Wyświetlenie artykułów z etykietą: wypowiedzenie

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC / Wypowiedzenie polisy OC. Wzór druku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC składamy do agencji ubezpieczeniowej, w dowolnym momencie jej trwania ale rozwiąże się ona z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu polisy lub dniem nadania listu lub maila. Dzięki wypowiedzeniu umowa polisy OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Ważne jest, aby po wypowiedzeniu polisy OC najpóźniej w dniu końca umowy wykupić nowe OC (za brak ochrony OC grożą wysokie kary pieniężne). We wniosku wypowiedzenia umowy OC należy zamieścić dane tj.: miejscowość, datę, dane osobowe wnioskodawcy oraz dane dotyczące samochodu (marka, model, numer rejestracyjny, seria i numer polisy oraz okres ubezpieczenia), dane towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres), treść wypowiedzenia umowy / polisy OC oraz własnoręczny podpis

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego. Wzór druku wypowiedzenie umowy najmu dla osoby oddającej lokal do użytkowania najemcy - czyli osobie go użytkującej. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego, wynajmujący składa gdy chce zakończyć umowę najmu zawartą na czas określony lub nieokreślony. Należy jednak pamiętać że wynajmujący nie ma możliwość wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, a wypowiedzenie z zachowaniem terminu wypowiedzenia może nastąpić w przypadku gdy najemca: używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową, dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności lub gdy najemca wynajął, podnajął albo oddał do używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody właściciela. W druku wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego powinny znajdować się dane tj. miejscowość, data, dane wynajmującego i najemcy, odniesienie do umowy której wypowiedzenie dotyczy, opis oraz adres lokalu. We Wzorze druku wypowiedzenie umowy najmu umieszcza się datę wejścia wypowiedzenia w życie, argumenty uzasadniające wypowiedzenia umowy oraz podpis najemcy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę. Wzór druku wypowiedzenie umowy najmu dla najemcy (osoby użytkującej lokal) chcącego wypowiedzieć umowę osobie która wynajmuje jej lokal. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu zgodnie z zawartymi w niej zapisami, bądź terminami ustawowymi przedstawionymi powyżej, przy założeniu, iż nie jest to umowa zawarta na czas oznaczony, w której nie przewidziano takiej możliwości. Ponadto najemca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, gdy w chwili wydania lokalu posiadał on wady, o których najemca nie wiedział

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy OC. Wzór druku wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC składamy w dowolnym momencie jej trwania ale rozwiąże się ona z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu lub dniem nadania. Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy zlecenie przez przyjmującego. Umowa zlecenia może zostać zakończona na dwa sposoby. Może ona wygasnąć wraz z wykonaniem określonego zlecenia albo może zostać rozwiązania w drodze wypowiedzenia umowy zlecenie (ze skutkiem natychmiastowym). Wypowiedzenie może złożyć zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Można to zrobić w dowolny sposób, chyba, że strony umówiły się na określona formę wypowiedzenia. Ustawodawca w przepisach kodeksu cywilnego nie wprowadził żadnych ograniczeń odnośnie okresu wypowiedzenia umowy zlecenie przez przyjmującego, co oznacza, że umowę można wypowiedzieć w każdym czasie, z dnia na dzień (art.746 § 2 K. c). Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę, którą poniósł zleceniodawca w wyniku wypowiedzenia umowy. Wzór dokumentu wypowiedzenia umowy zlecenie przez przyjmującego powinien zawierać: datę i miejscowość, dane stron, tytuł i numer wypowiadanej umowy wraz z datą jej zawarcia, przyczyny wypowiedzenia umowy zlecenie oraz podpisy pracownika i zleceniodawcy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie umowy zlecenie przez zleceniodawcę - wzór. Umowa zlecenia może zostać zakończona na dwa sposoby poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia lub może ona wygasnąć wraz z wykonaniem określonego zlecenia. Należy nadmienić iż rozwiązanie umowy zlecenie w drodze wypowiedzenia może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może złożyć zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Można to zrobić w dowolny sposób, chyba, że strony umówiły się na konkretną formę wypowiedzenia

