Wyświetlenie artykułów z etykietą: kierowca

Karta drogowa pojazdu pożarniczego stanowi bezpłatny druk formularza, który stosowany jest do rozliczenia paliw zużytych podczas eksploatacji samochodów używanych przez pracowników straży. Procedura naliczanie wykorzystanych paliw pędnych nadzorowana jest przez szefa (kierownika, komendanta) danej jednostki. Wzór Karta drogowa pojazdu pożarniczego to wzór dokumentu z prowadzenia gospodarki samochodowej, zagospodarowania paliw oraz zarządzaniem kwestiami logistycznymi w danej placówce. Dokument przejrzyście generuje dane dotyczące określanego rodzaju pojazdu, marki o wskazanym typie i numerze rejestracyjnym. Formularz karty dotyczącej pojazdu jednostki straży jest do wyłącznego dysponowania przez osobę uprawnioną z uwzględnieniem pełnej jej dyspozycyjności i kilometrów. Karta drogowa pojazdu pożarniczego to podstawowy dokument przy rozliczaniu limitu kilometrów i zużycia paliwa w skali miesiąca. Procedura rozliczanie paliwa wydanego lub zakupionego na dany pojazd powinna być realizowana raz w tygodniu lub miesiącu (tankowanie zbiornika do pełna), przez porównanie ilości rzeczywiście zużytego paliwa w okresie rozliczeniowym z ilością paliwa wynikającą z normy zużycia paliwa określonej dla danego pojazdu. Zapisów w karcie dokonuje kierowca auta lub inna wskazana w regulaminie wewnętrznym osoba. Darmowy Druk karty pojazdu używanego w straży pożarnej do pobrania i wydruku, z możliwością edycji i zmian własnych.

Bezpłatna Instrukcja BHP dotycząca obsługi naczepy, opisuje zasady korzystania i eksploatowania elementu pojazdu służącego do przewozu ładunków i materiałów. Przed przekazaniem obowiązków, należy kierowcę zapoznać szczegółowo z budową naczepy (przyczepy), sposobem przygotowania naczepy oraz warunków jej prawidłowego używania. Kierowca w ramach przygotowań przed podjęciem czynności logistycznych, powinien sprawdzić stan urządzeń i mechanizmów tj. ciśnienie w oponach (różnica ciśnień nie może być wyższa niż 0,03 MPa), stan opon ( usunąć tkwiące ewentualnie w bieżniku kamienie, gwoździe, itp. wymienić opony uszkodzone), zamocowanie kół jezdnych i dociągnięcia nakrętek. Druk Instrukcja BHP opisująca obsługę naczepy wskazuje, że kierujący pojazdem przed podjęciem kursu, zobligowany jest do zweryfikowania stanu instalacji hamulcowej (sprawdzenie przedmuchów instalacji hamulcowej, usunięcie przedmuchów przez dokręcenie złącz lub wymianę uszczelek), działania hamulców (wielkości skoku jałowego tłoka hamulcowego (ca 70-85 mm)), stanu przewodów elektrycznych oraz elementów sygnalizacyjnych: światła - pozycyjne, kierunkowskazy, stopu, odblaskowe, oświetlenia tablic rejestracyjnych. Kierowca auta powinien także skontrolować ogólny stan przyczepy (naczepy) w celu sprawdzenia występowania uszkodzeń mechanicznych, pęknięć elementów metalowych, stanu osłon przeciw błotnych itp. Przy za i wyładunku zahamować naczepę hamulcem ręcznym, zachować szczególną ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych. Równomiernie rozmieszczać i układać ładunek na naczepie, zabezpieczając przed możliwością przesunięć podczas jazdy oraz aby wykluczyć nadmierne przeciążenie poszczególnych elementów zespołów jezdnych. Podczas pompowania opon należy zawsze stać z boku koła, zwracając uwagę na pierścień obręczy. Zabronione jest używanie naczepy wykazującej braki techniczne, przewożenia osób na naczepie, przebywania osób w pobliżu urządzeń załadowczych w czasie ich pracy oraz dopuszczanie, aby ogólny ciężar ładunku był większy od normalnej ładowności pojazdu, określonej w dokumentach rejestracyjnych samochodu. Wzór Instrukcja BHP obsługi naczepy do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP dla osób kierujących pojazdami służbowymi, dedykowana jest dla pracowników upoważnionych do posługiwania się samochodem firmowym. Zgodnie z treścią dokumentu, auta używać może osoba, która uzyskała polecenie wyjazdu związanego z pełnionymi obowiązkami od przełożonego, posiada dokument prawa jazdy o odpowiedniej kategorii i jest zapoznana ze specyfikacją techniczno - ruchową danego pojazdu. Przed przystąpieniem do wyjazdu kierowca powinien sprawdzić i uzupełnić (w razie potrzeby) stan paliwa, leju w silniku, płynu chłodzącego oraz ciśnienia powietrza w oponach. Zgodnie z drukiem specyfikacji BHP dla korzystających z pojazdów służbowych pracownik musi także skontrolować działanie świateł zewnętrznych i wewnętrznych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek szyb. Posiadanie w eksploatowanym pojeździe sprawnej gaśnicy, właściwie zaopatrzonej apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz podstawowego wyposażenia