Dokument - SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą - załącznik do informacji SSE-R, przy wypełnianiu deklaracji…
Dokument - SSE/A Wykaz udziałów w spółkach - załącznik do informacji SSE-R, przy wypełnianiu deklaracji CIT w roku podatkowym 2013 / 2014. Zastosowanie do rozliczenia…
Dokument - CIT-9R Deklaracja o wysokości przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od…
Dokument - CIT-5 Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w roku podatkowym 2013 /…
Dokument - CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele…
Dokument - CIT-8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym 2013…
Dokument - CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w roku podatkowym 2013 / 2014. Zastosowanie do…
Dokument - CIT-8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym 2013…
Dokument - CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów / przychodów osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub…
Dokument - CIT-7 Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w roku…
Strona 1 z 2