gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta gwarancyjna. Druk Karty gwarancji w której wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą gwarancją przedmiot, został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Druk Karta gwarancyjna wskazuje, że w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. Druk Karta gwarancyjna stanowi dokument, w którym stwierdza się, iż usunięcie wady zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez zamawiającego. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dołączenie do reklamowanego urządzenia, uzupełnionej karty gwarancyjnej, dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis uszkodzenia. Karta gwarancyjna, która nie ma wpisu odnośnie modelu, numeru seryjnego, daty sprzedaży urządzenia oraz pieczątki i podpisu sprzedawcy nie jest ważna. Wydruk Karta gwarancyjna do pobrania za darmo

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta gwarancyjna dla sprzętu komputerowego. Formularz Karta gwarancyjna umożliwia udokumentowanie formalności dotyczących ubiegania się o naprawę lub ewentualną wymianę zakupionego sprzętu elektronicznego. Wzór dokumentu Karta gwarancyjna dla sprzętu komputerowego, jest stosowana tam, gdzie wymaga tego wewnętrzny regulamin danej firmy. Druk Karta gwarancyjna dla sprzętu komputerowego to pisemne zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia usterki lub wymiany towaru na sprawny. Dokument Gwarancji dla sprzętu komputerowego chroni konsumenta w sytuacji, gdy gwarant udzielił ochrony, dla jakości urządzenia, gdyż wszystkie kwestie zawiązane z jej realizacją określa karta gwarancyjna. Treść Karty gwarancyjna dla powinna być opisana w języku polskim, być przejrzysta i zrozumiała. Wzór druku dokumentu Karta gwarancyjna dla sprzętu komputerowego, powinna zawierać informacje tj. dane sprzedawcy, opis specyfikacji, nr seryjny urządzenia, datę rozpoczęcia serwisu, wystawiającego, warunki gwarancji dot. zwrotu, termin naprawy (ilość dni), zdarzeń nieobjętych gwarancją oraz konsekwencji naruszenia warunków gwarancji. Karta gwarancyjna do pobrania za darmo, w formie formularza do wydruku