Wyświetlenie artykułów z etykietą: sprzedaz

Instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy. Wzór dokumentu Instrukcja BHP dla osób zajmujących się sprzedażą. Dokument BHP kasjer sprzedawca to dokument poruszający kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na kluczowe zagadnienia dotyczące obowiązków sprzedawcy oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy powinna znajdować się w dostępnym miejscu, gdyż pracownicy mają obowiązek się z nią zapoznać. Sprzedawca zobowiązany jest do prawidłowego stosowania i używania odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych ochron osobistych. Dokument Instrukcja BHP na stanowisku pracy sprzedawcy odnosi się do wymagań posiadania wiedzy obejmującej zasady BHP obowiązujące podczas pracy, przyjmowania oraz magazynowania towarów (znajomości norm wysokościowych oraz wagowych, dotyczących przenoszenia towarów podczas prac dorywczych i stałych). Wzór Instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. używanie niesprawnych narzędzie bądź ich napraw, wchodzenie na krzesła, spożywanie posiłków na stanowisku pracy, palenie papierosów lub samowolnego opuszczania stanowiska. Instrukcja bezpieczeństwa dla personelu zajmującego się sprzedażą, wskazuje na czynności po zakończeniu pracy oraz konieczność powiadomienia pracodawcy w razie wypadku lub awarii. Instrukcja BHP dla sprzedawcy do pobrania za darmo. Dokument świetnie sprawdzi się w małym sklepie 

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa cesji. Dokument Umowa cesji to translokacja wierzytelności z majątku wierzyciela (cedenta) do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza), w oparciu o umowę zawartą między tymi osobami. Daną wierzytelność można przenieść na zasadzie zamiany, sprzedaży, darowizny itp. Umowa cesji stanowi więc zatwierdzenie złożenia oferty, w odniesienie do zasad kodeksu cywilnego. Cesja, zmiana wierzyciela, tzw. przelew lub cesja wierzytelności reguluje kodeks cywilny (KC) w art. 509-518. Wzór Umowa cesji to przejście ze zbywającego na nabywcę wierzytelności wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Druk Umowa cesji jest zobowiązaniem należącym do czynności prawnych kauzalnych i jej terminowość jest zależna od istnienia zobowiązania do przeniesienia wierzytelności. Wzór dokument Umowa cesji powinna zawierać informacje tj. data i miejsce, dane cedenta i scenariusza, treść oświadczenia tytułem, oraz adnotacja o dokonaniu przelewu wierzytelności. Druk Umowa cesji wskazuje na datę przeniesienia wierzytelności, cenę wierzytelności oraz załącznik dokumentujący powstanie wierzytelności

Etykiety

Specyfikacja do faktury, to dokument zawierający rozszerzone dane dotyczące przedmiotu rachunku. Specyfikacja do faktury posiada zestawienie kluczowych informacji dotyczących przedmiotów danej transakcji oraz wszystkich kosztów rozliczanych w ramach realizacji konkretnego zlecenia kupna - sprzedaży. W specyfikacji faktury zawarte są dane tj. imię, nazwisko, firma, adres, NIP sprzedawcy i nabywcy, data i miejsce dokonania operacji, a także jej wartość VAT, kwoty netto oraz brutto. Wzór specyfikacja do faktury stanowi zbiorcze podsumowanie biznesowych wydatków z możliwością wydruku, z uwzględnieniem zaliczek i innych obciążeń pozostałych do spłaty potwierdzonych podpisami obydwu stron.

W formularzu specyfikacja do faktury lub rachunku, można wykonać także opis zadań czynionych na rzecz projektu. W ramach realizacji konkretnego zadania publicznego specyfikacja do takiej faktury powinna wskazywać na wykonawcę czy kierownika projektu, symbol, nazwę projektu oraz jednostkę organizacyjną, która będzie rozliczała wydatki w budżecie. W tabeli opisu faktury dla projektu uwzględnia się dodatkowe dane tj. liczba godzin, liczba dni, liczba dni opóźnienia oraz kary umowne.

Specyfikację do faktury stosuję się najczęściej przy fakturach zbiorczych oraz przy rozliczaniu usług niematerialnych, przykładem takiej usługi może być, projekt strony internetowej, porady, konsultacje np. prawnicze, usługi reklamowe itd. Archiwizowanie dowodów wykonania usług niematerialnych w postaci wspomnianej specyfikacji do faktury nie jest procesem uciążliwym i pracochłonnym warto, zatem je dopinać do dokumentów sprzedażowych tak, aby w przypadku kontroli podatkowej i potrzeby ich udostępnienia były zawsze w zasięgu.

