Wyświetlenie artykułów z etykietą: dofinansowanie

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o przyznanie premii dla pracownika. Formularz Wniosek o przyznanie premii pozwala na przyznanie pracownikowi gratyfikacji finansowej, jeżeli spełnione zostały wymagania zdefiniowane w wewnętrznym regulaminie firmy. Przydzielana za pomocą Wniosku o przyznanie premia stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia i jest zależna od wyników dotyczących kluczowych wskaźników danego działu. Przełożony składa Wniosek o przyznanie premii dla pracownika w sytuacji osiągnięcia danego wyniku finansowego, wysokiej jakość wykonywanych przez niego zadań, wyróżniającej się samodzielność lub nowatorskich usprawnień na stanowisku pracy. Wytyczne premiowania muszą mieć uzasadnienie i mogą podlegać weryfikacji przez uprawnione urzędy. Wzór druku Wniosek o przyznanie premii dla pracownika powinien zawiera dane tj. pieczęć jednostki organizacyjnej, tytuł, okres za który przyznawana jest premia, imię i nazwisko pracownika kwota premii i uzasadnienie. Dokument Wniosku o przyznanie premii zawiera także datę przyznania premii oraz podpis kierownika danej instytucji

gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na kurs / szkolenie. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie stanowi dokument oferujący pracownikowi odbycie szkolenie lub kursu na wniosek pracodawcy. Propozycję udziału w szkoleniu, w formie dokumentu Skierowanie na kurs / szkolenie, pracownik może otrzymać bezpośrednio od przełożonego lub działu personalnego HR. Osoby kierowane na kursy doszkalające mają na celu uzyskanie niezbędnych kwalifikacji, które odpowiadającą potrzebom danej instytucji. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie może dotyczyć szkoleń wewnętrznych, kursów przeprowadzanych przez pracodawców, firmy zewnętrzne oraz e-learningu. Poprzez Skierowanie na kurs / szkolenie pracownik dokształcający się otrzymuje dodatkowe uprawnienia np. urlop szkoleniowy, ulgi oraz współfinansowanie kosztów podjętego kształcenia. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł oraz pieczęć pracodawcy i dane osobowe pracownia. Druk formularza Skierowanie na kurs / szkolenie wskazuje na zakres szkolenia, formę finansowania kosztów podjętego kształcenia oraz posiada podpis pracodawcy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”. Druk dla pracownika starającego się o dofinansowanie urlopu wypoczynkowego z funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca sam może wybrać sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników: może wypłacać świadczenie urlopowe lub dopłacić do tzw. wczasów pod gruszą. Zakład pracy może dofinansować wypoczynek swoim pracownikom, z uwzględnieniem długości dni wymaganego urlopu. Może to być wypoczynek w formie zorganizowanej we własnym zakresie przez pracowników (wczasy pod gruszą) np.: agroturystyka, wynajem kwater prywatnych czy wypoczynek łączony z pobytem w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji. Wysokość dopłat dla pracowników uwarunkowana jest wysokością dochodów na członka rodziny. Aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku w formie wczasów pod gruszą pracownik powinien złożyć w dziale kadr wniosek o dofinansowanie wypoczynku wraz z oświadczeniem dotyczącym jego sytuacji materialnej. Zasady przyznawania i wysokość świadczenia są uzależnione od wysokości dochodów i warunków socjalnych pracownika. Pracodawca z wewnętrznych regulaminach może także proponować dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, zarówno zimowisk, obozów, kolonii, zielonych szkół jak i oaz czy rajdów. W ramach potwierdzenia takiego wypoczynku-wczasów pod gruszą pracodawca może zażądać przedstawienie rachunków, faktur i poświadczeń pobytu we wskazanym miejscu. Forma wypoczynku i rodzaj dokumentów mają tu również wpływ na zwolnienia podatkowe od przyznanej kwoty. We wniosku o dofinansowanie wypoczynku w formie wczasy pod gruszą pracownik deklaruje w jakim przedziale czasu i ile dni kalendarzowych będzie przebywał na urlopie oraz podaje dane osób, które wraz z nim będą korzystały z wypoczynku

Podanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów nauki czy szkolenia. Pracownik chcący podjąć naukę czy podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt zakładu pracy powinien złożyć odpowiednie podanie czy wniosek o dofinansowanie studiów czy sfinansowanie kursu przez pracodawcę.

