Protokół odbioru technicznego rusztowania

Oceń ten artykuł
(28 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru technicznego rusztowania. Wzór dokumentu protokół odbioru technicznego rusztowania jest niezbędny do dopuszczenia rusztowania do użytkowania. Dokonania odbioru rusztowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) dokonuje kierownik budowy lub uprawniona osoba. Za osobę uprawniona do odbioru technicznego rusztowania rozumie się osobę legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie, posiada wykształcenie średnie lub wyższe odpowiednie dla danej specjalności, odbyła dwuletnią/ pięcioletnią praktykę na budowie. Przepis bhp wymagają, aby odbiór rusztowania potwierdzony był wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wzór dokumentu protokółu odbioru technicznego rusztowania powinien określać: numer protokołu, imię i nazwisko kierownika budowy/osoby uprawnionej oraz numer uprawnień, nazwę wykonawcy montażu rusztowania, użytkownika rusztowania, lokalizację budowy i adres, przeznaczenie rusztowania, dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. W formularzu protokołu odbioru technicznego rusztowania zawiera się także: datę przekazania rusztowania do użytkowania, oporność uziomu, terminy kolejnych przeglądów rusztowania, odniesienie do instrukcji producenta, zakaz prowadzenia prac rekonstrukcyjnych przez osoby nieuprawnione, podpisy - kierownika budowy/osoby odpowiedzialnej. Bardzo istotny zapisem, który musi pojawiać się w protokole odbioru technicznego rusztowania jest zapis dotyczący obowiązku sprawdzania rusztowania przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania praca, także po dłuższych niż 10 dni przerwach roboczych oraz okresowo - nie rzadziej niż raz w miesiącu

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.