Wyświetlenie artykułów z etykietą: ewidencja

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karat ewidencji odpadów niebezpiecznych. Druk dokumentu ewidencji niebezpiecznych materiałów odpadowych, do używania którego zobligowani są sprzedawcy odpadów oraz firmy które zajmują się obrotem odpadami ale ich nie generują. Wzór dokumentu Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych dotyczy jedynie sprzedawcy odpadów oraz instytucji pośredniczącej w obrocie odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych posiada tabelaryczne zestawienie danych tj.: nr karty, rok, kod odpadu i rodzaj, dane sprzedawcy lub pośrednika oraz deklaracja działalności podmiotu. Druk karata ewidencji odpadów niebezpiecznych uwzględnia informacje dotyczące miesiąca, masy odpadów, danych zbywającego i przejmującego , nr rejestrowe oraz imię i nazwisko sporządzającego ewidencję

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta ewidencji odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 2015 r obowiązuje nowy formularz ewidencjonowania odpadów z użyciem Karty ewidencji odpadów. Wzór druku Karta ewidencji odpadów to dokument, który używany jest przez każdego posiadacza odpadów (z wyłączeniem tych dot. olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych oraz zużytych urządzeń np. świetlówek). Formularz Karta ewidencji odpadów zawiera poszerzony rejestr informacji służących do przygotowywania i przekazywania zbiorczej ewidencji danych odpadowych. W przypadku podmiotów świadczących usługi w zakresie budów, prac remontowo-rozbiórkowych lub sprzątania karta KEO przygotowywana jest dla danego rodzaju odpadu, dla wszystkich wykonywanych usług w graniach danego województwa. Karta ewidencji odpadów powinna zawierać następujące informacje: tytuł, nr karty, rok, kod odpadu, rodzaj odpadu, procentową zawartości PCB w odpadzie, dane posiadacza odpadów i nr. rejestrowy. Wzór druku Karta ewidencji odpadów KEO wskazuje na adres posiadacza odpadów, miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa oraz wykaz danych dotyczących wybranego zakresu działalności i gospodarowania odpadami

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Wzór druku Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i tych, którzy są zwolnieni z VAT. Sprzedaż bezrachunkowa ujmowana w ewidencji nie wymaga wystawiania dodatkowych dokumentów (faktury lub paragonu). W formularzu Ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy rejestrować przychody nieudokumentowanego żadną fakturą czy rachunkiem, dokonując podsumowania danych przychodów uzyskanych ze sprzedaży na koniec dnia. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zgłaszania Ewidencji sprzedaży bezrachunkowej do urzędu skarbowego, ale fakt jej prowadzenia przez firmę podlega kontroli w przypadku audytu z urzędu. Wzór druku dokumentu Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinien zawierać dane tj. pieczęć firmowa, tytuł, nr strony, miesiąc, datę i kwotę uzyskania przychodu. Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej musi być zbroszurowana, wszystkie strony powinny być spięte razem i ponumerowane. Wzór dokumentu Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w formie druku do pobranie za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Arkusz spisu z natury - wzór druku. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji to min. 5 lat. Arkusze spisu z natury są formularzami służącymi do udokumentowania faktu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury. Formularze inwentaryzacyjne stanowią zestawienie informacji dotyczących ilości i wartości aktywów trwałych (np. środków trwałych, materiałów, towarów itp.) posiadanych na stanie w czasie przeprowadzania spisu. Prawidłowe zasady wydawania, wypełniania, rozliczania i zwrotu arkuszy spisowych przez członków komisji inwentaryzacyjnej stanowią o rzetelności przeprowadzenia inwentaryzacji i możliwości prawidłowego rozliczenia jej wyników. Arkusz spisu z natury musi zawierać: numer arkusza, nazwę firmy i pole spisowe, skład komisji inwentaryzacyjnej, datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, dane dotyczące spisywanych składników, podsumowanie arkusza. Każda strona arkusz spisu z natury musi być ponumerowana, a także zawierać datę oraz podpisy osób odpowiedzialnych

gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja arkuszy spisów z natury. Instrukcja ewidencji i kontroli arkuszy spisów z natury powinna zostać wprowadzona w celu zagwarantowania właściwej kontroli zarządczej oraz zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a także ze względów bezpieczeństwa. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzanego spisu z natury, druki arkuszy spisowych są objęte szczególnymi zasadami ewidencji i kontroli właściwymi dla druków ścisłego zarachowania. Zasady ewidencji arkuszy spisów z natury ustalane są przez kierownika firmy i definiowane w przepisach wewnętrznych stanowiących część polityki rachunkowości i księgowości. Prawidłowa ewidencja arkuszy spisów z natury umożliwia rzetelne przeprowadzenia inwentaryzacji i prawidłowe rozliczenia jej wyników. Podstawę ewidencji stanowi nadzór nad wydawaniem, wypełnianiem, rozliczaniem i zwrotem arkuszy spisowych. Arkusze spisów z natury po oznaczeniu powinny być wpisywane do ewidencji arkuszy przez wydział prowadzący rejestr po pokwitowaniu ich wydawania poszczególnym zespołom spisowym. Prawidłowa ewidencja arkuszy spisów z natury i nadzór nad obiegiem druków ścisłego zarachowania stanowi narzędzie do monitorowania i koordynacji działań inwentaryzacyjnych przez kierownika jednostki. Dzięki ewidencji arkuszy spisów z natury komisja inwentaryzacyjna rozlicza zespoły spisowe z pobranych arkuszy i po dokonaniu ich sprawdzenia przekazuje je do wydziału księgowości. Wzór formularz ewidencji arkuszy spisu z natury powinien zawierać: datę i miejscowość, pieczątkę firmy, numer ewidencji, ilość, numery oraz niezbędne daty dotyczące arkuszy wydanych, zwróconych oraz przekazanych do rozliczenia, pokwitowania odbioru arkuszy przez członków zespołów spisowych oraz podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta pracy sprzętu silnikowego - miesięczna. Wzór karta pracy sprzętu silnikowego pozwala rozliczyć pracę sprzętu np. koparki w ujęciu miesięcznym czy tygodniowym. Miesięczna / tygodniowa ewidencja czasu pracy urządzenia używana jest do rozliczania i monitorowania kosztów pracy. Miesięczne karty pojazdów i sprzętu silnikowego kierowca otrzymuje od pracodawcy, po rozliczeniu za poprzedni okres użytkowania. Za prawidłowe prowadzenie miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada osoba odpowiedzialna za eksploatację oraz obsługę danej maszyny. Miesięczną kartę pracy sprzętu silnikowego należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie celu użycia i czasu pracy. W zależności od rodzaju używanego pojazdu lub sprzętu każda karta jest ewidencjonowana i wydawana za pokwitowaniem. Miesięczny formularz pracy sprzętu silnikowego powinien zawierać: datę wydania karty oraz jej numer, markę, rodzaj, typ i model danej maszyny. Ponadto wyszczególnia się w nim datę, imię i nazwisko obsługującego, minuty pracy, cel użycia sprzętu, zużycie gazu, oleju lub paliwa oraz podpis osoby sporządzającej, sprawdzającej oraz dysponenta. Wzór miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego druk do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Raport dzienny / dobowy pracy sprzętu silnikowego. Pracę sprzętu silnikowego odnotowuje się w raporcie dziennym pracy sprzętu. Dobowa ewidencja czasu pracy urządzenia używana jest do rozliczania i monitorowania kosztów pracy. Dzienna karta czasu pracy sprzętu przeznaczona jest do ewidencjonowania pracy urządzeń mechanicznego w ciągu jednego dnia, w przypadku maszyn budowlanych takich jak: koparki, spychacze, żurawie, betoniarki, taśmociągi, pompy itp. Raport dzienny pracy sprzętu silnikowego powinien zawierać: charakterystykę techniczną i warunki pogodowe podczas pracy maszyny, skład obsługi maszyny, wytyczne dotyczące pracy maszyny. Prawidłowa eksploatacja ujmowana w dziennej karcie czasu pracy maszyny dotyczy: przestrzegania warunków określonych w regulaminie pracy maszyny, maksymalnego wykorzystania maszyny w czasie dyspozycyjnym oraz ograniczenia do minimum przestojów. Monitoring czasu pracy maszyn obejmuje także konserwacje, utrzymanie właściwej jakość paliw i produktów smarowych oraz przestrzeganie nakazanych okresów ich wymiany, zgodnie z instrukcjami fabrycznymi sprzętu oraz odpowiednimi przepisami technicznymi w tym zakresie. Raport o godzinach pracy silnika umożliwia generowanie zestawień wykorzystania dotyczących różnych maszyn w organizacji. Zawiera informacje o liczbie godzin przepracowanych każdego dnia przez maszynę w wybranym zakresie dat

