Wyświetlenie artykułów z etykietą: delegacja

gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk rozliczenie zaliczki. Dokument dla osoby chcącej rozliczyć pobrane wcześniej od pracodawcy środki pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków gotówkowych niezbędnych do wykonania powierzonego przez pracodawcę zadania ( zaliczkami mogą być także pożyczki pobrane przez pracowników). Zaliczka wypłacana pracownikowi np. na zakup towarów, następuje na podstawie wniosku o zaliczkę, zatwierdzonego przez kierownika jednostki i głównego księgowego. Kasowym dokumentem wypłaty zaliczki jest KW. Rozliczając się z zaliczki, pracownik przedkłada dokument rozliczenia zaliczki oraz np. faktury potwierdzające poniesienie wydatki. Przedłożone do rozliczenia dokumenty powinny być sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym a następnie zatwierdzone do wypłaty, gdyż podstawę do dokonania rozliczenia z pobranej zaliczki i zewidencjonowania w księgach rachunkowych stanowią tylko prawidłowo udokumentowane poprzez formularz rozliczenia zaliczki wydatki. Zaliczkę można rozliczyć następująco: zwrócić część lub całość gotówki do kasy, wpłacić na rachunek bankowy firmy, rozliczyć na podstawie dowodu poniesienia wydatku na rzecz np. zapłaty za zakupione towary lub zwrotu nadpłaty wpłaconej przed odbiorcę

Etykiety

Roczna karta ewidencji czasu pracy 2020 z dniami wolnymi. Dokument roczna karta ewidencji czasu pracy to lista obecności pracowników w firmie w ujęciu rocznym. Roczna karta ewidencji czasu pracy najlepiej sprawdza się u pracodawcy zatrudniającego pracowników w stałych godzinach i dniach, gdzie rzadko występują szczególne sytuacje, które trzeba ewidencjonować, np. praca w nadgodzinach lub w trybie trzyzmianowym. Roczna karta ewidencji czasu pracy uwzględnia niezbędne informacje wymagane przez przepisy tj. pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy (dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz delegacje). Pracodawca zobowiązany jest dołączyć do rocznej karty ewidencji czasu pracy wnioski pracownika o udzielenie mu czasu wolnego. Kodeks pracy, oraz rozporządzenie o dokumentacji osobowej nie określa symboli stosowanych przy wypełnianiu rocznej karty ewidencji czasu pracy 2020, należy więc stosować oznaczania czytelne zarówno dla osób wypełniających karty, jak i dla pracowników oraz organów kontroli, stąd roczna karta ewidencji posiada legendę stosowanych symboli (Uw, NN, Del, itp.). 

wzór / szablon dokumentu - Druk delegacji - rozliczenie. Wzór druku rozliczenie delegacji zagranicznej i krajowej. Druk rozliczenie delegacji umożliwia rozliczenie kosztów, wydatków, zaliczek, diety, ryczałtów oraz innych źródeł finansowania jak karty kredytowe. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 marca 2013 roku to rozliczenie kosztów podróży dokonuje pracownik wypełniając i składając druk delegacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Jak rozliczyć koszty wyjazdu? Drukujemy druk delegacji i podpinamy do niego dokumenty potwierdzające fakt poniesienia przez nas określonych wydatków. Załącznikiem do druku rozliczenia delegacji mogą być np. faktura VAT lub rachunek wystawiony na firmę czy bilet. W sytuacji gdy uzyskanie rachunku nie było możliwe, uzupełniamy druk delegacji oświadczeniem o dokonanym wydatku oraz przyczynach braku jego udokumentowania. Najczęściej stosowany druk delegacji jest z jednej strony poleceniem wyjazdu służbowego , z drugiej zaś dokumentem, na podstawie delegowany rozlicza się z pracodawcą. Druk delegacji potwierdzamy zawsze podpisem poświadczającym wiarygodność rozliczenia kosztów