technicznego jest wymogiem koniecznym. Do zasadniczych czynności kierowcy w trakcie realizowania powierzonych mu zadań należy bezwzględne przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, w przypadku udziału lub napotkania wypadku drogowego lub kolizji kierowca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy rannym, powiadomienia o wypadku Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz przełożonego, a miejsce wypadku pozostawić w takim stanie w jakim nastąpił wypadek. W razie awarii pojazdu stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. Po zakończonym zadaniu, prowadzący pojazd powinien zamknąć pojazd oraz zabezpieczyć przed ewentualnym dostępem osób postronnych, upewnić się, że pozostawiony pojazd lub ładunek na nim nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia, a także zabezpieczyć dokumenty i kluczyki pojazdu oraz materiały wartościowe. Instrukcja BHP dla kierowców aut służbowych do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego, to druk formularza dokumentu obejmującego swoim zakresem bezpieczeństwo i higienę prac ziemnych, budowlanych i drogowych z użyciem walca. Instrukcja BHP przy obsłudze walca powinna znajdować się w widocznym miejscu a operator powinien być z nią zaznajomiony i przestrzegać zawartych w niej zasad. Zgodnie z instrukcją bhp obsługi walca, po skontrolowaniu maszyny, sprawdzeniu otoczenia oraz stanu paliwa w zbiorniku, operator powinien próbnie uruchomia walec, sprawdzić jakość jego działania i wykonać test hamulca parkingowego. Druk Instrukcja BHP obsługi walca określa zbiór zasad, jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie obsługiwać walec a w przypadku zauważonych usterek powiadomić o tym przełożonego i w razie zagrożenia bezpieczeństwa przerwać wykonywaną pracę. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze walca definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności, jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu wraz z obowiązującymi nakazami oraz zakazami. Prawidłowy druk Instrukcja BHP dla walca zawiera punkt dotyczący okresowych przeglądów, remontów, regulacji, napraw i konserwacji, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje (pracownikowi obsługującemu walec nie wolno tych czynności dokonywać). Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją, walec musi być bezwzględnie zatrzymany i tak zabezpieczony, aby przypadkowe uruchomienie go nie było w ogóle możliwe (tabliczka informacyjna na maszynie, aby jej nie uruchamiać). Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego w opcji do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Międzynarodowy list przewozowy CMR stanowi formularz dokumentu w postaci pliku Excel, z możliwością uzupełnienia oraz wydruku, niezbędny w transporcie oraz logistyce. Dokument CMR stanowi formalne potwierdzenie umowy na przewóz ładunków i towarów, z możliwością edycji w Excelu. Międzynarodowy list przewozowy CMR wystawiany jest w 3 egzemplarzach - może to być plik elektroniczny, wydruk komputerowy lub papierowy formularz zawierający wymagane dane. Spedytor nie jest zobligowany do podpisywania CMRki, ponieważ ta kwestia leży w gestii nadawcy, czyli: pierwszy egzemplarz należy do wystawiającego - który posiada uprawnienia transportowe, drugi wysyłany jest wraz z przesyłką, trzeci dokument zatrzymuje przewoźnik. Międzynarodowy list przewozowy CMR powinien zawierać dane dotyczące min. nadawcy transportu, informacje dotyczące przewoźnika, odbierającego, opis towaru, daty i miejsca nadania oraz dostawy. Formularz CMR Międzynarodowego listu przewozowego powinien uwzględniać informacje dotyczące kosztów obejmujących przewóz oraz powiązane z transportem dokumenty. Międzynarodowy list przewozowy CMR w formie pliku Excel do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

Karta pracy kierowcy druk. Miesięczna karta ewidencja czasu pracy kierowcy stanowi rejestr frekwencji pracownika na stanowisku kierowcy. Karta obecności kierowcy stanowi dokument kadrowy, w którym pracownik odnotowuje czas wykonywanych przez siebie obowiązków. Formularz Karta pracy kierowcy pozwala na przejrzyste podsumowanie pracy kierowców w danym miesiącu rozliczanym przez całą dobę i rejestrację pracy rozpoczynanej o różnych godzinach. karta pracy kierowcy wzór uwzględnia przypadki prowadzenia pojazdu w porze nocnej, pracę w niedziele i święta, godziny nadliczbowe, dyżury, urlopy, choroby czy inną pracę. W karcie ewidencji czasu pracy kierowcy uzyskujemy zestawienie, które pozwala na łatwą interpretacje danych. Miesięczna karta pracy kierowcy zawiera także podpis rubrykę z danymi pracownika tj. imię i