przypadku uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studentów (do 26 roku życia). Umowa zlecenie może być zawarta z osobą, która jednocześnie jest pracownikiem. Jeżeli dana osoba w jednej firmie jest pracownikiem a jej wynagrodzenie w drugiej firmie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to ze zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zaś ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne. W sytuacji gdy pracownik nie podlega ubezpieczeniu rentowemu, czy emerytalnemu, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast sytuacji gdy, zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom ani społecznym ani zdrowotnemu obowiązkowo, nie może ubezpieczyć się również dobrowolnie do żadnego z ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenie. W formularzu oświadczenia dotyczącego objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu pracy na umowę zlecenie pracownik wpisuje swoje dane, nr. dowodu, PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego któremu podlega. Następnie deklaruje czy ma status studenta lub emeryta, czy posiada działalność gospodarcza, czy jest zatrudniony u innego pracodawcy i jaką jest objęty umową, poświadczając dokument swoim podpisem. Oświadczenie zleceniobiorcy 2020 wzór druk do pobrania za darmo. 

gotowy wzór / szablon dokumentu - Rachunek do umowy zlecenia. Rozliczenie umowy odbywa się na podstawie dokumentu rachunek do umowy zlecenia przedstawionego zleceniodawcy przez zleceniobiorcę. W związku z wypłatą wynagrodzenia, na żądanie zleceniodawcy, przyjmujący zlecenie ma obowiązek wystawić rachunek. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 k.c.). Umowa zlecenie powinna szczegółowo określać zakres prowadzonych przez zleceniobiorcę czynności oraz wartość wynagrodzenia przysługującego mu za wykonane prace

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zlecenie spedycji / spedycyjne. Druk dokumentujący zawarcie umowy spedycji gdzie jedna z jej stron - spedytor zobowiązuje się do wykonania różnego rodzaju usług związanych z przewozem w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, np. do wysłania lub odbioru przesyłki, druga strona - do zapłaty w zamian za to wynagrodzenia. Istotą umowy spedycyjnej jest wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia transportu określonego towaru. Stronami umowy spedycji są dający zlecenie (zleceniodawca) i spedytor. Typowe dla zlecenia spedycyjnego jest to, że zawiera ono informacje istotne do uznania umowy zawartej na jego podstawie za umowę spedycji. Do cech zlecenia spedycyjnego należą: tytuł dokumentu –zlecenie spedycyjne, wskazanie na typ towaru oraz stawkę czyli cenę za wykonywaną usługę a także odniesienie w treści umowy do kodeksu cywilnego (do określania praw, obowiązków i odpowiedzialności stron umowy). W przypadku, gdy zlecenia spedycyjne są przekazywane przez zleceniodawców telefonicznie lub mailem wskazane jest potwierdzanie zawartych umów spedycyjnych na piśmie. Wzór dokumentu zlecenie transportu spedycyjnego powinien zawierać: tytuł, datę, dane stron, warunki transportu (miejsce załadunku, rozładunku, rodzaj i miejsce odprawy celnej), opis towaru (ilości palet czy skrzyń, wielkość- waga, objętość, opakowanie). Formularz umowy zlecenia spedycji powinien uwzględniać: uzgodnioną stawkę oraz termin płatności, oświadczenie zastosowania niniejszej umowy do Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2002 i przepisów Kodeksu cywilnego (a także innych obowiązujących z mocy prawa przepisów i odpowiednich konwencji międzynarodowych) oraz podpis zleceniodawcy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zlecenie transportu wzór druku. Zlecenie transportowe czy przewozowe to druk dokumentujący zawarcie umowy polegającej na tym, że jedna z jej stron - przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia osób lub rzeczy w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, druga strona -do zapłaty wynagrodzenia za usługę. Zlecenie transportowe czy zlecenie przewozu należy uznać za ofertę. Zawarcie umowy przewozu na podstawie otrzymanego zlecenia przewozowego następuje poprzez akceptację, albo poprzez tzw. milczący akcept (czyli zgodę stron). Gdy dochodzi do zawarcia umowy na podstawie zlecenia transportowego, w każdym przypadku ustalenia w nim zawarte stanowią postanowienia umowne, które wiążą strony umowy. Strona, która chce zawrzeć umowę przewozu musi zadbać, aby przyjąć zlecenie transportowe, z którego jednoznacznie wynika, że zlecono przewóz towaru z punktu A do punktu B. Przyjmując takie zlecenie przewozowe wstępujemy w stosunek prawny umowy przewozu, w którym odpowiedzialność określa prawo przewozowe: konwencja CMR lub Prawo Przewozowe. W celu zlecenia transportu na formularzu zlecenia należy wpisać: dane zleceniodawcy z numerem NIP lub przybić pieczątkę, dokładne adresy z kodami pocztowymi - nazwy firm na załadunku i rozładunku., wymiary i wagę ładunku (ewentualnie model maszyny która ma być przedmiotem transportu). Zlecenie przewozu jest ważne po przesłaniu skanu na email lub faks z podpisem i pieczątką