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie - rozliczenie delegacji zarówno krajowej i zagranicznej. Formularz umożliwia odebranie ekwiwalentu za wyżywienie przysługujące podczas wyjazdu służbowego. Pracownik nabywający posiłek otrzymuje paragon fiskalny, który dokumentuje zakup określonych usług wskazując na dane sprzedawcy oraz datę i godzinę, kiedy został wystawiony. Wydatki na wyżywienie poniesione podczas podróży służbowej powinny zostać przez pracownika udokumentowane, aby możliwe było wykazanie, że rzeczywiście je poniesiono np. faktury lub rachunki wystawione na firmę lub paragony fiskalne. W sytuacji gdy uzyskanie takich dokumentów nie jest możliwe, pracownik może rozliczyć delegację służbową poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Otrzymany przez pracownika zwrot poniesionych wydatków na nabycie posiłków będzie zwolniony z opodatkowania jeżeli pracownik nie otrzymał diety. Pełna dieta za dobę zagranicznej podróży służbowej jest uzależniona od docelowego państwa podróży, a jej wysokość wynika z tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia. Pełna dieta za dobę podróży krajowej wynosi aktualnie 30 zł ( lub więcej niż 30 zł dla pracowników strefy pozabudżetowej) i pokrywa zwiększone koszty trzech posiłków: śniadania, obiadu, kolacji. W przypadku zapewnienia częściowego wyżywienia dietę obniża się o kwotę stanowiącą określony procent diety, a mianowicie o: 25% diety za śniadanie, 50% diety za obiad, 25% diety za kolację. Obniżenia dokonuje się także gdy pracownik korzysta z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono posiłki (wszystkie lub niektóre z nich). Formularz umożliwiający odebranie ekwiwalentu za wyżywienie przysługujące podczas podróży służbowej pracownik powinien przedłożyć pracodawcy wraz z rozliczeniem kosztów podróży, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o zaliczkę. Wzór druku dokumentuje pobranie zaliczki przeznaczonej na pokrycie wydatków gotówkowych niezbędnych do wykonania polecenia służbowego czy wyjazdu służbowego. Mówiąc wybieramy czy jest to wniosek o zaliczkę na polecenie służbowe czy wniosek o zaliczkę na delegację. Należy pamiętać że wniosek o wypłatę zaliczki dla pracownika powinien być zatwierdzony przez przełożonego pracownika pobierającego zaliczkę a następnie przedłożony w odpowiednim dziale firmy. Pracownik pobierający zaliczkę po dokonaniu niezbędnego wydatku zobowiązuje się rozliczyć oraz zwrócić jej niewykorzystaną część. Aby móc prawidłowo rozliczyć zaliczkę pracownik jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, na przykład faktury za zakup materiałów, towarów czy usług. Również dla zaliczek wypłaconych pracownikowi na delegacje należy przedstawić odpowiednie dokumenty takie jak bilety, rachunki czy faktury potwierdzające koszty odbytych podróży tj. przejazdów i dojazdów, noclegów, a także wszystkie inne niezbędne uzasadnione wydatki. Wniosek o zaliczkę druk do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o delegowanie pracowników wzór / wniosek delegację dla pracowników. Druk oddelegowania / delegacyjny wypełnia przełożony chcący wysłać swoich podwładnych w delegację / krajową, za granicę czy szkolenie. Pracodawca może na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż ustalona w umowie o pracę. Może to mieć miejsce w ramach jednego zakładu pracy lub też dotyczyć oddelegowania pracownika do spółki z grupy kapitałowej. Nowa praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika i nie może powodować spadku jego wynagrodzenia, pomimo ze wskazane nowe zadania z założenia są mniej płatne. Oddelegowanie ma miejsce wówczas, gdy zmieniono zatrudnionemu miejsce wykonywania pracy, zapisane w umowie o pracę. Pracownicy zatrudnieni przez podmiot z siedzibą w Polsce mogą zostać przez niego powołani do pracy na terytorium innego kraju. Skierowanie może przybrać formę podróży służbowej lub oddelegowania, które wiąże się z wyznaczeniem pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy ( poza siedzibą pracodawcy). W przypadku podróży służbowej pracownik ma prawo do diet i zwrotu kosztów z tytułu podróży np. wydatków na przejazd czy za noclegi. Wniosek o delegowanie pracowników zawiera imienną listę pracowników wraz z ich służbowymi stanowiskami, miejscowość oraz datę rozpoczęcia i zakończenia delegacji a także jej uzasadnienie.W dokumencie pracodawca zamieszcza informację dot. źródła finansowania, kwoty zaliczki, proponowanego środka lokomocji oraz podpisy osoby zlecającej i akceptującej wniosek. Na jednym druku można wnioskować o zgodę na wysłanie kilku pracowników w delegację. Wniosek oddelegowania pracownika druk darmowy gotowy do wydruku