Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Zestawienie zakupu oraz sprzedaży VAT prowadzone jest w celu rozliczeń podatku od towarów i usług. Rejestrowanie danych zakupu oraz sprzedaży VAT nie obejmuje podatników, którzy są zwolnieni z VAT oraz firm zwolnionych z podatku od towarów i usług. Wzór dokumentu Rejestr zakupu i sprzedaży VAT nie został zdefiniowany w ustawie i może mieć dowolną formę, która umożliwia poprawne określenie kwoty podatku VAT do zwrotu/zapłaty oraz wskazuje zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną. Rejestr zakupu i sprzedaży VAT powinien zawierać dane tj. firma, NIP, miesiąc, rok, nr faktur, dane do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego (netto, VAT), WNT oraz dane o imporcie towarów (z kraju poza UE). Dokument Rejestru zakupu i sprzedaży VAT może uwzględniać także inne dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Gotowy Rejestr zakupu i sprzedaży VAT, sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym Excel, zawierający dwie zakładki: Rejestr zakupu VAT oraz Rejestr sprzedaży VAT, do pobrania za darmo

Formularz deklaracji - VAT-12 - skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu. Formularz deklaracji VAT – 12 powinien zostać złożony przez grupę podatników VAT, do której zaliczamy podatników, którzy świadczą usługi taksówek osobowych, jeżeli rzecz jasna wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu. Deklaracja ta powinna zostać złożona przez wyszczególnionych podatników do 25 dnia miesiąca występującego po każdym kolejnym miesiącu. Podatnik VAT, który składa deklarację VAT – 12, powinien ją złożyć w urzędzie skarbowym, który jest dla niego właściwy pod względem miejsca wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu

Formularz deklaracji - VAT-11 - deklaracja dla podatku od towarów i usług. Deklaracja VAT-11 w pełnej nazwie to: deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrz wspólnotowej dostawy nowego środka transportu, o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy o VAT, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. Deklarację VAT-11 muszą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące wewnątrz wspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Deklaracja VAT-11 powinna być złożona najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na: adres siedziby (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), miejsce zamieszkania podatnika (osoby fizyczne)

Formularz deklaracji - VAT-10 - deklaracja dla podatku od towarów i usług. Deklaracja VAT-10 w pełnej nazwie to: deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrz wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu, o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Składają ją podatnicy VAT, a także inne podmioty, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8 (niezarejestrowani jako podatnicy VAT UE), a którzy dokonują wewnątrz wspólnotowego nabycia nowych środków transportu. Deklarację VAT-10 trzeba składać w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu

Formularz deklaracji - VAT-UEK - korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy drugiego półrocza 2011 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja w i rozliczanie podatku VAT-UE. W przypadku złego rozliczenia należnego podatku możemy skorygować podanie za pomocą formularza VAT-UEK

Dokument - Objaśnienia do deklaracji VAT-UE. Objaśnienia dotyczą wzoru informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) wraz z załącznikami VAT-UE/AVAT-UE/Bi VAT-UE/C wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724)

Formularze deklaracji - VAT-UE-C – załącznik do VAT-UE - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za lipiec 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja i rozlicznie VAT-UE

Formularze deklaracji - VAT-UE-B – załącznik do VAT-UE - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za lipiec 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja i rozlicznie VAT-UE

Formularze deklaracji - VAT-UE-A – załącznik do VAT-UE - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za lipiec 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja i rozlicznie VAT-UE

Formularze deklaracji - VAT-UE – informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za lipiec 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja w VAT-UE. Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek zarejestrowania się przed dokonaniem pierwszej transakcji związanej z nabyciem towarów od kontrahenta unijnego czy z nabyciem usług, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy, co oznacza, że to nabywca ma obowiązek rozliczyć VAT z tytułu nabycia danej usługi

Strona 1 z 3