Wyświetlenie artykułów z etykietą: wniosek

PROGRAM RODZINA 500 +

1 kwietnia 2016 r. wystartuje projekt Rodzina 500 plus, dotyczący przyznawania świadczeń na wychowanie potomstwa. Program zakłada przyznanie wsparcia na każde drugie i kolejne dziecko, do 18 roku życia. Aby ubiegać się o zdobycie pieniędzy, należy złożyć wypełniony formularz (jedynie rodzice wnioskujący o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową). Druk 500 zł na dziecko powinien zawierać dane tj. imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskującego, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania i - dowolnie - numer telefonu, oraz dane personalne dzieci ( imię i nazwisko, nr PESEL, datę urodzenia i stan cywilny).

Kto może się ubiegać o 500 zł na dziecko?

  1. Wsparcie 500 zł na dziecko będzie przyznane rodzicom drugiego oraz każdego kolejnego dziecka (również rodzinom zastępczym i patchworkowym). W tym przypadku nie są brane pod uwagę zarobki. Nie ma znaczenia wysokość dochodów oraz ich wartość przypadająca na każdego z członków rodziny.
  2. Rodzice mogą dostać dofinansowanie od państwa również na pierwszego potomka, jeżeli dochody w rodzinie nie przekraczają 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością).
  3. Wniosek składa jeden z opiekunów w miejscu zamieszkania (osobiście, przez Internet lub za pomocą bankowości elektronicznej). W okresie do 3 miesięcy będzie on sprawdzany, a po wydaniu decyzji nastąpi wypłata świadczenia. Kolejne będą przyznawane na 12 miesięcy, do następnego roku kalendarzowego.
  4. Wsparcie będzie można odebrać w kasie urzędu miasta, MOPS - ie, przekazem pocztowym lub zadeklarować dyspozycję przelewu na konto bankowe.
  5. Pięćset złotych wypłacane co miesiąc, będzie przysługiwało dziecku do momentu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. Po ukończeniu 18 lat wypłata świadczenia zakończy się.
  6. Przyznany dodatek pieniężny nie będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń, zasiłku rodzinnego, alimentacyjnego oraz z pomocy społecznej.
  7. Dodatek nie przysługuje emigrantom, którzy pobierają poza granicami tożsame świadczenia oraz dzieciom, które są umieszczone w obiektach opiekuńczo -wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych lub pobierają nauki w ośrodkach wojskowych.

Jak obliczyć dochód przy pierwszym dziecku ?

Najlepszą metodę stanowi powołanie się na zeznanie podatkowe PIT za 2015 rok. MRPiPS przygotowało projekt wraz ze wzorem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, formularzami oświadczeń członka rodziny i szablonami sprawozdań rzeczowo finansowych dla organów realizujących świadczenie. Dodatkowo wiec z wnioskiem należy złożyć: dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, kiedy rodzic sam wychowuje dziecko, dotyczące przysposobienia w przypadku opiekunów adopcyjnych, oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w przypadku rolników.

 

Etykiety

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku stanowi dokument kierowany do sądu, po śmierci spadkodawcy, kiedy nie ma możliwości ustalenia dziedziczenia (brak lub kilka testamentów lub konflikt w rodzinie). Formularz Wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy aplikować do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W druku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy odnotować następujące informacje: datę oraz miejsce zgonu (spadkodawca), miejsce zamieszkania, kogo pozostawił (dane oraz stopień pokrewieństwa) oraz fakt sporządzenia testamentu. Do dokumentu wniosku o nabycie spadku powinien być dołączony szereg załączników min. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpis wniosku (tyle kopii ilu jest uczestników postępowania), odpisy skróconych aktów małżeństwa, odpisy skróconych aktów urodzenia, testament, oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku, zrzeczeniu się dziedziczenia, (jeśli były składane) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w znakach sądowych 50 zł. Wniosek w ilości egzemplarzy równej uczestnikom procesu należy skierować do biura podawczego sądu lub wysłać pocztą. Wystąpienie z wnioskiem o roszczenie praw do nabycia spadku nie posiada ograniczeń czasowych. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.

