Wyświetlenie artykułów z etykietą: spadek

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku stanowi dokument kierowany do sądu, po śmierci spadkodawcy, kiedy nie ma możliwości ustalenia dziedziczenia (brak lub kilka testamentów lub konflikt w rodzinie). Formularz Wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy aplikować do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W druku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy odnotować następujące informacje: datę oraz miejsce zgonu (spadkodawca), miejsce zamieszkania, kogo pozostawił (dane oraz stopień pokrewieństwa) oraz fakt sporządzenia testamentu. Do dokumentu wniosku o nabycie spadku powinien być dołączony szereg załączników min. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpis wniosku (tyle kopii ilu jest uczestników postępowania), odpisy skróconych aktów małżeństwa, odpisy skróconych aktów urodzenia, testament, oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku, zrzeczeniu się dziedziczenia, (jeśli były składane) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w znakach sądowych 50 zł. Wniosek w ilości egzemplarzy równej uczestnikom procesu należy skierować do biura podawczego sądu lub wysłać pocztą. Wystąpienie z wnioskiem o roszczenie praw do nabycia spadku nie posiada ograniczeń czasowych. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.