Wyświetlenie artykułów z etykietą: instrukcja

Instrukcja organizacji wyjazdów autokarowych, stanowi szablon informacyjny dla opiekunów oraz koordynatorów wycieczek przeprowadzanych za pośrednictwem transportu autobusowego. Dokument jest szczególnie pomocny podczas organizacji wyjazdów szkolnych i podróży dzieci i młodzieży. Formularz zawiera punkty wskazujące jakich czynności należy dopilnować przed wyjazdem, w trakcie transportu oraz po zakończeniu podróży. Plansza opisuje konieczność sprawdzenia obecności zadeklarowanych uczestników przewozu oraz wymaganych na granicy dokumentów, a także czy posiadają przyjmowane lekarstwa i znają ich dozowanie. Opiekunowie powinni dopilnować aby bagaże uczestników wycieczki został umieszczony w lukach a w autokarze dostępne są: woda woreczki na śmieci, papier toaletowy oraz chusteczki higieniczne. Koordynatorzy sprawujący opiekę nad podróżą muszą również sprawdzić, czy w autokarze znalazły się wyposażona apteczka i sprawna gaśnica a wyjścia bezpieczeństwa nie są zastawione (informacja również dla uczestników). Kierownik musi także zadbać, by w jego dyspozycji znajdował się aktywny telefon komórkowy (wraz z ładowarką). W razie wątpliwości, co do stanu technicznego autokaru, czy trzeźwości kierowcy jest w obowiązku wezwać Policję. Opiekun powinien poinstruować podróżnych aby nie przemieszczać się w obrębie autokaru, nie podróżować w pozycji stojącej, nie otwierać drzwi nie blokować zamków podczas jazdy, nie wyrzucać czegokolwiek przez okno autokaru, nie palić tytoniu, nie spożywać alkoholu i innych używek. Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej zawiera wskazówki dotyczące nadzoru nad podróżnymi na postoju, w razie awarii lub innych zagrożeń, oraz po zakończeniu trasy przejazdu. Instrukcja BHP dla opiekunów wycieczek do edycji, wydruku i pobierania za darmo.

Etykiety

Instrukcja BHP obsługi suszarki bębnowej, to druk formularza informacyjnego z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia do suszenia odzieży oraz tekstyliów. Plansza instruującą BHP dla suszarki powinna być ulokowana w widocznym miejscu, przy maszynie, w pomieszczeniu gdzie odbywa się proces suszenia, a personel powinien się nią zapoznać. Dokument obsługi suszarki bębnowej zawiera zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania podczas obsługi sprzętu AGD oraz jego instalacji. Druk wzoru Instrukcji BHP wskazuje, że maszyna powinna posiadać poprawne przyłącze odpływu wody, na stabilnej podstawie w dobrze wentylowanym, bezpyłowym otoczeniu. W formularzu bezpiecznego użytkowania urządzenia suszącego do czynności wymaganych przed wykonaniem procesu należą, odpowiednia selekcja tekstyliów, właściwe zamknięcie drzwiczek i wybór pożądanego programu dla wybranego trybu suszenia. Plansza Instrukcji obsługi urządzenia suszącego zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków: nie dotykanie rękoma nagrzewających się drzwiczek urządzenia, nie zmienianie programów w trakcie suszenia oraz usuwanie awarii na własną rękę, bez wiedzy przełożonego. Instrukcja BHP obsługi suszarki bębnowej wskazuje na obowiązki po zakończeniu cyklu, zwracając uwagę na odłączenia urządzenia z zasilania, oczyszczeniu filtra i opróżnieniu skraplacza i pozostawieniu otwartych drzwiczek w celu wysuszenia wnętrza. Prawidłowy wzór Instrukcji dla suszarki do pobrania, druku i edycji za darmo.

