Wyświetlenie artykułów z etykietą: upowaznienie

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wzór. Druk upoważnienie do odbioru dziecka to formularz, w którym rodzic / opiekun prawny dziecka (podstawa prawna: art. 95 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego rodzice dziecka w ramach swojej władzy rodzicielskiej mają prawo i jednocześnie obowiązek pieczy nad osobą dziecka, zgodnie z art. 97 Kodeksu Rodzinnego czyli w typowej sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich będzie uprawnione do samodzielnego odebrania dziecka ) wyraża zgodę by inne osoby odbierały dziecko ze szkoły / przedszkola.

Upoważnienie do odbioru dziecka może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób. Na podstawie upoważnienia dziecko może zostać odebrane ze szkoły/ przedszkola przez pełnoletnie rodzeństwo, ciocię lub sąsiadkę. Każda zmiana osoby (osób) wskazanych do odbioru dziecka wymaga odrębnego dokumentu upoważnienia do odbioru dziecka.

Na podstawie pisemnego upoważnienia dziecko może odebrać także inna wskazana osoba, np. babcia, starszy brat lub opiekun prawny. Wzór dokumentu upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły / przedszkola musi posiadać dane tj.: imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu tożsamości, stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko dziecka. Niezbędne w upoważnieniu do odbioru dziecka jest podanie klasy, do której dziecko uczęszcza oraz dat, w jakich upoważnienie obowiązuje, datę oraz podpis matki i ojca. Wzór druku Upoważnienie do odbioru dziecka pewien zawierać także oświadczenie rodziców, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru ze szkoły, przedszkola, świetlicy przez wskazaną osobę. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wzór do pobrania za darmo.

wzór / szablon dokumentu - List intencyjny. Druk List intencyjny to pisemna deklaracja wstępnych zamierzeń dotyczących określonych działań, pomiędzy składającym a przyjmującym. Dokument List intencyjny określa zakres przyszłej współpracy, umów oraz zarys planów, które dotyczą wspólnego projektu. List Intencyjny podpisywany jest w momencie wstępnego osiągnięcia porozumienia po cyklu negocjacji w temacie dalszych działań. Dokument List Intencyjny stanowi formę uregulowania przyszłej współpracy, zobowiązanie do nierenegocjowania już uzgodnionych postanowień oraz upoważnienie do rozpoczęcia oznaczonych prac. Wzór druku list Intencyjny może być sformułowany w sposób bardzo ogólny i informujący adresata o zamiarze współpracy w określonej przyszłości. Dokument Listu Intencyjnego ma na celu wysondowanie stanowiska adresata, czy zgadza się na oferowane warunki kooperacji. Dokument List Intencyjny może być wystawiony zarówno przez jedną lub więcej osób, prawnych lub fizycznych. Negocjujące strony mogą postanowić w treści Listu Intencyjnego, że poczynione ustalenia są wiążące a ich naruszenie pociąga za sobą konieczność zapłaty odszkodowania. Wzór druku List Intencyjny powinien zawierać informacje tj. tytuł, dane stron osób/firm/instytucji, Preambułę, cel listu intencyjnego, warunki współpracy, podpisy obydwu partnerów, miejsce oraz datę

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument wymagany do potwierdzania deklaracji składanych za pomocą Internetu, które muszą być podpisane podpisem elektronicznym złożonym przez pełnomocnika. Warunkiem podpisania deklaracji jest ustanowienie przez podatnika (płatnika) pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podatnik, płatnik lub inkasent występuje z wnioskiem pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się jeden raz (bez konieczności powielania we wszystkich urzędach skarbowych), w formie papierowej. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji jest ważne dla wszystkich rodzajów deklaracji, zeznań i informacji składanych w formie elektronicznej przez cały okres, na jaki zostało ustanowione. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być w każdej chwili odwołane. Zawiadomienie informujące o tym składa się na formularzu OPL-1 w urzędzie skarbowym. Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiera: dane podatnika, płatnika lub inkasenta, który ustanawia pełnomocnika; adres siedziby firmy lub zamieszkania oraz kontakt (nr telefonu, fax, e-mail), dane pełnomocnika upoważnianego do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz oświadczenie, że osoba wymieniona we wniosku - części C, upoważniana jest do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk ZUS Z-3 zaświadczenie płatnika składek jest używany do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i obliczenia jego wysokości. Formularz ZUS Z-3 obejmuje informacje o płatniku składek oraz o ubezpieczonym , a także zestawienie uzyskiwanych przez ubezpieczonego zarobków. Zakład pracy jest zobowiązany do wypełnienia formularza ZUS Z-3 - zaświadczenie płatnika składek, jeżeli ZUS wypłaca pracownikowi świadczenie z ubezpieczenia chorobowego. Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządzane jest przez tych płatników składek, którzy nie są upoważnieni do wypłaty zasiłku (np. pracodawcy, którzy zatrudniającą mniej niż 21 pracowników) oraz przez płatników, którzy za okres po ustaniu zatrudnienia przekazują wypłatę zasiłku do ZUS-u. Gdy pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, pracodawca ma obowiązek dołączyć do zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 zwolnienie lekarskie, a informację o tym nanieść w dokumencie. Wzór druku ZUS Z-3 zaświadczenie płatnika składek powinien zawierać następujące informacje: dane ewidencyjne płatnika składek, dane osobowe pracownika, okres ubezpieczenia, okresy niezdolności do pracy oraz liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w zakładzie pracy

