Wyświetlenie artykułów z etykietą: karta

Karta drogowa pojazdu pożarniczego stanowi bezpłatny druk formularza, który stosowany jest do rozliczenia paliw zużytych podczas eksploatacji samochodów używanych przez pracowników straży. Procedura naliczanie wykorzystanych paliw pędnych nadzorowana jest przez szefa (kierownika, komendanta) danej jednostki. Wzór Karta drogowa pojazdu pożarniczego to wzór dokumentu z prowadzenia gospodarki samochodowej, zagospodarowania paliw oraz zarządzaniem kwestiami logistycznymi w danej placówce. Dokument przejrzyście generuje dane dotyczące określanego rodzaju pojazdu, marki o wskazanym typie i numerze rejestracyjnym. Formularz karty dotyczącej pojazdu jednostki straży jest do wyłącznego dysponowania przez osobę uprawnioną z uwzględnieniem pełnej jej dyspozycyjności i kilometrów. Karta drogowa pojazdu pożarniczego to podstawowy dokument przy rozliczaniu limitu kilometrów i zużycia paliwa w skali miesiąca. Procedura rozliczanie paliwa wydanego lub zakupionego na dany pojazd powinna być realizowana raz w tygodniu lub miesiącu (tankowanie zbiornika do pełna), przez porównanie ilości rzeczywiście zużytego paliwa w okresie rozliczeniowym z ilością paliwa wynikającą z normy zużycia paliwa określonej dla danego pojazdu. Zapisów w karcie dokonuje kierowca auta lub inna wskazana w regulaminie wewnętrznym osoba. Darmowy Druk karty pojazdu używanego w straży pożarnej do pobrania i wydruku, z możliwością edycji i zmian własnych.

Karta ewidencyjna wyposażenia w odzież, stanowi dokument rejestrujący przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży firmowej oraz obuwia roboczego wydanych pracownikom danego zakładu. Karta ewidencji wyposażenia prowadzona jest w odniesieniu do wewnętrznego regulaminu gospodarowania wydawaniem odzieży, przydzielanej ilości oraz zasadach jej prania. Druk karta ewidencji odzieży wskazuje okres zużycia uniformu lub rękawic, oraz ilość wydanych pracownikowi kompletów. W przypadku kontroli pracownicy powinni daną odzież odnotowaną w karcie ewidencji wyposażenia dla danego stanowiska na sobie, zgodnie z wytycznymi regulaminu. Karta ewidencji wyposażenia powinna być prowadzona indywidualnie dla każdego pracownika i obejmować przydział odzieży, obuwia, środki ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Formularz karty przydziału odzieży powinien zawierać dane tj. imię i nazwisko pracownika, stanowisko, datę rozpoczęcia pracy, nazwę wyposażenia, symbol oraz procent używalności. Druk karty ewidencji wyposażenia powinien wskazywać na okres używalności, jednostkę miary, datę wydania i zdania oraz straty. Wzór Karta ewidencyjna wyposażenia w odzież z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta narzędziowa imienna. Szczegółowa karta ewidencji narzędzi stosowana jest w wydziałach utrzymania ruchu, magazynach części zamiennych lub wydziałach mechanicznych fabryk i zakładów. Dla potrzeb ewidencji narzędzi wykorzystuje się poza kartami narzędziowymi, także książeczki narzędziowe oraz zaawansowane programy komputerowe. Druk karta narzędziowa, to imienny formularz który zakładany jest odrębnie dla każdego pracownika w firmie lub dziale, i zawiera wszelkie dane dotyczące pobieranych i zwracanych narzędzi(nazwa, symbol, wymiar, datę pobrania do używania, ilość sztuk oraz ilość sztuk zwracanych we wskazanym dniu). Szczegółowa karta narzędziowa powinna zawierać między innymi numer wypożyczalni, imię i nazwisko właściciela karty, numer księgi kontrolnej oraz numer kontrolny. Wzór Karta narzędziowa stanowi dokument, który również opisuje historię użytkowania danego narzędzia i powinna zawierać podpis pobierającego narzędzie oraz ewentualne uwagi dotyczące jego stanu. Karta narzędziowa imienna do wydrukowania i pobrania za darmo

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych. Formularz karty stanowi metodę na rejestrowanie i przechowywanie wyników badań oraz pomiarów czynników szkodliwych. Druk dokumentu Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych wskazuje nazwy czynników chemicznych, fizycznych i pyłów oraz wytyczne ich pomiaru W druku Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych, nadmieniona jest osoba przeprowadzająca badanie, data, miejsce oraz jego wynik, interpretacja i stanowisko pracy. Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o aktualnych wynikach pomiarów i zapobiegać ich przekroczeniom. Druk dokumentu Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych powinny być przechowywane w dokumentacji danej jednostki przez 40 lat. Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych z podziałem na kategorie wskazana jest w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych do pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta gwarancyjna. Druk Karty gwarancji w której wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą gwarancją przedmiot, został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Druk Karta gwarancyjna wskazuje, że w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. Druk Karta gwarancyjna stanowi dokument, w którym stwierdza się, iż usunięcie wady zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez zamawiającego. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dołączenie do reklamowanego urządzenia, uzupełnionej karty gwarancyjnej, dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis uszkodzenia. Karta gwarancyjna, która nie ma wpisu odnośnie modelu, numeru seryjnego, daty sprzedaży urządzenia oraz pieczątki i podpisu sprzedawcy nie jest ważna. Wydruk Karta gwarancyjna do pobrania za darmo

