Wzór formularza zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP, stanowi potwierdzenia odbycia obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenia BHP powtarzane są cyklicznie, w odpowiednich odstępach czasu, po odbyciu szkolenia wstępnego a przed utratą jego ważności (pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy). Częstotliwość okresowych szkoleń BHP zależy od rodzaju i warunków wykonywania pracy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dokumentuje odbycie kursu zawierającego wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantując ich przypomnienie i utrwalenie. Szkolenie okresowe BHP obejmuje najczęściej zagadnienia prawa pracy, środków ochrony indywidualnej, zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku i metody ich ograniczania, ryzyka zawodowego oraz zasad postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP powinien zawierać dane tj. miejscowość, datę, podmiot szkolący, imię i nazwisko uczestnika, zajmowane stanowisko oraz zakres tematyczny szkolenia. Wzór formularza potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego BHP powinien także posiadań podpis osoby szkolącej i dyrektora jednostki odpowiedzialnej za jego przeprowadzenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP do pobrania i wydruku za darmo.

Darmowy formularz do wydruku i uzupełnienia, który umożliwia wcześniejsze wypisanie druczku i sprawne nadanie przesyłki. Druk potwierdzenia nadania listu poleconego jest dokumentem potwierdzającym, że we wskazanym na druczku oddziale poczty w danym dniu przesyłka została wysłana. Na potwierdzeniu nadania koniecznie muszą znaleźć się dane tj. adres, kod pocztowy, miejscowość nadawcy oraz adresata. Formularz potwierdzający nadanie listu poleconego wskazuje na sposób poinformowania o doręczeniu przesyłki – mail, sms, potwierdzenie oraz określa gabaryty nadawanego listu. Na druku potwierdzenia nadania listu poleconego można także znaleźć adres strony internetowej gdzie można sprawdzić status nadanej przesyłki i śledzić, na jakim etapie jest zleceniodawca przy realizacji zlecenia nadawcy. W sytuacji niedostarczenia poleconego listu, to dokument potwierdzenie nadania stanowi podstawą złożenia reklamacji w urzędzie pocztowym oraz roszczenia do odszkodowania za poniesione straty. Wzór potwierdzenia nadania listu poleconego do pobrania i wydruku za darmo.

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Potwierdzenie dokonania zapłaty. Druk umożliwia udokumentowanie zapłaty uiszczonej w odpowiedzi na wezwanie kontrahenta. Druk Potwierdzenie dokonania zapłaty stanowi sformalizowanie dokonania wpłaty należnej kwoty, w gotówce lub przesłaniu należności na konto bankowe. W potwierdzeniu zapłaty najlepiej wskazać numer faktury oraz w jakim dniu została wystawiona. Do potwierdzenia dokonania zapłaty należy dodać kopię dokonanego przelewu, w formie kopii pliku z konta (lub skan potwierdzenia przy płatności gotówką). W druku Potwierdzenie dokonania zapłaty należy wskazać miejscowość, datę oraz dane teleadresowe kontrahenta i adresata. Potwierdzenie dokonania zapłaty druk do pobrania za darmo

Formularz - VAT-24 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (obowiązuje od 25 lipca 2012 r.). Używany środek transportu to m.in. samochód osobowy, który przejechał więcej niż 6000 km, a jednocześnie od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Osoby chcące zarejestrować taki samochód w Polsce powinny zgłosić się do swojego urzędu skarbowego i złożyć wypełniony formularz VAT-24, jeśli tylko potrafią wykazać, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. VAT-24 to wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu, składany w celu uzyskania zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak tego obowiązku z tytułu nabycia środka transportu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur w imieniu firmy przez osoby do tego celu wyznaczone przez pracodawcę. Druk ma zastosowanie przy nadawaniu kompetencji reprezentowania pracodawcy w kontaktach kontrahentami. Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald daje możliwość dokonywanie wymienionych operacji przez osobę trzecią. Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur z danym kontrahentem ułatwia współpracę miedzy firmami, oraz odciąża osobę odpowiedzialną za fakturowanie, która może zobowiązać do tego osobę bezpośrednio współpracującą z klientem. Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur powinno znajdować się w dokumentach firmowych oraz w aktach osobowych pracownika. Upoważnienie do podpisywania faktur VAT i potwierdzania sald rozrachunków jest wydawane na czas określony lub nieokreślony. Wzór upoważnienia powinien zawierać: datę, miejscowość, dane pracodawcy, dane upoważnianego (imię, nazwisko, adres, nr dowodu), nazwę firmy kontrahenta, treść upoważnienia, przedział czasowy jego obowiązywania oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia do potwierdzania sald i podpisywania faktur

Potwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zaliczki. Druk umożliwia udokumentowanie zapłaty uiszczonej z góry, pokrywającej w części przyszłą należność na poczet realizacji zlecenia czy umowy. Druk potwierdzenie przyjęcia zaliczki czyli potocznie umowa zaliczki, wzór takiego dokumentu powinien zawierać dane wpłacającego pieniądze dane osoby przyjmującej opisaną kwotę pieniężną, co stanie się z zaliczką w momencie podpisania umowny czy realizacji zlecenia, co stanie się przy odstąpieniu od umowy czy zaliczka zostanie: zwrócona, rozliczona lub odliczona. W druku potwierdzenia wpłaty zaliczki obowiązkowe są również pola na podpisy osoby przyjmującej oraz osoby wpłacającej zaliczkę.

Pamiętać należy, że w polskim prawodawstwie istnieją różne rodzaje umów cywilnoprawnych, mamy, zatem umowy pisemne i ustne i mają one taką samą moc prawną. Teoretycznie można, więc zawrzeć umowę ustną w wpłacić zaliczkę na poczet transakcji niemniej jednak przy większych (każdych) kwotach pieniężnych najlepszym zabezpieczaniem transakcji w celu uniknięcia potencjalnych problemów w przyszłości związanych z tą transakcją będzie pisemne potwierdzenie wpłaty zaliczki czy pokwitowanie przyjęcia zaliczki.   

Pokwitowanie zaliczki druk do pobrania za darmo