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Wzór druku Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i tych, którzy są zwolnieni z VAT. Sprzedaż bezrachunkowa ujmowana w ewidencji nie wymaga wystawiania dodatkowych dokumentów (faktury lub paragonu). W formularzu Ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy rejestrować przychody nieudokumentowanego żadną fakturą czy rachunkiem, dokonując podsumowania danych przychodów uzyskanych ze sprzedaży na koniec dnia. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zgłaszania Ewidencji sprzedaży bezrachunkowej do urzędu skarbowego, ale fakt jej prowadzenia przez firmę podlega kontroli w przypadku audytu z urzędu. Wzór druku dokumentu Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinien zawierać dane tj. pieczęć firmowa, tytuł, nr strony, miesiąc, datę i kwotę uzyskania przychodu. Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej musi być zbroszurowana, wszystkie strony powinny być spięte razem i ponumerowane. Wzór dokumentu Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w formie druku do pobranie za darmo

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Zestawienie zakupu oraz sprzedaży VAT prowadzone jest w celu rozliczeń podatku od towarów i usług. Rejestrowanie danych zakupu oraz sprzedaży VAT nie obejmuje podatników, którzy są zwolnieni z VAT oraz firm zwolnionych z podatku od towarów i usług. Wzór dokumentu Rejestr zakupu i sprzedaży VAT nie został zdefiniowany w ustawie i może mieć dowolną formę, która umożliwia poprawne określenie kwoty podatku VAT do zwrotu/zapłaty oraz wskazuje zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną. Rejestr zakupu i sprzedaży VAT powinien zawierać dane tj. firma, NIP, miesiąc, rok, nr faktur, dane do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego (netto, VAT), WNT oraz dane o imporcie towarów (z kraju poza UE). Dokument Rejestru zakupu i sprzedaży VAT może uwzględniać także inne dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Gotowy Rejestr zakupu i sprzedaży VAT, sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym Excel, zawierający dwie zakładki: Rejestr zakupu VAT oraz Rejestr sprzedaży VAT, do pobrania za darmo

Etykiety

Umowa kupna sprzedaży rzeczy / przedmiotu. Zawierana umowa kupna to umowa cywilnoprawna, przenosząca własność rzeczy, z osoby sprzedającej na kupującego. Prawo nie wymusza jednoznacznej formy dokumentu, dlatego każda zapisana forma potwierdzająca transakcje będzie miała moc prawną. Jeżeli chciałbyś samodzielnie przygotować dokument umowy kupna – sprzedaży to powinien on zawierać trzy istotne założenia tj. określenie przedmiotu/ów umowy, ceny oraz stron umowy.

Kolejnym etapem transakcji będzie opisanie stanu nabywanego przedmiotu / rzeczy np. określenie czy przedmiot jest nowy czy używany. W przypadku zawierania umowy kupna sprzedaży rzeczy używanej należy opisać jego stan techniczny w sposób jednoznaczny i możliwie dokładny, tak, aby uniknąć w przyszłości ewentualnego sporu. Nadmienić należy, że umowa nie musi być drukowana, może być napisana odręcznie, a nawet nie musi być w ogóle spisywana, ponieważ umowa ustna tak zwana „dżentelmeńska” ma taką sama moc prawną jak spisana. Niemniej jednak przy większych kwotach umowę zawsze warto pisać.

A zatem, umowa kupna sprzedaży powinna zawierać: tytuł, datę, dane stron, definicję przedmiotu umowy (nazwa, ilość, cena, uwagi). W dokumencie tym określane są także: wysokość zaliczki, warunki dotyczące transportu oraz punkt dotyczący przekazania wszelkiej dokumentacji, czy określenia warunków brzegowych, które stanowią przedmiot transakcji, takim warunkiem może być chociażby jakaś ustalona procentowa wydajność maszyny, ilość wyprodukowanych sztuk produkcji w jednostce czasu czy chociażby maksymalny czas awarii podczas odbioru.

Umowa kupna sprzedaży rzeczy wzór dostępny na stronie posiada także paragraf dotyczący możliwości odwołania się do przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych oraz podpisy stron. Umowa kupna powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na koniec nie zapomnij o podpisach i samych udanych transakcji życzę! Umowa kupna sprzedaży rzeczy / przedmiotu druk do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Faktura proforma. Dokument faktura proforma to wzór druku będący zapowiedzią lub propozycją faktury (zwykle faktury VAT). Faktura proforma stanowi swoistego rodzaju potwierdzenie złożenia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wzór faktura proforma to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy - stanowi ofertę, o ile określa istotne postanowienia tej umowy. Druk faktura proforma nie jest dokumentem księgowym, czyli nie wolno tak wystawionej faktury ująć w rejestrze sprzedaży, księdze rachunkowej czy posłużyć się nim w innym celu podatkowym. Otrzymanie płatności wynikającej z wystawionego formularza faktury proforma rodzi u przedsiębiorcy konsekwencje podatkowe i należy wówczas wystawić fakturę VAT, która umożliwia zaksięgowanie kwoty. Faktura proforma druk wygląda tak samo jak zwykła faktura VAT, jedna różnica polega na opatrzeniu dokumentu odpowiednim tytułem. Tak jak zwyczajna faktura, druk faktura proforma jest potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wzór dokumentu faktura proforma powinna zawierać informacje tj. dane sprzedawcy oraz nabywcy, nazwy towaru/usług, termin płatności, datę sprzedaży, kwotę oraz numer konta. Faktura proforma wzór w Excel do pobrania za darmo

Etykiety

Pokwitowanie odbioru gotówki lub inaczej pokwitowanie odbioru pieniędzy. Dokument ten występuje również pod nazwą pokwitowanie na otrzymaną sumę pieniędzy. Wzór druku zawierającego pokwitowanie / poświadczenie przyjęcia określonej sumy pieniędzy / kwoty pieniężnej / alimentów. W dokumencie tym wierzyciel oświadcza, że dłużnik spełnił swoje świadczenie w całości lub części czyli wydaje pokwitowanie przekazania gotówki którą otrzymał od dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń.