Instrukcja bhp na stanowisku pracy pielęgniarki jest dokumentem opisującym zasady prawidłowego wykonywania obowiązków opieki nad pacjentami, z zachowaniem wszystkich reguł bezpieczeństwa. Plansza wskazuje, że na stanowisku tym może pracował wyłącznie pracownik, który ukończył 18 lat, legitymuje się właściwym doświadczeniem i wykształceniem, nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych, ubrany jest w odzież ochronną i odbył wszystkie niebiedne dla tego stanowiska szkolenia. Druk Instrukcji bezpieczeństwa dla pielęgniarki podkreśla, aby przed rozpoczęciem dyżuru zdjąć wszystkie ozdoby oraz biżuterię. Przed podjęciem zadań służbowych, należy zmienić zmianę z personelem kończącym pracę, zapoznając się z raportami oraz wszelką dokumentacją dotyczącą pacjentów oraz stanu oprzyrządowania, a o wszelkich nieprawidłowościach natychmiast powiadomić przełożonego. Należy ustalić, które działania będą realizowane podczas dyżuru, hierarchię potrzeb pacjentów, metody pielęgnacji, podawanie lekarstw oraz czas ich realizacji. Pielęgniarka zabiegowa w ramach pełnionych obowiązków przygotowuje również zestawy do iniekcji, wlewów kroplowych oraz realizuje bieżące zalecenia lekarzy dotyczące pacjentów. Personel medyczny w zależności od zaszeregowania zajmuje się opatrywaniem ran, zmianą opatrunków, wykonywaniem pomiarów tętna, ciśnienia krwi i obserwacja chorego.
Wzór Instrukcji BHP na stanowisku pielęgniarki wymienia czynności niedozwolonych metod pracy, które nie mogą być przeprowadzane w sposób niedbały, nierzetelny i nieprofesjonalny, stwarzając zagrożenie dla chorych , personelu oraz siebie. Do czynności zabronionych należy: praca bez ochron osobistych, decydowania o zabiegach i badaniach, dawkowaniu leków bez uzgodnienia z przełożonymi. Personelowi medycznemu nie wolno także dokonywać samodzielnych napraw urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Standard bezpiecznej pracy przy pielęgnowaniu chorych wylicza z jakich obowiązków należy się wywiązać kończąc zmianę tj. pozostawić uporządkowane stanowisko (gabinet zabiegowy), ułożyć narzędzia i przyrządy w wyznaczonych miejscach, przeprowadzić sterylizację narzędzi lub pomieszczeń, przekazać wszelkie niezbędne informacje pielęgniarce obejmującej dyżur oraz sporządzić raport na piśmie o sytuacji na oddziale. Instrukcja BHP Pielęgniarki do pobrania, edytowania i drukowania zupełnie za darmo.

Etykiety

Instrukcja BHP dla obsługi suszarni, stanowi przykład dokumentu do samodzielnego redagowania w zależności od profilu działalności. W wielu branżach używa się różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, dla różnych gałęzi przemysłu, począwszy od branży drzewnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, rolnictwa po suszenie warzyw i owoców, grzybów i ziół. Przygotowana plansza jest wzorem zawierającym informacje dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji komory suszącej, z możliwością autorskich modyfikacji, do edycji w programie Word. Druk Instrukcji bezpieczeństwa obsługi suszarni zwraca uwagę, aby do pracy z maszyną mógł przystąpić tylko wykwalifikowany i przeszkolony personel, znający zasady BHP oraz zaznajomiony z dokumentacją DTR danego urządzenia. Wzór formularza wskazuje na prawidłowy przebieg zadań w komorze suszenia zarówno przed przystąpieniem do procesu, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu. Zasadniczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego są warunki klimatyczne panujące w suszarni, dlatego zalecana jest stała kontrola temperatury obszaru suszenia. Bezpłatna Instrukcja BHP suszarni w punktach wymienia czynności niedozwolone, do których zalicz się: wchodzenie do komór i tuneli, w których temperatura przekracza 40°C, wchodzenia do komora susząca z otwartym ogniem, dokonywania nieuprawnionych napraw oraz wychodzić na zimne powietrze po opuszczeniu linii technologicznej. Instrukcja obsługi suszarni, obejmująca zasady BHP do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Instrukcja bezpiecznej obsługi pistoletu do lakierownia jest planszą informującą o warunkach jakie musza być spełnione, aby praca z urządzeniem przebiegała w sposób prawidłowy. Niezgodne użycie narzędzia może spowodować poważne urazy ciała lub doprowadzić do pożaru, dlatego wskazane jest przyswojenie ze zrozumieniem instrukcji BHP obsługi sprzętu. Każdy pracownik wykorzystujący pistolet lakierniczy w pracy powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do wskazówek w niej zawartej. Jednym z najistotniejszych wymagań jest stosowanie przez personel warsztatu odzieży ochronnej kombinezony, maski, okularów oraz rękawic. Druk Instrukcji BHP pistoletu do rozpylania farb podkreśla, iż należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności malowania i czyszczenia narzędzia, gdyż jest on zasilany jest ciśnieniem sprężonego powietrza (węże, złączki powinny być szczelne i posiadać odprowadzenie elektrostatyczne). Nigdy nie należy uszczelniać otworów wlotowych palcami oraz kierować pistolet w kierunku innych osób, zwierząt czy samego siebie.
Bezpłatny wzór Instrukcji obsługi pistoletu zawiera szczegółowe wytyczne czynności przed przystąpieniem do pracy, w jej trakcie, oraz po zakończeniu pełnienia obowiązków. Formularz procedury bezpieczeństwa zwraca uwagę na czynności niedozwolone oraz wskazuje jak ważne jest prawidłowe stosowanie farb i rozpuszczalników. Lakiery, akryle i szpachle natryskowe należy zawsze przechowywać w szczelnych opakowaniach a po pobraniu zamknąć opakowanie i odstawić na miejsce. Opary używanych substancji są łatwopalne, dlatego należy je stosować jedynie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze do 30’C.
Instrukcja BHP obsługi pistoletu lakierniczego do samodzielnej edycji i możliwością autorskiego redagowanie, pobrania i wydruku za darmo