Należy pamiętać, że pracownik może dokształcać się również za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy w takim przypadku, nie jest potrzebny wniosek o sfinansowanie kursu, szkolenia czy podanie o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę w każdym przypadku jednak pozostaje ustalić kwestię finansowania nauki. Jeżeli pracodawca nie zamierza lub nie może pokryć w całości kosztów kształcenie warto spróbować uzyskać częściowe finansowanie z firmy lub spróbować pozyskać środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Warto wspomnieć że poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych rozumie się kształcenie w szkołach i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych takich jak: studia podyplomowe, kursy, seminaria, staże specjalizacyjne, staże zawodowe oraz praktyki.

Wzór pisma dofinansowanie studiów przez pracodawcę jest dokumentem uniwersalnym który łatow można dostosować do własnych potrzeb.  Podanie o dofinansowanie studiów szkolenia do pobrania za darmro.

wzór / szablon dokumentu - Druk delegacji - rozliczenie. Wzór druku rozliczenie delegacji zagranicznej i krajowej. Druk rozliczenie delegacji umożliwia rozliczenie kosztów, wydatków, zaliczek, diety, ryczałtów oraz innych źródeł finansowania jak karty kredytowe. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 marca 2013 roku to rozliczenie kosztów podróży dokonuje pracownik wypełniając i składając druk delegacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Jak rozliczyć koszty wyjazdu? Drukujemy druk delegacji i podpinamy do niego dokumenty potwierdzające fakt poniesienia przez nas określonych wydatków. Załącznikiem do druku rozliczenia delegacji mogą być np. faktura VAT lub rachunek wystawiony na firmę czy bilet. W sytuacji gdy uzyskanie rachunku nie było możliwe, uzupełniamy druk delegacji oświadczeniem o dokonanym wydatku oraz przyczynach braku jego udokumentowania. Najczęściej stosowany druk delegacji jest z jednej strony poleceniem wyjazdu służbowego , z drugiej zaś dokumentem, na podstawie delegowany rozlicza się z pracodawcą. Druk delegacji potwierdzamy zawsze podpisem poświadczającym wiarygodność rozliczenia kosztów

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o becikowe. Becikowe stanowi wsparcie finansowe dla rodzin w których narodziło się dziecko. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka zwana becikowym, jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka za pomocą dokumentu wniosku o przyznanie becikowego. Wniosek o becikowe to druk podania o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, przyznawana po rozpatrzeniu wniosku o becikowe, jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo. Wniosek o becikowe złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty: 1 dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe; 2 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; 3 pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe; 4 zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży. Druk wniosek o becikowe powinien zawiera dane tj.: dane osoby ubiegające się o zapomogę, imię nazwisko, pesel lub data urodzenia dziecka, nazwa banku i nr konta, załączniki oraz podpis osoby starającej się o wsparcie finansowe. Becikowe jest zwolnione z podatku, a warunkiem uzyskania becikowego jest zamieszkiwanie na terenie Polski przez co najmniej rok przed narodzinami dziecka. W roku 2015 becikowe wynosi 1000 złotych

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, to zdobywanie lub uzupełnianie przez niego wiedzy i umiejętności odbywające się z inicjatywy pracodawcy lub za jego aprobatą. Wzajemne prawa i obowiązki stron powinna określać umowa szkoleniowa określająca obustronne prawa i obowiązki. Częstymi elementami umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest zapis określający wymiar zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do tego, by punktualnie stawić się na zajęciach, jak również określenie czasu pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu kształcenia. Umowia szkoleniowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych może zawierać także regulację kwestii dopłat pracodawcy do kosztów doszkalania oraz wymiar przysługującego urlopu szkoleniowego. Wymiar tego urlopu jest zróżnicowany: 6 dni dla pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych, 6 dni dla zdającego egzamin maturalny, 6 dni dla biorącego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Pracownik, który pomimo zawartej umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie podejmie nauki, nie ukończy jej lub po ukończeniu kursu  złoży wypowiedzenie, będzie musiał zwrócić część kosztów, które pracodawca zainwestował w jego edukację. Obowiązek taki może dotyczyć pracownika, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki lub z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy z jego winy. Wzór dokumentu umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy powinien zawierać: tytuł, datę, dane pracodawcy i pracownika, zdefiniowany rodzaj szkolenia które podejmie pracownik, ww. warunki  dotyczące: opłat, urlopu szkoleniowego, okresu trwania edukacji a także podpisy obydwu stron