Wyświetlenie artykułów z etykietą: odpady

gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania z odpadami medycznymi. Cel procedury stanowi określenie zasad postępowania z odpadami pochodzącymi z gabinetów lekarskich, stomatologicznych i innych zakładów udzielających świadczenia zdrowotne. Dokument Procedura postępowania z odpadami medycznymi wskazuje, kto odpowiada za prawidłowe stosowanie poniższej procedury tj. lekarz, kierownik zakładu lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu personel szpitala, kliniki czy przychodni. Zgodnie z Procedura postępowania z odpadami medycznymi wszystkie odpady segregujemy w miejscu ich powstawania na odpady medyczne i komunalne. Odpady medyczne należy posegregować i oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, według odpowiednich kodów. Wzór Procedura postępowania z odpadami medycznymi wskazuje, że odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach, klinikach i przychodniach zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe. Procedura postępowania z odpadami medycznymi wyszczególnia, że odpady medyczne zakaźne i specjalne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub proces odzysku. Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych. Procedura postępowania z odpadami medycznymi składa się z 7 modułów: 1 Cel procedury, 2 Odpowiedzialność, 3 Zasady postępowania, 4 Opis postępowania, 5 Transport wewnętrzny, 6 przechowywanie. Procedura postępowania z odpadami medycznymi, napisana w formie instrukcji punkt po punkcie do pobrania za darmo

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karat ewidencji odpadów niebezpiecznych. Druk dokumentu ewidencji niebezpiecznych materiałów odpadowych, do używania którego zobligowani są sprzedawcy odpadów oraz firmy które zajmują się obrotem odpadami ale ich nie generują. Wzór dokumentu Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych dotyczy jedynie sprzedawcy odpadów oraz instytucji pośredniczącej w obrocie odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych posiada tabelaryczne zestawienie danych tj.: nr karty, rok, kod odpadu i rodzaj, dane sprzedawcy lub pośrednika oraz deklaracja działalności podmiotu. Druk karata ewidencji odpadów niebezpiecznych uwzględnia informacje dotyczące miesiąca, masy odpadów, danych zbywającego i przejmującego , nr rejestrowe oraz imię i nazwisko sporządzającego ewidencję

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta ewidencji odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 2015 r obowiązuje nowy formularz ewidencjonowania odpadów z użyciem Karty ewidencji odpadów. Wzór druku Karta ewidencji odpadów to dokument, który używany jest przez każdego posiadacza odpadów (z wyłączeniem tych dot. olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych oraz zużytych urządzeń np. świetlówek). Formularz Karta ewidencji odpadów zawiera poszerzony rejestr informacji służących do przygotowywania i przekazywania zbiorczej ewidencji danych odpadowych. W przypadku podmiotów świadczących usługi w zakresie budów, prac remontowo-rozbiórkowych lub sprzątania karta KEO przygotowywana jest dla danego rodzaju odpadu, dla wszystkich wykonywanych usług w graniach danego województwa. Karta ewidencji odpadów powinna zawierać następujące informacje: tytuł, nr karty, rok, kod odpadu, rodzaj odpadu, procentową zawartości PCB w odpadzie, dane posiadacza odpadów i nr. rejestrowy. Wzór druku Karta ewidencji odpadów KEO wskazuje na adres posiadacza odpadów, miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa oraz wykaz danych dotyczących wybranego zakresu działalności i gospodarowania odpadami

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta przekazania odpadu. Dla potrzeb ewidencji odpadów wykorzystuje się tabelaryczne zestawienie w formie Karty przekazania odpadu. Druk Karta przekazania odpadu to formularz, który wymagany jest dla każdego przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady. Wzór dokumentu KPO zawiera wszelkie dane dotyczące przekazania odpadów - od posiadacza przekazującego odpad, posiadacza transportującego po odbiorcę odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów w formie Karty przekazania odpadu stanowi formularz prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Karta przekazania odpadu sporządzana przez przekazującego odpad stanowi dokument wykorzystywany w drodze przekazywaniu odpadów innym podmiotom. Druk Karta przekazania odpadu powinna zawierać dane tj. tytuł, nr druku, rok kalendarzowy, nazwę i adres posiadacza odpadów, transportera i odbiorcy, nr rejestrowy, NIP oraz REGON każdej z firm, a także nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy. Dokument przekazania odpadu wskazuje na rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad, potrzebę wydania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych, kod, rodzaj, masę przekazanych odpadów oraz datę, pieczęcie i podpisy firm uczestniczących w przejęciu