Wniosek o wystawienie referencji stanowi dokument podania do pracodawcy lub zleceniodawcy. Formularz wniosku o wystawienie opinii czy listu referencyjnego, kierowany jest, jako prośba o pozytywne poświadczenie dobrej współpracy podczas wykonaniu zadania, usługi czy też po rozwiązaniu umowy o pracę. We wniosku o wystawienie referencji mającego formę polecenia przyszłym pracodawcom lub zleceniobiorcom, mogą znaleźć się te dane, o jakie poprosimy tj. ocena pracy, opinia o zrealizowanym projekcie, przebiegu współpracy, jakości komunikacji itp. Wniosek o wystawienie referencji może być przygotowany tylko wówczas, gdy odbiorca wyrazi taką wolę, nie stanowi to obowiązku, który jest uregulowany prawnie. Druk prośby o napisanie referencji powinien zawierać informacje takie jak: miejscowość, datę, dane wnioskodawcy, wskazanie na cel wystawienia listu referencyjnego oraz podpis wnioskodawcy. Formularz

Etykiety

Wzór druku referencji to dokument rekomendacji pracownika przez pracodawcę. Celem wystawiania referencji jest pozytywne zaopiniowanie pracownika kolejnym pracodawcom. W formularzu listu referencyjnego pracodawca wystawia świadectwo jakości wykonywanej przez pracownika pracy oraz przybliża obowiązki, które do niego należały. Poprze referencje możliwe jest zapoznanie się z opinią przełożonego na temat kandydata, jego charakteru, zakresie odpowiedzialności na danym stanowisku i przebiegu współpracy. List Referencyjny tworzony jest na prośbę pracownika, gdyż stanowi ważny element dla osób ubiegających się o nowe stanowisko pracy i rozwój kariery. Wzór druku dokumentu Referencji powinien zawierać dane tj. miejscowość, data, pieczęć pracodawcy, tytuł, imię i nazwisko pracownika, stanowisko, oraz zakres odpowiedzialności. List Referencyjny wskazuje na opinię o pracowniku, warunkach współpracy oraz podpis przełożonego. Wzór dokumentu referencji do edycji, wydruku i pobrania za darmo

Etykiety
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wzór druku dokumentu o jednorazowe odszkodowanie, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy o interwencję w ZUS, na skutek wystąpienia u niego choroby zawodowej lub uszczerbku na zdrowiu, na skutek wypadku przy pracy. Ubezpieczony, który wskutek choroby zawodowej lub nieszczęśliwego zdarzenia doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Formularz druku Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, aplikuje się w oddziale ZUS, według miejsca zamieszkania ubezpieczonego, jednakże pracownik dostarcza go swojemu pracodawcy, a nie bezpośrednio do ZUS. Do dokumentu Wniosku o jednorazowe odszkodowanie, należy dołączyć: protokół powypadkowy sporządzony przez zespół, zaświadczenie lekarskie N-9, dokumentację medyczną z leczenia następstw wypadku oraz opis odczuwalnych skutków zdrowotnych zdarzenia tj. bóle, ograniczenia ruchowe, migreny i inne dolegliwości. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, powinien zawierać datę, kiedy wystąpił wypadek przy pracy, dane NIP oraz REGON płatnika składek, Dane NIP oraz PESEL poszkodowanego oraz jego podpis

 

Wniosek pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej wzór. Wzór druku podania o przyznanie świadczenia pracownikowi, w sytuacji jego przechodzenia na emeryturę oraz ustania stosunku pracy. Formularz Wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej pracownik przedkłada pracodawcy, gdy spełnia kryteria wymagane do ubiegania się o rentę lub emeryturę, z tytułu niezdolności do pracy oraz po ustaniu stosunku pracy - w kontekście przejścia na emeryturę. Wniosek o przyznanie pracownikowi odprawy emerytalnej może być aplikowany tylko wtedy, gdy stosunek pracy ustanie (wtedy też może nastąpić wypłata świadczenia finansowego). Na mocy złożonego wniosku o wypłacenie odprawy emerytalnej, pracownik może jednorazowo dokonać pobrania wypłacanego zobowiązania, gdyż traci w ten sposób prawo do jego ponownego nabywania. Druk pisma o przyznanie pracownikowi odprawy emerytalnej stanowi wysokość miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wzór wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł, dane pracodawcy, treść wniosku z uwzględnieni daty ustania zatrudnienia, uzasadnieniem oraz podpisem pracownika. Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej do pobrania za darmo.

