Wyświetlenie artykułów z etykietą: srodki trwale

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół likwidacji środków trwałych. Środki trwałe, które utraciły swoją przydatność i które w związku z tym nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności są wycofywane z używania, co z kolei stanowi podstawę do postawienia ich w stan likwidacji czy ich fizyczną likwidację. Proces taki należy prawidłowo udokumentować poprzez dokument „LT / LN - likwidacja środka trwałego”

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego. Dowód PT dokumentuje nieodpłatne przekazanie środka trwałego innej jednostce oraz nieodpłatne przejęcie środka trwałego z innej jednostki. Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na czas określony, nieokreślony lub bez warunku obowiązku zwrotu. Nieodpłatne przekazanie realizowane jest na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do kierownika danej jednostki. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do sześćdziesięciu dni od daty jego wpłynięcia. Przekazane zachodzi na podstawie protokółu przekazania - przejęcia środka trwałego (zdawczo-odbiorczego), który zawiera: nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego, ilość i wartość każdego składnika, informacje o stanie techniczno-użytkowym, okres w którym składnik majątku będzie używany przez jednostkę korzystającą, termin oraz miejsce, odbioru składnika majątku ruchomego, oznaczenie stron, podpisy oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu przekazanie środka trwałego. Dokument PT - protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego sporządzany jest przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi w pięciu egzemplarzach: oryginał wraz z pierwszą kopią otrzymuje jednostka przejmująca, drugą - księgowość, trzecią - dział odpowiedzialny za gospodarkę środkami trwałymi, czwartą - komórka organizacyjna przekazująca

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą. Wykorzystywane prywatnie składniki majątku można przekazać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że aby związane z nimi wydatki zaliczać do kosztów firmy, należy udowodnić, że faktycznie będą one w tej działalności wykorzystywane. Oświadczenie o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą jest sporządzane na piśmie a przedsiębiorca określa w nim jakie składniki majątku, o jakiej wartości oraz z jaką datą zostaną przekazane na potrzeby działalności, i jednocześnie zawarte w ewidencji środków trwałych firmy. Istotne jest aby wskazane w dokumencie oświadczenia o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą składniki majątku były: własnością bądź współwłasnością przedsiębiorcy, były sprawne i gotowe do użytku, były przeznaczone do użytkowania w prowadzonej działalności na okres dłuższy niż rok. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje zaliczenie przekazanego majątku do środków trwałych oraz wliczanie do kosztów, wszelkich wydatków związanych z ich użytkowaniem. W oświadczeniu o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą ważny element stanowi wartość początkowa przekazanego majątku, od której przeprowadzone będą odpisy amortyzacyjne. Wartością początkową jest cena nabycia danego środka trwałego (udokumentowana fakturą, rachunkiem, dokumentem sprzedaży) lub w przypadku jej braku - wycena przeprowadzona z uwzględnieniem ceny rynkowej środków trwałych tego samego rodzaju, z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji środków trwałych - oraz stan i stopień zużycia. Wzór dokumentu oświadczenia o przekazaniu własnego środka trwałego na działalność gospodarczą powinien zawierać: datę i miejscowość sporządzenia, numer oświadczenia, dane przedsiębiorcy (nr PESEL), oświadczenie o prawie do własności rzeczy (właściciel / współwłaściciel), wskazanie składnika majątku (nazwa, rodzaj np. marka, rocznik, nr identyfikacyjne) oraz datę przekazania składnika majątku na potrzeby działalności, wartość początkową przekazanego składnika majątku oraz podpis właściciela

gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk - MT / MN - Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego / przedmiotu nietrwałego wzór. Druk umożliwia udokumentowanie przeniesienia środków trwałych. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego wewnątrz jednostki, np. pomiędzy działami, komórkami organizacyjnymi, może zostać potwierdzona dowodem MT. Dokument księgowy MT / MN jest podstawą dokonania zmian w karcie szczegółowej środka trwałego, księdze inwentarzowej, a także zmiany stanowiska generowanych kosztów. W sytuacji kiedy zostanie zmienione miejsce użytkowania środków trwałych czy też przedmiotów nietrwałych należy to odnotować. W tym celu należy skorzystać z dokumentu zmiany miejsca użytkowania środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego. Druk MT / MN wystawiany jest w dniu faktycznej zmiany miejsca użytkowania środka trwałego. Prawidłowy dowód MT powinien zawierać: nazwę środka trwałego i krótką jego charakterystykę. Sporządzony dokument MT stanowi podstawę dla komórki organizacyjnej przekazującej do wydania środka trwałego. Fakt ten odnotowuje się na dowodzie MT poprzez złożenie podpisów kierowników komórek przekazującej i otrzymującej środek trwały. Po podpisaniu dokumentu MT następuje jego kontrola pod względem formalno - rachunkowym przez głównego księgowego. Wzór dowodu MT / MN powinien zawierać nazwę, charakterystykę, numer inwentarzowy przemieszczanego środka trwałego / przedmiotu nietrwałego, datę i przyczynę zmiany miejsca użytkowania oraz informację skąd i dokąd przeniesiono środek trwały / przedmiot nietrwały, jego wartość początkową, datę sporządzenia dowodu MT, podpisy kierowników komórek przekazującej i otrzymującej środek. Dowód MT sporządza się co najmniej w 3 egzemplarzach: oryginał - dla księgowości, pierwszą kopię - dla komórki organizacyjnej otrzymującej środek trwały natomiast drugą kopię - dla komórki organizacyjnej przekazującej środek trwały

gotowy wzór / szablon dokumentu - Likwidacja środka trwałego - Druk LT / LN. Druk likwidacja środka trwałego to dokument księgowy umożliwiający wycofanie środka z eksploatacji i pozwalający usunąć go z ewidencji. Dokładniej mówiąc LT - likwidacja środka trwałego to dokument powodujący postawienie środka trwałego w stan likwidacji. Dopełnieniem procesu likwidacji środka trwałego jest jego fizyczna likwidacja (np. złomowanie, utylizacja) i sporządzenie stosownego protokołu likwidacji ŚT. Dokument likwidacja środka trwałego LT jest podstawą wyksięgowania środka trwałego z ewidencji oraz wyksięgowania jego wartości z kont. Poza naturalnym zużyciem środka trwałego jego likwidacja może być spowodowana również przyczynami losowymi, decyzjami ekonomicznymi czy zmianą profilu działania firmy. Dowód LT powinien zawierać dane określające charakterystykę środka trwałego, określenie jego wartości dotychczasowego umorzenia oraz numer inwentarzowy. Likwidacja środka trwałego druk do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk OT przyjęcie środka trwałego wzór druku. Dowód OT to dokument księgowy który dokumentuje przyjęcie do używania nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych. Środki trwałe to nic innego jak składniki majątku spółki czy przedsiębiorstwa, które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Aby element majątku mógł zostać zakwalifikowany jako środek trwały i przyjęty za pomocą dokumentu przyjęcia środka trwałego - OT i oddany do używania, musi on spełniać następujące kryteria: okres jego przewidywanej użyteczności musi być dłuższy niż jeden rok, nie jest on zużywany w jednym cyklu produkcyjnym, musi być on przeznaczony na potrzeby jednostki, w momencie przyjęcia do użytkowania musi on być kompletny i sprawny. Druk OT umożliwia przyjęcia nowego środka trwałego, wystawia się na podstawie faktury zakupu, protokołu technicznego odbioru zakończonych np. budów, a w razie ujawnienia w trakcie inwentaryzacji na podstawie spisu z natury oraz protokołu komisji inwentaryzacyjnej. Wzór OT umożliwia wprowadzenie środka do ewidencji, przekazanie go do eksploatacji. Dokument OT wskazuje również osobę odpowiedzialną za środek trwały, miejsce jego użytkowania, lub przeznaczenie. Wypełniony druk przyjęcia środka trwałego należy również umieścić w dokumentach księgowych. Dokładniej dokument OT wzór drukujemy w 3 egzemplarzach po jednym egzemplarzu OT dla: działu księgowości, działu administracyjno-gospodarczy ostatni zaś trafia do osoby materialnie odpowiedzialnej za opisany środek trwały. Druk OT darmowy wzór do pobrania

