Wyświetlenie artykułów z etykietą: dokument

Protokół serwisowy wzór druku dokumentu będący potwierdzeniem wykonania usługi serwisowej przez firmę związaną świadczeniem usług w zakresie napraw gwarancyjnych lub odpłatnych, zlecanych przez klientów zewnętrznych. Szablon ten formalizuje przebieg prac naprawczych od momentu zgłoszenia, do zakończenie zadania. Najczęściej czynności obsługi serwisowej archiwizowane są przy pomocy formularzy, zawierających podstawowe informacje opisujące przebieg procesu przeglądu i konserwacji, z uwzględnieniem podstawowych danych. Druk Protokół serwisowy wskazuje na informacje o zgłaszającym – adres, nazwę firmy, opis urządzenia i rodzaj oczekiwanej usługi. Kolejnymi wytycznymi zawartymi w dokumencie są: model, numer fabryczny, data zainstalowania, nazwa firmy instalującej oraz kontakt.

W protokole serwis techniczno naprawczego wymagane jest podanie przez zgłaszającego występujących uszkodzeń, jak zostały one ocenione przez pracownika serwisu oraz jakie czynności zostały podjęte w celu ich zredukowania. W druku protokołu usługi serwisowej pracownik musi odnotować zużyte materiały oraz dokonać rozliczenia końcowego finalnej sumy do zapłaty przez zleceniobiorcę. Koszty wykonanego serwisu w zakresie napraw, instalacji, wymiany, programowania przemysłowego będą uwzględniać wartość materiałów, robociznę, dojazd lub inne wenerowane kwoty, nieuwzględnione w rubryce. Protokół serwisowy wzór druku świetnie sprawdzi sie przy wykonywaniu naprawy gwarancyjnej, naprawy usterek, klimatyzacji czy ogólnie wykonania usługi naprawy. Protokół wykonawczy z robót serwisowych to wzór do edytowania, drukowania i pobierania za darmo. 

Etykiety

Protokół badania elektronarzędzi to dokument rejestrowanych przeglądów narzędzi z napędem, używanych przez pracowników DT/DUR w warsztatach, zakładach i przedsiębiorstwach. Druk protokołu badań elektronarzędzi odwołuje się do konieczności monitorowania bezpiecznej pracy ze sprzętem w odniesieniu do wewnętrznych regulaminów zakładowych oraz indywidualnych wymagań wskazanych przez producenta w instrukcji danego urządzenia. Częstotliwość przeglądów elektronarzędzi w firmie i ich rejestrowania w protokołach badań narzędzi nie jest regulowana ustawą, prowadzone są one profilaktycznie na potrzeby bezpieczeństwa pracowników w zakładzie. Poprzez cykliczne przeglądy sprawności działania urządzeń i odnotowywanych w protokole badań elektronarzędzi, możliwe jest zapewnienie personelowi bezpiecznych i higienicznych warunki pracy dzięki zabezpieczeniu pracowników przed urazami, szkodliwym i niebezpiecznym działaniem niesprawnych, wadliwych lub wyeksploatowanych narzędzi. Dzięki okresowym kontrolom możliwa jest eliminacja pogorszenia stanu technicznego oraz poprawa procesów i warunków pracy. Podczas sprawdzania stanu ogólnego narzędzia w druku Protokół badania elektronarzędzi odnotowuje się stan obudów, przewodów, wtyczek, uchwytów, zacisków, smarowania oraz pracy na jałowym biegu. W sytuacji demontażu obudów sprawdzany jest mocowanie i podłączenie przewodów, zużycie komutatora, szczotek i elementów mechanicznych. Protokół badania elektronarzędzi podczas sprawdzenia obwodu ochronnego wymaga wskazania wyniku podpięcia przewodu PE oraz pomiaru spadku napięcia pomiędzy stykiem wtyczki a obudowa urządzenia Wzór Protokół badania elektronarzędzi z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym, to druk dokumentu kontroli stanu używanego sprzętu magazynowego. Przed przekazaniem wózka dotychczasowy użytkownik powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów co powinno być odnotowywane w dziennym raporcie eksploatacji wózka. Przekazanie wózka do użytkowania może być zrealizowane po sprawdzeniu i odnotowaniu sprawności wózka zarówno przed jak i po zakończeniu pracy, zgodnie z wytycznymi instrukcji bhp dla pracy z wózkami. Druk Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym powinien dotyczyć min. sprawdzenia prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia, sprawności oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowości działania urządzeń pomiarowo - kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających. Przeprowadzenie kontroli powinno być odnotowane w formularzu Dzienny raport eksploatacji wózka, z każdorazowym pobraniem oraz zdaniem urządzenia. Wzór druku Dzienny raport eksploatacji wózka z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.

