Wyświetlenie artykułów z etykietą: rusztowanie

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla prac dekarskich. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje główne aspekty prac dekarskich, oddziałujących na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla prac dekarskich określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż z zasad bhp i ppoż., zapoznana z Instrukcją BHP dla prac dekarskich, może podjąć się obowiązków na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla prac dekarskich odnosi się do konieczności - przy pochyleniu dachu większym niż 20% używania szelek ochronnych z wyposażeniem (linka, amortyzator) z dopuszczalną długością spadku zabezpieczonego do 2m, natomiast do pracy wymagającej swobodnego poruszania stosowania aparatu bezpieczeństwa umieszczonego nad stanowiskiem pracy. Wzór Instrukcji BHP dla prac dekarskich posiada punkty dotyczące wszystkich obowiązujących na stanowisku nakazów, związanych ze stosowaniem właściwych metod pracy tj. montaż rusztowań ochronnych nie niżej niż 1m od dolnej krawędzi dachu oraz kotwiczenie drabin linowych do stałych elementów. Instrukcja BHP dla prac dekarskich powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy pracach murarskich i tynkarskich. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które istotnie oddziałują na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami wykończeniowymi. Instrukcja BHP przy pracach murarskich i tynkarskich powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem robót, sprawdzić czy wywieszone są tablice informujące o stanie rusztowania i o pracach prowadzonych na rusztowaniu. Pracownik dopuszczony do prac murarskich i tynkarskich musi być przeszkolony z zasad bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP przy pracach murarskich i tynkarskich powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy pracach wykończeniowych. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP przy pracach murarskich i tynkarskich zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do prac murarskich i tynkarskich, w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru technicznego rusztowania. Wzór dokumentu protokół odbioru technicznego rusztowania jest niezbędny do dopuszczenia rusztowania do użytkowania. Dokonania odbioru rusztowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) dokonuje kierownik budowy lub uprawniona osoba. Za osobę uprawniona do odbioru technicznego rusztowania rozumie się osobę legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie, posiada wykształcenie średnie lub wyższe odpowiednie dla danej specjalności, odbyła dwuletnią/ pięcioletnią praktykę na budowie. Przepis bhp wymagają, aby odbiór rusztowania potwierdzony był wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wzór dokumentu protokółu odbioru technicznego rusztowania powinien określać: numer protokołu, imię i nazwisko kierownika budowy/osoby uprawnionej oraz numer uprawnień, nazwę wykonawcy montażu rusztowania, użytkownika rusztowania, lokalizację budowy i adres, przeznaczenie rusztowania, dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. W formularzu protokołu odbioru technicznego rusztowania zawiera się także: datę przekazania rusztowania do użytkowania, oporność uziomu, terminy kolejnych przeglądów rusztowania, odniesienie do instrukcji producenta, zakaz prowadzenia prac rekonstrukcyjnych przez osoby nieuprawnione, podpisy - kierownika budowy/osoby odpowiedzialnej. Bardzo istotny zapisem, który musi pojawiać się w protokole odbioru technicznego rusztowania jest zapis dotyczący obowiązku sprawdzania rusztowania przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania praca, także po dłuższych niż 10 dni przerwach roboczych oraz okresowo - nie rzadziej niż raz w miesiącu