gotowy wzór / szablon dokumentu - Arkusz spisu z natury środków trwałych / Arkusz spisowy. Druk arkusz spisu z natury środków trwałych umożliwia spis mienia / wyposażenia / używanego w firmie. Wyniki spisu z natury trwałych składników majątku należy umieścić na arkuszach spisu z natury i winny być one podpisane przez zespoły spisowe oraz osoby materialnie odpowiedzialne. Arkusze spisu z natury oraz dokumenty pomocnicze używane przy ustalaniu ilości (arkusze obliczeń technicznych szacunki, oświadczenia) stanowią dowody księgowe i muszą być wypełnione prawidłowo. Błędne zapisy należy poprawić przez przekreślenie, wpisanie właściwej treści oraz umieszczenie obok poprawionego zapisu podpisu członka zespołu spisowego i osoby materialnie odpowiedzialnej. Na osobnych arkuszach spisu z natury traktuje się składniki majątkowe niepełnowartościowe i uszkodzone. Wypełniając arkusze spisu z natury stosuje się nazwy, jednostki miary i ilości, szczegółowe określenia z indeksów materiałowych, a przy ich braku - oznaczenia używane w księgowości. Po wpisaniu wszystkich składników majątku i dokonaniu adnotacji o zakończeniu spisu podaje się numer ostatniej pozycji arkusza spisowego. Następnie każdy arkusz spisowy z osobna podpisują wszyscy członkowie komisji inwentaryzacyjnej i osoby materialnie odpowiedzialne. Jeśli przez przypadek w arkuszach zostaną puste wiersze, należy je przekreślić. Po zakończeniu spisu arkusze spisowe muszą trafić do księgowości, gdzie następuje porównanie wyników spisu z natury z danymi figurującymi w księgach rachunkowych. Występujące rozbieżności wyjaśnia komisja inwentaryzacyjną, która ustala przyczyny różnic i przedstawia w swoim protokole ostateczne wnioski dotyczące ich rozliczenia. Nie należy wprowadzać na jednym arkuszu spisu z natury, składników majątkowych powierzonych różnym osobom materialnie odpowiedzialnym

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta środka trwałego - wzór. Szczegółowa karta ewidencji środka trwałego / Karta szczegółowa środka trwałego. Dla potrzeb ewidencji analitycznej środków trwałych wykorzystuje się księgę inwentarzową, karty szczegółowe środków trwałych oraz tabele amortyzacyjne. Druk karty środka trwałego, to formularz który zakładany jest odrębnie dla każdego obiektu inwentarzowego w firmie i zawiera wszelkie dane dotyczące środków trwałych (wartość początkowa i jej zmiany, odpis techniczny, datę przyjęcia do używania, okres eksploatacji, amortyzację). Szczegółowa karta ewidencji środka trwałego powinna zawierać między innymi numer inwentarzowy nadawany przez jednostkę, nazwę środka, datę przyjęcia do użytkowania, rok produkcji lub budowy, miejsce użytkowania, osobę odpowiedzialną za dany środek trwały oraz wartość początkową. Karta środka trwałego stanowi dokument, który również opisuje historię użytkowania danego środka, gdyż ujmuje się w nim wszelkie aktualizacje udokumentowane w dowodach OT lub MT a także zmiany stawek amortyzacyjnych, będących wynikiem weryfikacji stawek na dzień bilansowy