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk RW - Rozchód wewnętrzny - wydanie z magazynu dokumentuje zaistnienie operacji wewnątrz jednostki takie jak wypożyczenie z magazynu, przekazanie materiałów na produkcję, przekazanie do naprawy, itp. W momencie rozchodu jest możliwe określenie miejsca użytkowania narzędzia, osoby odpowiedzialnej, terminu zwrotu, oraz celu wypożyczenia. Oryginał dokumentu rozchodu wewnętrznego trafia do działu księgowości, kopia dokumentu RW przeznaczona jest dla jednostki wydającej materiał wskazany w dokumencie, druga kopia przeznaczona jest dla osoby lub jednostki pobierającej materiał lub towar. Ewidencjonowanie wewnętrznego rozchodu materiałów pozwala na kontrolę jakości surowców i ewentualnych strat. Dokładna dokumentacja RW w przedsiębiorstwach produkcyjnych wskazuje na podstawowe koszty surowców czy materiałów w obszarze: klient, zlecenie, produkt przez co pomaga zobrazować koszty wytworzenia. Kolejną zaletą druku RW jest możliwość wskazania strat i braków wykrytych podczas inwentaryzacji. Elementy, które powinien zawierać poprawnie wystawiony dokument wydania z magazynu to: nazwa materiału, ilość, jednostka miary, nazwa jednostki pobierającej (pieczęć), data wydania, numer magazynu, numer bieżący dowodu, indeks, jednostka miary, ilość wydana oraz podpis osoby wydającej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa agencyjna, to umowa na podstawie której przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie zleceniodawcy albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy. Jest to umowa konsensualna, do zawarcia której wystarczające są złożone przez strony zgodne oświadczenia woli. Umowa agencyjna to umowy cywilnoprawna, w której wszelkie prawa i obowiązki stron podlegają rygorom prawa cywilnego. Umowę agencyjną mogą zawrzeć tylko przedsiębiorstwa, więc osoba, która chce nawiązać współpracę z firmą- zleceniodawca, musi założyć własną działalność gospodarczą. Kandydat na agenta musi posiadać co najmniej średnie wykształcenia i nie może być karany za przestępstwa umyślne. Wzór dokumentu umowy agencyjnej powinny zawierać: datę i miejsce jej zawarcia, dane stron: zleceniodawcy oraz agenta, zdefiniowany czas na jaki umowa jest zawierana oraz okres jej wypowiedzenia. Formularz umowy agencyjnej posiada także zobowiązanie agenta do zachowania tajemnicy handlowej, deklarację agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz zleceniodawcy, wskazanie przez zlecającego umów, które agent ma zawierać oraz zobowiązanie zlecającego do wypłacania agentowi ustalonego wynagrodzenia lub prowizji. Umowa agencyjna zawiera także wpis, iż w sprawach nieuregulowanych dotyczących zawieranej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego a organem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd. Umowę agencyjną sporządza się w jednobrzmiących, podpisanych przez strony egzemplarzach

Etykiety
Strona 1 z 2