gotowy wzór / szablon dokumentu - Odwołanie pełnomocnictwa - wzór. Dokument odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością mocodawcy, podobnie jak samo udzielenie pełnomocnictwa. Oświadczenie w tej sprawie powinno być złożone pełnomocnikowi, lub osobie trzeciej, z którą pełnomocnik miał dokonać czynności prawnej w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo można odwołać w każdym czasie, chyba że mocodawca zrzeknie się tego prawa. Istnieje również wariant, że pełnomocnictwo wygaśnie po upływie określonego czasu co powinno to zostać zaznaczone w dokumencie. Możliwe jest złożenie oświadczenia woli o odwołaniu pełnomocnictwa na piśmie, a następnie przedłożenie go pełnomocnikowi do podpisu lub wysłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru. Wzór dokumentu odwołania pełnomocnictwa powinien zawierać: tytuł, datę i miejsce, imię i nazwisko, adres oraz serię dowodu osobistego i numer osoby odwołującej pełnomocnictwo. Druk dokumentu odwołania pełnomocnictwa wskazuje na dane osoby, względem której pełnomocnictwo jest odwoływane: imię i nazwisko, adres oraz serię dowodu osobistego i numer

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę. Druk oświadczenie pracodawcy o zmianie warunków zatrudnienia pracownika umożliwia udokumentowanie zmiany warunków zatrudniana pracownika (awans). Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające, które może złożyć tylko i wyłącznie pracodawca. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy polegająca na zmianie podstawowych praw i obowiązków pracownika bez pozbawiania go miejsca pracy. Istotą wypowiedzenia warunków pracy i płacy przez pracodawcę nie jest rozwiązanie stosunku pracy, lecz dalsze jego trwanie na zmienionych warunkach. Pracodawca musi poprawnie sformułować wypowiedzenie zmieniające warunków pracy i płacy zaadresowane do pracownika oraz pouczyć go o możliwości złożenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W sytuacji, gdy brak jest takiego pouczenia, pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków do końca terminu wypowiedzenia. Podpisanie wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem. Pismo zawierające wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinno wskazywać obiektywną i konkretną przyczynę wypowiedzenia. Zamiar wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy i płacy zawartej na czas nieokreślony pracodawca musi przedstawić na piśmie zakładowej organizacji związkowej, podając przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie warunków umowy. Pracodawca nie może wypowiedzieć warunków umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Wzór dokumentu wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy musi być złożone na piśmie i musi zawierać: datę, dane pracodawcy i pracownika, tytuł dokumentu, wypowiedzenie starych warunków pracy i płacy i zaproponowanie nowych, pouczenie o terminie złożenia oświadczenia o odmowie (niekonieczne), pouczenie o możliwości odwołania się do sądu oraz uzasadnienie i podpis pracodawcy. Brak któregokolwiek z tych elementów może stanowić podstawę do złożenia odwołania do sądu pracy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem wzór. Druk dla pracownika chcącego rozwiązać umowę z pracodawcą. Możliwości wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron bądź z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem stanowi jeden ze sposobów zakończenia stosunku pracy i może go dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracownik może skorzystać z tego sposobu rozwiązania stosunku pracy, jeśli wiąże go umowa zawarta na czas nieokreślony, na okres próby lub na czas określony(przy umowie zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i gdy uwzględnia to zapis w umowie). Pracownik nie ma obowiązku uzasadniania i podawania okoliczności, jakie stały się przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Oświadczenie woli pracownika o chęci zakończenia stosunku pracy powinno być przedstawione pracodawcy w formie pisemnej a wypełniony dokument doręczony pracodawcy bezpośrednio lub pocztą(dopuszczalne jest także rozwiązanie umowy o pracę ustne, telefoniczne, za pomocą faksu, wiadomości SMS lub maila - uchwała SN z 2 października 2002 r. III PZP 17/02 OSNP 2003/20/48). Odmowa przyjęcia poprawnie sporządzonego i doręczonego wypowiedzenia nie powoduje żadnych skutków prawnych i rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika traktuje się jako skuteczne. Treść wypowiedzenia powinna zawierać informacje tj. data sporządzenia, dane pracownika, dane pracodawcy, nagłówek: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, oznaczenie umowy o pracę, wskazanie okresu wypowiedzenia, treść oświadczenia oraz podpis wnioskującego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - wypowiedzenie umowy przez pracownika. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jest dwustronną czynnością prawną, w której pracownik wraz z pracodawcą składają zgodne oświadczenie, deklarując ustanie istniejącego między nimi stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron umożliwia rozwiązanie umowy bez konieczności upływu ustawowego okresu wypowiedzenia. Z inicjatywą rozwiązania umowa za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku pracownika wypowiedzenie takie traktowane jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika Dla rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie jest istotny powód zakończenie współpracy. W dokumencie wypowiedzenia powinny znaleźć się takie informacje jak: miejscowość i data, dane pracownika oraz pracodawcy, prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze wskazaniem terminu rozwiązania współpracy oraz podpis