Odprawa emerytalna - PODSTAWA PRAWNA art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o emeryturę Rp-1E. Formularz ten stanowi podanie o przyznanie świadczenia emerytalnego, w którym podawane są wszystkie informacje, które potrzebne są do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia. Wraz z Wnioskiem o emeryturę Rp-1E do ZUS należy aplikować wszystkie dokumenty, na podstawie których Zakład może obliczyć kapitał początkowy. Wzór druku Wniosek o emeryturę Rp-1E wypełnia osoba ubiegająca się o przyznanie tego zobowiązania. Wniosek o emeryturę Rp-1E może złożyć osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, osoba która osiągnęła wymagany wiek emerytalny oraz osoba wnioskująca o wynagrodzenie emerytalne w innych kwestiach. Wniosek Rp-1E powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer PESEL, podpis wnioskodawcy, nazwę i adres banku oraz numer rachunku. Do wniosku o emeryturę dołączamy także kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Wniosek o emeryturę Rp-1E składamy bezpośrednio w ZUS-ie na piśmie, wysyłamy pocztą lub przedkładamy w polskim urzędzie konsularnym

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rejestrację / zarejestrowanie pojazdu. Dokument Wniosku o rejestrację pojazdu należy złożyć w Wydziale Komunikacji w celu zarejestrowania nabytego pojazdu oraz otrzymania tablic rejestracyjnych, karty pojazdu itp. Właściciel pojazdu może złożyć wniosek o zarejestrowanie samochodu osobiście, za pośrednictwem pełnomocnictwa udzielonego innym osobom lub drogą elektroniczną, poprzez wypełniony formularz rejestracyjny (wraz ze skanami wymaganych dokumentów) opatrzony bezpiecznym elektronicznym lub uwierzytelnionym podpisem. Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po aplikowaniu Wniosku o rejestrację / zarejestrowanie samochodu organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, składając zamówienie na dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu w urzędzie, petent otrzymuje tablice rejestracyjne, naklejkę kontrolną oraz tymczasowy (miękki) dowód rejestracyjny. Wzór druku Wniosek o rejestrację / zarejestrowanie pojazdu powinien wskazywać na cel jego-rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie. We wniosku o rejestrację samochodu powinny znaleźć się dane osobowe wszystkich jego współwłaścicieli (adres, nr PESEL, nr REGON) oraz podstawowe dane pojazdu tj. nr VIN, model, marka, rodzaj pojazdu, rok produkcji, numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny numer karty pojazdu(jeśli jest posiadana). Do wniosku o rejestrację / zarejestrowanie samochodu należy dołączyć następujące dokumenty: dowód własności pojazdu lub jego powierzenia, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu(jeśli jest posiadana), dowód opłacenia akcyzy lub zwolnienia z opłaty, dowód uiszczenia opłaty recyklingowej oraz rejestracyjnej

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o przyznanie premii dla pracownika. Formularz Wniosek o przyznanie premii pozwala na przyznanie pracownikowi gratyfikacji finansowej, jeżeli spełnione zostały wymagania zdefiniowane w wewnętrznym regulaminie firmy. Przydzielana za pomocą Wniosku o przyznanie premia stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia i jest zależna od wyników dotyczących kluczowych wskaźników danego działu. Przełożony składa Wniosek o przyznanie premii dla pracownika w sytuacji osiągnięcia danego wyniku finansowego, wysokiej jakość wykonywanych przez niego zadań, wyróżniającej się samodzielność lub nowatorskich usprawnień na stanowisku pracy. Wytyczne premiowania muszą mieć uzasadnienie i mogą podlegać weryfikacji przez uprawnione urzędy. Wzór druku Wniosek o przyznanie premii dla pracownika powinien zawiera dane tj. pieczęć jednostki organizacyjnej, tytuł, okres za który przyznawana jest premia, imię i nazwisko pracownika kwota premii i uzasadnienie. Dokument Wniosku o przyznanie premii zawiera także datę przyznania premii oraz podpis kierownika danej instytucji

gotowy wzór / szablon dokumentu - ZUS Z-15 Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Dokument stanowiący wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Druk ZUS Z-15 jest formularzem, który należy przedłożyć każdorazowo przy ubieganiu się o wypłatę zasiłku opiekuńczego, wraz z dokumentami tj. zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym dzieckiem a także zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3(w przypadku pracowników) oraz ZUS Z-3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych). Zwolnienie lekarskie i wypłata zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Opieka nad dziećmi i innymi członkami rodziny może trwać w sumie nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym, w tym: 60 dni nad zdrowym dzieckiem do 8 lat, 60 dni nad chorym dzieckiem do 14 lat oraz 14 dni nad innym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy stanowi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku liczonego ze średniej wynagrodzeń za pracę w ostatnich 12 miesiącach. Prawo do zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia chorobowego z tytułu sprawowania opieki i do tego czasu należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzór wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 powinien zawierać: dane personalne imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu lub adres e-mail; dane identyfikacyjne: nr PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Następną części wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 stanowi oświadczenie dotyczące zatrudnienia oraz wymagane dane osoby, nad którą sprawowana była opieka - dziecka lub innego członka rodziny( imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa), numer konta bankowego do przelewu należnych środków, oraz data i podpis ubezpieczonego

Etykiety
Strona 1 z 5