gotowy wzór / szablon dokumentu - Indywidualna karta obecności i czasu pracy stażysty. Druk uwzględnia nieobecności takie jak: urlopy choroby delegacje itd. Karta ewidencji czasu pracy może być w czasie praktyki zawodowej

Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika wzór. Karta ewidencji czasu pracy druk może być stosowana jako dzienna, tygodniowa czy miesięczna. Karty miesięczne stosuje się zwykle w stosunku do tych pracowników, których godziny i dni pracy podlegają częstym zmianom (np. w obszarach produkcyjnych) gdzie zamieszczana jest w kartach duża liczba informacji. Karty roczne są wygodniejsze w przypadku pracowników zatrudnionych w stałych godzinach i dniach (np. biuro). Pracodawca może opracować kartę we własnym zakresie lub dostosować do swoich potrzeb gotowe druki dostępne na rynku. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Gdy pracodawca korzysta z usług agencji pracy tymczasowej, również jest zobligowany do prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników tymczasowych. Z karty ewidencji musi wynikać, ile godzin w poszczególnych dobach pracownik przepracował w ramach normalnego czasu pracy, ile w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, w porze nocnej; informować o okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, o dyżurach w siedzibie pracodawcy lub delegacjach, oraz urlopach, zwolnieniach od pracy a także usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach. Na podstawie indywidualnej karty obecności i czasu pracy pracownika ustalane jest wynagrodzenie oraz inne świadczenia związane z pracą. Karta ewidencji czasu pracy to reasumując: opis czasu pracy w każdej dobie. Przepisy prawa pracy nie przewidują okresu, w jakim pracodawca jest zobowiązany do przechowywania ewidencji czasu pracy. Przyjmuje się, że jest to okres najmniej 3 lat. Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika druk do pobrania za darmo.

Indywidualna lista płac druk 2020. Lista płac to wzór druku bardzo istotnego dokumentu stanowiącego podstawę rozliczeń z pracownikami (wynagrodzenie za pracę), z ZUS oraz urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Druk to przykładowy formularz umożliwiający rozliczenie wynagrodzenia przysługującego pracownikom. Lista płac pomimo braku formalnego nakazu w praktyce sporządzany jest praktycznie przez większość przedsiębiorców. Lista płac sporządzana jest zazwyczaj co miesiąc, jednak pracodawcy mogą sporządzać listy płac znacznie częściej np. co 2 tygodnie a nawet co tydzień. Ponieważ nie ma jednego, powszechnie obowiązującego wzoru druku listy płac, może być ona mniej lub bardziej rozwinięta ale powinna zawierać pewne stałe elementy takie jak chociażby nazwę pracodawcy czy numery stron. Lista płac może być podstawą rozchodu kasowego

Etykiety
Strona 1 z 2