Godzinowa lista obecności stanowi druk dokumentu ewidencji czasu pracy pracowników. Godzinowa lista obecnosci w pracy posiada w tabelarycznym układzie wszelkie niezbędne dane, umożliwiające rozliczanie czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzenia. Wzór Godzinowa lista pracy powien zawierać dane tj. nagłówek, wskazaniene na dany miesiac i podział na kolejne dni kalendarzowe. W tabeli zworu godzinowa lista pracy, pracownik wspisuje swoje imię i nazwisko, nanosi podpis, i odnotowuje w jakich godzinach wykonywał swoje obowiązki. Godzinowa lista obecności posiada także sygnaturę tych dni,w których miała miejsce absencja pracownika. Dni nieobecności w godzinowej liście obecności opisują kolejno onaczenia dla urlopu wychoczynkowego, okolicznościowego oraz czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Smbole używane w odnotowywaniu absencji mogą być poszerzane o dodatkowe oznaczenia, zależnie od potzreb danego godzinowego rejestru. Godzinowa lista obecności pracownika powinna zawierać także miejsce na podpis oraz pieczątke przełożonego. Druk formularza Godzinowa lista obecności z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.

Protokół z przeprowadzenia egzaminu BHP, obejmującego program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to wymagany przez PIP dokument potwierdzający znajomość wdrażanych zasad bhp osób szkolonych. Protokół ze szkolenia z zagadnień BHP wskazuje, że dany pracownik uczestniczył w szkoleniu, przyswoił wiedze zawartą w panelu tematycznym dla jego stanowiska pracy oraz przystąpił do egzaminu końcowego. Wzór dokumentu Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP jest rejestrem potwierdzającym zaliczenie egzaminu z wiedzy dot. BHP oraz wskazuje na numer wydanego zaświadczenia, które to potwierdza. Druk formularza Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP powinien zawierać dane tj. datę i miejsce egzaminu, wskazanie na typ szkolenia, imię i nazwisko pracownika, rezultat uzyskany podczas egzaminowania oraz numer zaświadczenia. Na druku protokołu ze szkolenia BHP powinny się znaleźć podpisy członków komisji egzaminacyjnej oraz kierownika kursu. Wzór Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP, w formie zbiorczej dla uczestników szkolenia z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Rejestr wydanych zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń BHP, to dokument wymagany podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W druku rejestru wydanych zaświadczeń z odbytych szkoleń BHP, w formie tabeli zbiorczej powinny znaleźć się dane tj. imię i nazwisko pracownika, data zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. Dokument rejestru wydanych zaświadczeń powinien wskazywać na rodzaj szkolenia oraz kolejność ich odbywania zgodnie z okresem zatrudnienia. Druk Rejestr wydanych zaświadczeń z przeprowadzonego szkolenia BHP, wymaga także podania numeru przekazanego dokumentu zaświadczenia BHP. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia powinien stanowić jeden z niezbędnych dokumentów przy prowadzeniu dziennika lub rejestru szkoleń okresowych, ogólnych oraz instruktaży stanowiskowych z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy. Formularz druku Rejestr wydanych zaświadczeń BHP ze wskazanym adresem i nazwą pracodawcy, z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo

Dziennik szkoleń BHP - instruktaż stanowiskowy, to zbiór koniecznych informacji wymaganych podczas audytów i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), stanowiących ewidencję dokumentacji potwierdzających program, obecność osób szkolonych, przeprowadzone egzaminy i oświadczenia komisji o przebiegu szkoleń dotyczących instruktażu stanowiskowego BHP. Dziennik szkoleń BHP instruktaż stanowiskowy, potwierdza, że odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń organ posiada pełną dokumentację dotycząca ich organizacji, tematów lekcji oraz ilości godzin szkoleń przeprowadzonych przez osoby szkolące. Dziennik szkoleń instruktaży stanowiskowych z zakresu BHP, zakłada przygotowanie odpowiedniego programu szkoleniowego dla indywidulanych stanowisk, na podstawie ramowych programów szkolenia z podziałem na zagadnienia np. dydaktyka, proces nauczania, regulacje prane, podział zagrożeń, pierwsza pomoc oraz zasady postępowania podczas pożaru, zalania lub awarii. Dziennik szkoleń instruktaż stanowiskowy, może być prowadzony jako rejestr szkoleń z instruktażu bhp, zeszyt szkoleń instruktażu stanowiskowego lub dziennik instruktażu. Dziennik szkoleń dla przeprowadzających instruktażowych BHP w formie zbiorczej posiada w pliku formularze tj. cel i program zajęć, listę obecności uczestników szkoleniu instruktażowym BHP oraz protokół z egzaminu końcowego oraz rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia BHP. Dziennik ze szkoleń na stanowiskach: mistrz, brygadzista, kierownik z przeprowadzania instruktaży stanowiskowych BHP z niezbędnymi załącznikami w formie Word/ doc z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Protokół sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP stanowi formularz potwierdzający zorganizowanie szkolenia okresowego lub instruktażu stanowiskowego BHP, dla pracowników wymagany przez PIP w czasie kontroli. Sprawozdanie ze szkolenia BHP wskazuje, że dany pracownik uczestniczył w szkoleniu, przyswoił wiedze zawartą w panelu tematycznym dla jego stanowiska pracy oraz czy przystąpił do egzaminu końcowego i go ukończył. Wzór dokumentu Sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP jest rejestrem potwierdzającym zapoznania się pracowników z materiałem programowym dot. BHP oraz wskazuje ewentualnie na numer wydanego zaświadczenia, które to potwierdza. Druk formularza Sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP powinien zawierać dane tj. czas trwania (datę i miejsce ), wskazanie na typ szkolenia, imię i nazwisko pracownika, liczbę dni i godzin szkoleniowych,  ilość słuchaczy oraz liczbę wydanych zaświadczeń. Na druku protokołu ze szkolenia BHP powinny się znaleźć podpisy kierownika kursu, osoby szolącej oraz uczestników. WzórSprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP, w formie zbiorczej dla uczestników szkolenia z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP stanowi zbiór niezbędnych informacji wymaganych podczas kontroli PIP, będących ewidencją dokumentacji potwierdzających terminy, czas, programy, obecności, egzaminy i oświadczenia komisji o przebiegu szkoleń BHP oraz wydanych zaświadczeniach. Dziennik szkolenia okresowego bhp jest formą potwierdzenia, że odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń pracodawca posiada pełną dokumentację dotycząca ich organizacji, zagadnień, ilości godzin szkoleń przeprowadzonych przez instruktorów. Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP zakłada przygotowanie odpowiedniego programu szkoleniowego dla poszczególnych grup stanowisk, na podstawie ramowych programów szkolenia z podziałam na bloki tematyczne np. regulacje prane, identyfikacja zagrożeń, pierwsza pomoc, czy zasady postępowania podczas pożaru i awarii. Dzienni szkoleń okresowych lub instruktaży stanowiskowych może być prowadzony jako rejestr szkoleń bhp, zeszyt szkoleń instruktażu stanowiskowego lub dziennik instruktażu. Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP w formie zbiorczej posiada w jednym pliku Word 5 formularzy tj. program zajęć (tematyka lekcyjna szkolenia), lista obecności uczestników szkolenia BHP, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia BHP oraz sprawozdanie z kursu. Dziennik szkolenia okresowego bhp z niezbędnymi załącznikami w formie Word / doc z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Regulamin placu zabaw określa szczególne wymagania dotyczące zasad obowiązujących na placu zabaw, zarówno jego opiekunów jak i użytkowników. Zgodnie z regulaminem placu zabaw jest on terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci i młodzieży. Ponadto regulamin placu zabaw informuje, że dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność. Druk Regulamin placu zabaw podkreśla, osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku, zaś niszczenie sprzętu i urządzeń placu zabaw wiąże się z karą materialną. Dokument regulaminu placu zabaw wskazuje, że osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw. Druk Regulaminu placu zabaw, wymienia także zabronione, do których należą min. niszczenie instalacji służących do zabawy, zaśmiecanie terenu, niszczenie zieleni oraz wprowadzanie zwierząt. Na obszarze placu zabaw dla dzieci, zakazane jest także przebywanie osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających. Regulamin placu zabaw, z możliwością edycji, druku i pobrania za darmo.

Strona 1 z 2