gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego wzór. Druk dla osoby chcącej wykorzystać urlop okolicznościowy przysługujący na: ślub własny / bądź…
wzór / szablon dokumentu - Umowa o współpracy wzór. Intencją tego typu umowy jest deklaracja stron o podjęciu wspólnego działania - współpracy. W umowie tej…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o pracę wzór. Dokument, który jest wysyłany do pracodawcy przez osobę ubiegającą się o pracę. Zawiera on prośbę…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o świadczenie usług wzór. Umowa, która zobowiązuje zleceniobiorcę do starannego wykonania czynności faktycznych stanowiących przedmiot umowy na rzecz…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Powierzenie innej pracy / przeniesienie. Na podstawie art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie drugiego z rodziców / opiekunów dziecka o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego. Druk niezbędny do wniosku o udzielenie urlopu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o urlop wychowawczy. Druk dla pracownika. Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu,…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja o obniżeniu lub nienabyciu prawa do wynagrodzenia. Druk dla pracodawcy. Wynagrodzenie jest ekwiwalentnym świadczeniem, które przysługuje pracownikowi za…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Nagroda jubileuszowa - wniosek / Jubileuszówka - wzór. Druk dla pracownika / osoby składającej wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja / oświadczenie o przyznaniu pracownikowi nagrody wzór. Druk dla pracodawcy, który zdecydował przyznać nagrodę pracownikowi za wzorowe wypełnianie…
Strona 5 z 10