nazwisko, stanowisko, system czasu pracy, okres rozliczeniowy, wymiar czasu oraz suma godzin czasu pracy. Ewidencja czasu pracy kierowcy w formie tabelarycznej do wydruku i pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej wzór. Druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym jest dobrowolnym oświadczeniem stron, dlatego też sporządzany jest za obopólną zgodą. Dokument oświadczenie o kolizji warto spisać przy każdym zdarzeniu, w którym nie istnieje konieczność wzywania policji czyli w przypadku drobnej stłuczki. Warto wspomnieć że w przypadku braku gotowego druku czy wzoru oświadczenia kolizji drogowej każdy spisany dokument odręcznie na kartce papieru ma moc prawną. Należy jednak pamiętać że istotą tego dokumentu są dane. Reasumując druk oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinien zawierać: datę, godzinę i miejsce zdarzenia, dane sprawcy i poszkodowanego oraz ewentualnych świadków, informacje dotyczące pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, dane o ubezpieczycielach sprawcy i poszkodowanego, w tym nr polisy, opis okoliczności zajścia zdarzenia oraz opis wyrządzonych szkód. Najlepiej kiedy oświadczenie kolizji drogowej zawiera przyznanie się do winy sprawcy zdarzenia. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej druk do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego. Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wskazujące na główne zagadnienia dotyczące warunków pracy na stanowisku kierowcy pojazdu samochodowego, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego określa, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca właściwe uprawnienia i znająca niniejszą Instrukcję BHP dla kierowcy może przystąpić do pracy z pojazdem. Dokument Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i prze¬wodów elektrycznych, świateł, kół oraz stanu zaczepu przed rozpoczęciem pracy. Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego zwraca uwagę aby zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową, a podczas transportu przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i bezwzględnie stosować przepisy kodeksu drogowego. Wzór Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, działań wykonywanych po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Wzór druku zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu uzupełnia dokumentację kierowcy. Prawo wymaga udokumentowania aktywności kierowcy z okresu 28 dni wstecz. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu zostało stworzone w celu udokumentowania i uzasadnienia braku wykresówek z poszczególnych okresów w ciągu ostatnich 28 dni. Jeśli kierowca nie wykonuje w danym dniu przewozu lub wykonywany przewóz nie podlega przepisom obowiązującego rozporządzenia unijnego, w wykazie wykresówek czy wydruków za poprzednie 28 dób nie będzie wykresówki czy wydruku. W takim przypadku kierowca ma obowiązek posiadać wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy, z którego wynika, że we wskazanym terminie nie wykonywał przewozu. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu należy wystawić w przypadku, gdy kierowca między okresami wynikającymi z wykresówek czy wydruków z tachografu: przebywał na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym, miał dzień wolny od pracy, prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, pełnił dyżur poza godzinami pracy lub wykonywał inną pracę z wyłączeniem prowadzenia pojazdu. Zaświadczenie o okresach nieprowadzenia pojazdu wystawia pracodawca i wręcza do podpisu kierowcy przed rozpoczęciem przez niego przewozu drogowego. Dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę ma znaczenie na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, państwa członkowskie mają obowiązek akceptowania formularza, a jego tekstu nie wolno zmieniać. Ważny jest tylko oryginał podpisany przez przedstawiciela firmy i przez kierowcę. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu nie można wypełniać ręcznie, zabronione jest także nanoszenie zmian za pomocą odręcznych wpisów. W przypadku samozatrudnienia, kierowca podpisuje się dwa razy: jako przedstawiciel firmy oraz jako kierowca. Nie ma obowiązku przechowywania zaświadczeń o okresach nieprowadzeniu pojazdu w siedzibie przedsiębiorstwa, lecz stanowią one stosowny dokument usprawiedliwiający np. fakt nieposiadania wykresówki za dany dzień lub formę uzasadnienie braków w zapisach tachografów
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Wzór druku przedkłada się odpowiednim organom na prośbę zainteresowanego. Organem takim może być pracodawca czy instytucja wymagająca takich informacji
Strona 1 z 3