Instrukcja BHP obsługi zamrażarki jest planszą, informującą o bezpiecznych zasadach użytkowania urządzenia. Dokument wskazuje kto może przystąpić do pracy z maszyną oraz podkreśla konieczność znajomości przez pracownika instrukcji DRT, procedur BHP oraz ppoż. Dokument informuje na jakich zasadach zachodzi eksploatacja sprzętu, informuje o czynnościach niedozwolonych oraz regułach pracy, dzięki zachowaniu których personel uniknie wszelkich zagrożeń. Druk Instrukcji BHP zamrażarki, podkreśla aby zamrażany asortyment podzielić na mniejsze porcje, aby w późniejszej obróbce łatwiej nimi dysponować. Zaleca się przechowywanie produktów w pojemnikach lub foliowych torebkach opisanych kartkami z nazwa produktu oraz terminie jego przydatności do spożycia.
Rozmrażanie komory mroźnej powinno poprzedzać odłączenie maszyny od źródła napięcia. Następnie w celu rozmrożenia należy wypakować produkty (pozostawiając otwarte drzwi urządzenia). Powstałą w wyniku stapiania wodę, trzeba usunąć ręcznikiem lub mopem. Do czynności niedozwolonych należy usuwanie metalowymi przedmiotami szronu oraz lodu, gdyż proces ten może w sposób nieodwracalny uszkodzić zespół chłodzenia. Zabronione jest także przyspieszanie stapiania zmarzliny przy użyciu urządzeń grzewczych tj. suszarki do włosów, farelki czy promienników. Instrukcja bezpiecznej obsługi zamrażarki do edycji, pobrania i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP rozmrażania lodówki jest dokumentem, który szczegółowo opisuje procedurę eksploatacji urządzeń chłodniczych tj. lodówki, chłodziarki, lady czy szafy chłodnicze. Plansza BHP odnosi się do wymagań sanitarnych sanepidu oraz dotyczących postępowania z żywnością HACCP, zgodnie z którymi każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lub dystrybucja żywnością, jest zobowiązane do przestrzegania reguł GMP, obejmujących dobrą praktykę produkcyjną. Druk instrukcji, jak zgodnie z GHP odmrażać, myć i czyścić sprzęt chłodniczy kolejno w punktach opisuje kolejność wykonywanych czynności, począwszy od odłączenia schładzarki z gniazda zasilającego, opróżnienia zawartości, aż po ponowne napełnienie jej asortymentem.
Dokument informujący o procesie rozmrażania maszyn do przechowywania żywności w niskich temperaturach, zawiera rubryki do uzupełnienia nazwy używanego do usuwania nieczystości detergentu oraz rodzaj produktu stosowanego do dezynfekcji powierzchni. Stanowi to formę udokumentowanej zgodności postępowania przy tym procesie, który potwierdza funkcjonujące w przedsiębiorstwie procedury, dotyczące sposobu sprzątania oraz nadzór nad używanymi do tego środkami. Wzór Instrukcji BHP dla rozmrażania lodówek wskazuje aby pozostałości substancji chemicznych użytych przy tej czynności zmyć ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia (podobnie dłonie). Dopiero tak przygotowane urządzenie można ponownie zapełnić produktami, sprawdzając po około godzinie czy proces schładzania rozpoczął się i przebiega bez zakłóceń.
Instrukcja mycia lodówki do samodzielnej edycji i redagowania, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi szaf chłodniczych stanowi dokument informujący o niezbędnych zasadach bezpieczeństwa, które musza być spełnione podczas pracy z urządzeniem. Sprzęt ten dzięki grawitacyjnemu lub wymuszonemu obiegowi powietrza jest niezbędny w sklepach, cukierniach, laboratoriach, wszelkich punktach gastronomicznych a nawet kwiaciarniach. Tego typu urządzenia służą do przechowywania i ekspozycji mięs, wędlin, nabiału oraz innych produktów żywnościowych dla których niezbędne jest odpowiednie chłodzenie. Sprawdzają się także w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz florystyce.
Szafy chłodnicze wyróżniają się szerokimi możliwościami zastosowania w różnego rodzaju punktach handlowych, czy usługowych. Świetnie sprawdzają się również na salach weselnych, w barach, czy hotelach. Wzór Instrukcji BHP dla szaf chłodniczych wskazuje na właściwe zasady eksploatacji urządzenia, które umożliwia magazynowania dużej ilości produktów, przy równoczesnym oszczędzaniu energii i miejsca, z zachowaniem troski o bezpieczeństwo osób je obsługujących. Dzięki właściwemu dbaniu o ten sprzęt, regularnym myciu i przeglądom, szafy mogą być eksploatowane przez długie lata.
Druk Instrukcji obsługi szafy chłodniczej informuje jakie warunki muszą zostać spełnione przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zanim przystąpi do wykonywania obowiązków związanych z obsługą urządzenia, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu. Właściwe użytkowanie i dbałość, pozwala zachować wszelkie potrzebne produkty w świeżości, z dala od niepożądanych zapachów i niekorzystnej, wysokiej temperatury oraz unikać awarii gwarantując niezawodność urządzenia. Darmowy druk Instrukcji BHP szafy chłodniczej z możliwością pobrania z portalu, edycji oraz wydruku.