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta gwarancyjna dla sprzętu komputerowego. Formularz Karta gwarancyjna umożliwia udokumentowanie formalności dotyczących ubiegania się o naprawę lub ewentualną wymianę zakupionego sprzętu elektronicznego. Wzór dokumentu Karta gwarancyjna dla sprzętu komputerowego, jest stosowana tam, gdzie wymaga tego wewnętrzny regulamin danej firmy. Druk Karta gwarancyjna dla sprzętu komputerowego to pisemne zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia usterki lub wymiany towaru na sprawny. Dokument Gwarancji dla sprzętu komputerowego chroni konsumenta w sytuacji, gdy gwarant udzielił ochrony, dla jakości urządzenia, gdyż wszystkie kwestie zawiązane z jej realizacją określa karta gwarancyjna. Treść Karty gwarancyjna dla powinna być opisana w języku polskim, być przejrzysta i zrozumiała. Wzór druku dokumentu Karta gwarancyjna dla sprzętu komputerowego, powinna zawierać informacje tj. dane sprzedawcy, opis specyfikacji, nr seryjny urządzenia, datę rozpoczęcia serwisu, wystawiającego, warunki gwarancji dot. zwrotu, termin naprawy (ilość dni), zdarzeń nieobjętych gwarancją oraz konsekwencji naruszenia warunków gwarancji. Karta gwarancyjna do pobrania za darmo, w formie formularza do wydruku

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta instruktażu stanowiskowego BHP. Instruktaż stanowiskowy dla pracownika przeprowadzany jest przez pracodawcę lub kierownika danego działu, który ma właściwe kwalifikacje i doświadczenie dotyczące metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, obejmującego bezpieczeństwo i higienę pracy. Wzór Formularza Karta instruktażu stanowiskowego BHP wskazuje na imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie oraz nazwę komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniona. W druku karty instruktażu stanowiskowego, nadmieniona jest osoba przeprowadzająca instruktaż, przekazująca wiadomości i umiejętności w odniesieniu do procesów pracy, wykonywanych zadań i pełnionych obowiązków. Poprzez instruktaż stanowiskowy pracownik poznaje wszelakie zagrożenia na swoim stanowisku pracy oraz reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków podczas obsługi sprzętów, urządzeń czy maszyn. Druk dokumentu Karta instruktażu stanowiskowego BHP podpisana przez szkolącego i osobę instruowaną, przechowywana jest w kadrowych aktach pracownika. Karta instruktażu stanowiskowego BHP do pobrania za darmo

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karat ewidencji odpadów niebezpiecznych. Druk dokumentu ewidencji niebezpiecznych materiałów odpadowych, do używania którego zobligowani są sprzedawcy odpadów oraz firmy które zajmują się obrotem odpadami ale ich nie generują. Wzór dokumentu Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych dotyczy jedynie sprzedawcy odpadów oraz instytucji pośredniczącej w obrocie odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych posiada tabelaryczne zestawienie danych tj.: nr karty, rok, kod odpadu i rodzaj, dane sprzedawcy lub pośrednika oraz deklaracja działalności podmiotu. Druk karata ewidencji odpadów niebezpiecznych uwzględnia informacje dotyczące miesiąca, masy odpadów, danych zbywającego i przejmującego , nr rejestrowe oraz imię i nazwisko sporządzającego ewidencję

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń z czynnikiem chłodniczym. Wzór dokumentu karta urządzenia, która jest wymagana prawnie i obowiązkowa dla użytkownika urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego, który jest substancją kontrolowaną tj. (HCFC), (CFC) lub bromoetan. Druk karta obsługi technicznej sprzętu pozwala na ewidencjonowanie zużycia czynnika ziębniczego oraz przedłożenie danych w rozliczeniu rocznym przed wyspecjalizowaną jednostką kontrolną, co ma na celu monitorowanie szczelności tych urządzeń. Instalacje, produkty, sprzęt oraz pojemniki zawierające kontrolowane substancje muszą być oznakowane i opisane. Druk Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną stanowi dokument, w którym wykwalifikowany personel dokonuje wpisów potwierdzających sprawdzenie szczelności instalacji z czynnikiem chłodniczym dot. rodzaju substancji, ilości substancji w instalacji oraz zużyciu czynnika podczas naprawy. Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń z czynnikiem chłodniczym powinna posiadać także datę ostatniej obsługi, dane osoby dokonującej przeglądu maszyn, numer świadectwa kwalifikacyjnego oraz podpis pracownika

Karta pracy kierowcy druk. Miesięczna karta ewidencja czasu pracy kierowcy stanowi rejestr frekwencji pracownika na stanowisku kierowcy. Karta obecności kierowcy stanowi dokument kadrowy, w którym pracownik odnotowuje czas wykonywanych przez siebie obowiązków. Formularz Karta pracy kierowcy pozwala na przejrzyste podsumowanie pracy kierowców w danym miesiącu rozliczanym przez całą dobę i rejestrację pracy rozpoczynanej o różnych godzinach. karta pracy kierowcy wzór uwzględnia przypadki prowadzenia pojazdu w porze nocnej, pracę w niedziele i święta, godziny nadliczbowe, dyżury, urlopy, choroby czy inną pracę. W karcie ewidencji czasu pracy kierowcy uzyskujemy zestawienie, które pozwala na łatwą interpretacje danych. Miesięczna karta pracy kierowcy zawiera także podpis rubrykę z danymi pracownika tj. imię i nazwisko, stanowisko, system czasu pracy, okres rozliczeniowy, wymiar czasu oraz suma godzin czasu pracy. Ewidencja czasu pracy kierowcy w formie tabelarycznej do wydruku i pobrania za darmo

Strona 1 z 4