Pokwitowanie stanowi o dokonaniu przyjęcia alimentów lub innego świadczenia pieniężnego przez wierzyciela. To zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami: stanowi dowód wykonania zobowiązania i zwolnienia z długu. Dokument ten może również przydać się w przypadku, kiedy dokonujemy zakupu i uiszczamy cenę przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Pokwitowania odbioru gotówki możemy domagać się w sytuacji, w której dokonujemy wpłaty pieniężnej i chcemy legitymować się dokumentem, który to potwierdza. Pokwitowanie powinno być na piśmie, z własnoręcznym podpisem wierzyciela (pozostała treść może mieć formę wydruku komputerowego).

Poza oznaczeniem wierzyciela i dłużnika w treści pokwitowania powinno się znaleźć: kwituję odór gotówki / świadczenia pieniężnego poza tym powinno być zawarte oznaczenie zobowiązania, które zostało spełnione (np. poprzez wskazanie umowy, z jakiej wynikało). Pokwitowanie odbioru gotówki lub inaczej pokwitowanie odbioru pieniędzy wzór do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu online - Faktura korygująca wzór / faktura korekta. Każdą błędnie sporządzoną fakturę można poprawić dokumentem, który wykaże wszystkie błędy w treści oraz w informacjach zamieszczonych w fakturze źródłowej. Korekty faktur sporządza się wtedy, kiedy błędne są dane tj.: ilość sprzedanych towarów lub zakresu usług, cena towaru lub usługi których dotyczy sprzedaż (z uwzględnieniem prawidłowych stawek podatku VAT- korekta deklaracji VAT). Fakturę korygującą wystawia się również w przypadku zwrócenia towaru sprzedawcy, zwrócenia nabywcy nienależnych zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat (opodatkowanych, zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu) a także przy udzieleniu rabatów, które wcześniej nie zostały uwzględnione. Faktura korygująca powinna zawierać: słowa faktura korygująca albo faktura korekta,numer oraz datę wystawienia korekty,dane z faktury pierwotnej (m.in. numer faktury, data wystawienia, dane stron transakcji, nazwa towaru lub usługi objętych korektą) oraz przyczyna korekty. Korektę faktury może wystawić wyłącznie sprzedawca, czyli wystawca faktury pierwotnej, lecz nie wymaga ona podpisów (czy pieczątek) żadnej ze stron transakcji. Od roku 2014 fakturę korygującą można wysłać do usługobiorcy e-mailem. Faktura korygująca wzór darmowy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja zakupów VAT - wzór. Prowadzona jest dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług. Nie jest określony wzór ewidencji zakupów VAT, zgodnie z ustawą powinien on jednak gwarantować prawidłowe ustalenie wartości podatku VAT (do zapłaty lub zwrotu). Zestawienie danych najczęściej ma formę tabeli z odpowiednio prowadzonymi zapisami. Istnieje wariant rozbudowy kolumn rejestrów lub opracowanie szeregu rejestrów tematycznie tożsamych z przedmiotem transakcji zakupu. W przypadku VAT podatnicy prowadzą dwie niezależne ewidencje, gdzie odzwierciedlają dokonaną w okresie rozliczeniowym sprzedaż (rejestr sprzedaży) oraz rejestr zakupów VAT, w której wykazywane są zakupy. Ewidencja zakupu służy przede wszystkim prawidłowemu wyliczeniu kwoty podatku naliczonego. Rejestr zakupu powinien zawierać następujące dane: datę wpływu faktury, numer pozycji w rejestrze, numer faktury, NIP sprzedawcy, nazwę i siedzibę sprzedawcy, wartość dostawy w cenie zakupu brutto (łącznie z VAT), wartość zakupu w cenie netto, kwoty podatku naliczonego, wartość zakupów nieopodatkowanych, wartość zakupów, od których VAT nie podlega odliczeniu. Według obowiązujących przepisów w rejestrze zakupu VAT nie trzeba ewidencjonować zakupów związanych: wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanymi oraz czynności od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wydatki takie nie mają wpływu na prawidłowe rozliczenia podatku od towarów i usług oraz ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego, ale można je ujmować w rejestrze VAT w osobnych rubrykach, jako nieuprawniające do odliczenia VAT. W ewidencji zakupu oraz w deklaracji kwoty muszą być wyrażane w złotych. Faktury VAT, w których kwoty podane zostały w obcych walutach, przed wpisaniem do rejestru należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP wskazanej waluty, w dniu powstania obowiązku podatkowego

Strona 1 z 2