Instrukcja BHP dla sokowirówki, to dokument będący planszą informacyjną z zasadami bezpiecznego użytkowania maszyny. Sprzęt, będący mechanicznym blenderem do owoców i warzyw, znajduje zastosowanie nie tylko w lokalach gastronomicznych ale również gospodarstwach domowych, do uzyskiwanie witaminowych napojów. Eksploatacja sprzętu powinna przebiegać jedynie w bezpiecznym środowisku, wyłącznie w pomieszczeniach oraz za pomocą suchych rąk, z użyciem popychacza. Druk Instrukcji bezpiecznej i higienicznej obsługi sokowirówki wskazuje, aby przed podłączeniem do zasilania skontrolować czy osłony, obudowy oraz kabel i gniazdo nie są uszkodzone. Przed konserwacją, czyszczeniem urządzenia lub w przerwach w eksploatacji, także zawsze odłączać wtyczkę od gniazdka i nigdy nie przeprowadzać prac naprawczych samodzielnie. Do czynności niedozwolonych podczas pracy ze sprzętem, należy obsługa przez osoby nieuprawnione w tym dzieci, upychanie owoców palcami oraz dotykanie tarczy rozdrabniającej. Zabronione jest również wkładanie do środka całych, pestkowych owoców bez usunięcia pestki oraz nie używanie popychaczy. Stanowiskowa instrukcja BHP obsługi sokowirówki to niezbędny formularz, będący kluczowym elementem prawidłowego systemu pracy w kawiarni, restauracji czy innych lokalach zbiorowego żywienia. Plansza informacyjna zawiera także ważne uwagi na temat zachowania w sytuacjach awaryjnych, podkreślając konieczność bezwzględnego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zgłaszania każdego zaistniałego wypadku przy pracy przełożonemu, pozostawiając stanowisko pracy w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. Specyfikacja bezpiecznej pracy z sokowirówką do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP dla obsługi wirówki jest dokumentem opisującym prawidłowe zasady posługiwania się tym sprzętem laboratoryjnym. Wirówki to maszyny, których praca polega na mechanicznym rozdzielaniu zawiesin lub emulsji na zasadzie przyspieszonego ruchu obrotowego, stosowane min. w przemyśle chemicznym, spożywczym . Druk formularza dotyczącego bezpiecznego używania rotatora podkreśla, jakie warunki powinny być spełnione aby urządzenie było właściwie eksploatowane, bez narażenia personelu na zagrożenia wynikające z jego nieprawidłowej obsługi. Wzór dokumentu wskazuje, ze tylko osoba która przeszła szkolenie bhp i ppoż., zapoznana z instrukcją obsługi maszyny, może podjąć zadania zlecone z użyciem wirówki. Personel pracujący ze sprzętem w laboratorium, powinien posiadać także odpowiednią odzież ochronną tj. fartuch, okulary ochronne oraz rękawiczki, zapewnić właściwe oświetlenie oraz wentylację w pracowni. Zgodnie z instrukcja BHP wirówki, pracownicy nie powinni obciążać maszyny poprzez odkładanie na jej powierzchni ciężkich przedmiotów, zabronione także jest zalewanie cieczą czy usuwanie osłon. Niedozwolone jest także zatrzymywanie rękoma lub otwieranie klap wirówki przed zakończeniem procesu pracy. Nie wolno włączać urządzenia, jeżeli nie jest prawidłowo zainstalowana lub wirnik nie jest prawidłowo zamocowany. Zabronione jest także wirowanie materiałów, które mogą w kontakcie z powietrzem wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub łatwopalne. Druk Instrukcja BHP dla obsługi wirówki dl edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Etykiety
Strona 1 z 17