Etykiety

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym. Wypełniony wzór druku upoważnienia do odbioru zaświadczenia jest niezbędny w przypadku odbioru dokumentu przez osobę delegowaną (za okazaniem dokumentu tożsamości). Przepisy o ochronie danych osobowych i Ordynacji Podatkowej nie zezwalają na wydanie informacji osobom postronnym bez okazania stosownego upoważnienia. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym dotyczy również współmałżonków w przypadku, gdy rozliczali się oddzielnie, byli rozliczeni przez płatników lub nie rozliczają się z uwagi na nie osiąganie dochodu. Wzór dokumentu upoważnienia do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym musi posiadać dane tj.: miejscowość oraz datę, dokładne dane osobowe oraz numery dowodu osobistego osoby upoważniającej jak i osoby upoważnionej. Niezbędne w upoważnieniu do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym jest podanie rodzaju żądanego zaświadczenia oraz czytelny podpis osoby upoważniającej. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia z urzędu skarbowego wzór dokumentu jest do pełnej edycji do pobrania za darmo.

Upoważnienie do wydziału komunikacji wzór druku. Dokument wymagany jest do upoważnienia osoby trzeciej - pełnomocnika do występowania w naszym imieniu w urzędzie komunikacji do wykonywania czynności prawnych takich jak rejestracja, przerejestrowanie pojazdu, składaniu podania o wydanie wtórnika dokumentu pojazdu czy tablic rejestracyjnych.

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu może posłużyć jako upoważnienie do rejestracji pojazdu czy jako upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego. Jednakże to nie wszystko upoważnienie do wydziału komunikacji wymagane jest również w przypadku współwłasności samochodu zarówno przy rejestracji jak również przy późniejszym odbieraniu stałego dowodu rejestracyjnego. Czyli mówiąc inaczej wydział komunikacji nie przyjmie bądź nie wyda dokumentów bez pełnomocnictwa od współwłaściciela / współwłaścicieli pojazdu. Upoważnienie do wydziału komunikacji ważny jest tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Druk pełnomocnictwa do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie tylko do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne nie wystarcza do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, wtedy potrzebne jest odrębne pełnomocnictwo rodzajowe lub pełnomocnictwo szczególne Forma pełnomocnictwa ogólnego musi odpowiadać formie niezbędnej do danej czynności prawnej. W praktyce pełnomocnictwo ogólne jest przydatne przede wszystkim dla przedsiębiorców i osób fizycznych, które mogą powierzyć realizacji zwykłych czynności innej osobie. Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone w stosunkach niemających nic wspólnego z pracą i działalnością gospodarczą jak i w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie (pełnomocnictwo udzielone ustnie jest nieważne). Wzór dokumentu pełnomocnictwa ogólnego powinien zawierać: tytuł, datę i miejscowość, dane udzielającego i przyjmującego pełnomocnictwo. Formularz pełnomocnictwa ogólnego posiada punkty dotyczące jego odwołania, wygaśnięcia, braku prawa do udzielania przez przyjmującego dalszych pełnomocnictw i podpis mocodawcy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism. Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism to dokument, dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwa innej osobie do odbierania pism sądowych. Na mocy pełnomocnictwa procesowego do odbioru pism, owe pisma doręcza się pełnomocnikowi a przedmiot doręczeń stanowią głównie: dokumenty, wezwania, zawiadomienia, wydawane w formie pisemnej decyzje i postanowienia oraz inne dokumenty, z którymi strona powinna być zaznajomiona. Pełnomocnika może ustanowić każdy podmiot będący stroną postępowania administracyjnego (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) oraz uczestnik na prawach strony. Pełnomocnikiem do odbioru pism procesowych może być tylko osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Wzór dokumentu pełnomocnictwa procesowego do odbioru pism powinien zawierać: datę, miejsce, dane mocodawcy oraz pełnomocnika, treść pełnomocnictwa, wskazanie na nr. akt oraz sąd, w którym toczy się postępowanie procesowe oraz podpis mocodawcy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo administracyjne - wzór dokumentu. Pełnomocnictwo administracyjne to druk oświadczenia woli reprezentowanego - mocodawcy, skierowanym do przedstawiciela - pełnomocnika. Pełnomocnictwo to nic innego jak jednostronna czynność prawna. Przy udzielaniu pełnomocnictwa mocodawca ustala zakres umocowania, czyli to, czego w jego imieniu pełnomocnik może dokonać. Od zakresu pełnomocnictwa zależy możliwość dokonywania ważnych czynności prawnych

Etykiety

wzór / szablon dokumentu - Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z KRK. Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem. Druk zapytania o udzielenie informacji o podmiocie z KRK można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym KRK lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Osoby, które osobiście składają zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinny przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W sytuacji gdy zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z KRK składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posłużyć się upoważnieniem sporządzonym na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć aktualny wypis z KRS. Wzór druku zapytania o udzielenie informacji o podmiocie z KRK zawiera informacje tj. miejsce, datę, dane podmiotu kierującego zapytanie, numer KRK, nazwę i siedzibę firmy, wskazanie postępowania (w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji), rodzaj i zakres danych oraz podpis osoby uprawnionej

Etykiety
Strona 1 z 2