Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Upoważnienie do odebrania dziecka ze szkoły. Dokument Upoważnienie do odbioru dziecka to formularz, w którym rodzic / opiekun…
wzór / szablon dokumentu - List intencyjny. Druk List intencyjny to pisemna deklaracja wstępnych zamierzeń dotyczących określonych działań, pomiędzy składającym a przyjmującym. Dokument List intencyjny…
gotowy wzór / szablon dokumentu - UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument wymagany do potwierdzania deklaracji składanych…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk ZUS Z-3 zaświadczenie płatnika składek jest używany do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i obliczenia jego wysokości. Formularz…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Upoważnienie do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym. Wypełniony wzór druku upoważnienia do odbioru zaświadczenia jest niezbędny w przypadku odbioru…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Upoważnienie / pełnomocnictwo do wydziału komunikacji wzór druku. Dokument wymagany jest do upoważnienia osoby trzeciej - pełnomocnika do występowania…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie tylko do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo ogólne nie wystarcza do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism. Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo administracyjne - wzór dokumentu. Pełnomocnictwo administracyjne to druk oświadczenia woli reprezentowanego - mocodawcy, skierowanym do przedstawiciela - pełnomocnika.…
wzór / szablon dokumentu - Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z KRK. Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym,…
Strona 1 z 2