Wyświetlenie artykułów z etykietą: wplata

gotowy wzór / szablon dokumentu - Czynny żal wzór zawiadomienia. Wzór dokumentu czynny żal stanowi powiadomienie przez podatnika urzędu skarbowego o popełnionych przez siebie czynach karalnych. Druk Czynny żal ma forma doniesienia na siebie samego do skarbówki, wraz z ujawnieniem okoliczności wykroczenia podatkowego. Posługując się oświadczeniem czynnego żalu unikniemy kary i zapłacimy wyłącznie zaległy podatek. Wzór formularza czynny żal chroni podatnika przed przykrymi krokami, które podejmuje organ podatkowy w stosunku do osób, które nie wywiązują się w terminie z obowiązków skarbowych. Powiadomienie czynny żal będzie skuteczne, jeśli zawiadomi o tym sam sprawca, urząd skarbowy nie miał wiedzy o danym przewinieniu przed zgłoszeniem oraz zostanie dokonana wpłata nieuregulowanej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę. W dokumencie czynny żal konieczne jest ujawnienie wszelkich okoliczności czynu oraz wskazanie osób które brały udział w jego popełnieniu. Złożenie zawiadomienia czynnego żalu nie podlega opłacie skarbowej. Druk dokumentu czynny żal powinien zawierać informacje tj. miejscowość, data, dane podatnika (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr NIP), dane US, opis i uzasadnienie wykroczenia podatkowego oraz podpis
Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pokwitowanie odbioru kaucji wzór. Dokument potwierdzający odebranie kaucji dla wynajmującego, a dla najemcy uznający przekazanie wynajmującemu kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy najmu lokalu / mieszkania. Wysokość zaliczki zabezpieczającej zależy od ustaleń stron oraz uzgodnień dotyczących treści umowy. Informacja, że kaucja zabezpieczająca jest wymagana powinna znaleźć się w treści porozumienia między stronami a jej zapłacenia należy potwierdzić oświadczeniem pokwitowania odbioru kaucji podpisanym przez przyjmującego z uwzględnieniem wysokości, dnia oraz tytułu wpłaty. Kaucja może zabezpieczać nie tylko czynsz ale również należności z tytułu mediów: używania energii, wody, czy odprowadzania ścieków. Zaliczka z tytułu najmu podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opuszczenia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Pokwitowanie odbioru kaucji / potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie wzór darmowy

Druk KP Excel wzór. Druk KP kasa przyjmie to dowód wpłaty umożliwia wydanie potwierdzenia dokonanej wpłaty. Dokument KP sporządza się w dwóch egzemplarzach, oryginał przekazywany jest osobie wpłacającej, jako dowód uiszczenia zapłaty, natomiast kopia druku KP pozostaje u wystawcy dokumentu. Druki KP można zakupić w sklepie, bądź wygenerować za pomocą programów do fakturowania. KP druk można również stworzyć i wydrukować samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że każdy dokument stanowiący dowód dokonania wpłaty do kasy powinien zawierać pewne niezbędne dane jak: data przyjęcia gotówki, wysokość przyjętej do kasy kwoty czy informację o danych osoby wpłacającej gotówkę do kasy i osoby, która ją przyjmuje. Wzór KP kasa przyjęła jest sformatowany i gotowy do wydruku. W pliku do pobrania na jednej stronie A4 rozmieszone są 2 Druki KP. Wzór dowód wpłaty KP wypełniamy i podpisujemy czytelnie imieniem i nazwiskiem (zwłaszcza dotyczy to osób z zewnątrz). KP druk jest drukiem ścisłego zarachowania - oznacza to, że powinien być on ponumerowany. Druk KP wzór do pobrania całkowicie za darmo.

Etykiety

Potwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zaliczki. Druk umożliwia udokumentowanie zapłaty uiszczonej z góry, pokrywającej w części przyszłą należność na poczet realizacji zlecenia czy umowy. Druk potwierdzenie przyjęcia zaliczki czyli potocznie umowa zaliczki, wzór takiego dokumentu powinien zawierać dane wpłacającego pieniądze dane osoby przyjmującej opisaną kwotę pieniężną, co stanie się z zaliczką w momencie podpisania umowny czy realizacji zlecenia, co stanie się przy odstąpieniu od umowy czy zaliczka zostanie: zwrócona, rozliczona lub odliczona. W druku potwierdzenia wpłaty zaliczki obowiązkowe są również pola na podpisy osoby przyjmującej oraz osoby wpłacającej zaliczkę.

Pamiętać należy, że w polskim prawodawstwie istnieją różne rodzaje umów cywilnoprawnych, mamy, zatem umowy pisemne i ustne i mają one taką samą moc prawną. Teoretycznie można, więc zawrzeć umowę ustną w wpłacić zaliczkę na poczet transakcji niemniej jednak przy większych (każdych) kwotach pieniężnych najlepszym zabezpieczaniem transakcji w celu uniknięcia potencjalnych problemów w przyszłości związanych z tą transakcją będzie pisemne potwierdzenie wpłaty zaliczki czy pokwitowanie przyjęcia zaliczki.   

Pokwitowanie zaliczki druk do pobrania za darmo