gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla prac dekarskich. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje główne aspekty prac dekarskich, oddziałujących na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla prac dekarskich określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż z zasad bhp i ppoż., zapoznana z Instrukcją BHP dla prac dekarskich, może podjąć się obowiązków na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla prac dekarskich odnosi się do konieczności - przy pochyleniu dachu większym niż 20% używania szelek ochronnych z wyposażeniem (linka, amortyzator) z dopuszczalną długością spadku zabezpieczonego do 2m, natomiast do pracy wymagającej swobodnego poruszania stosowania aparatu bezpieczeństwa umieszczonego nad stanowiskiem pracy. Wzór Instrukcji BHP dla prac dekarskich posiada punkty dotyczące wszystkich obowiązujących na stanowisku nakazów, związanych ze stosowaniem właściwych metod pracy tj. montaż rusztowań ochronnych nie niżej niż 1m od dolnej krawędzi dachu oraz kotwiczenie drabin linowych do stałych elementów. Instrukcja BHP dla prac dekarskich powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje kluczowe aspekty pracy operatora wyciągarki budowlanej, wpływające na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną definiuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż w zakresie bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną, może przystąpić do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną odnosi się do konieczności zapoznania się z DTR wyciągarki przed przystąpieniem do pracy, odczytaniu zapisów dokonanych w „książce pracy” oraz sprawdzeniu stanu technicznego tj. urządzenia sterownicze, przycisk alarmowy, rygle zabezpieczające przed otwarciem, wyłączniki krańcowe oraz hamulec. Wzór Instrukcji BHP obsługa wyciągarki budowlanej zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z stosowaniem niewłaściwych metod pracy tj. wciąganie towarów lub ludzi o ciężarze większym niż dopuszczalny, pozostawianiu maszyny bez nadzoru czy dotykanie rękoma lin i mechanizmów w ruchu. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa wciągarki budowlanej. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje główne aspekty obsługi wciągarki budowlanej, które bezpośrednio oddziałującą na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP obsługi wciągarki budowlanej powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy z pracowników powinien być z nią zapoznany. Wciągarka jest urządzeniem mechanicznym, które jest używane do ciągnięcia przedmiotów pionowo w górę lub poziomo w bok lub do uzyskaniu odpowiedniego naciągu liny lub drutu. Wciągarki w zależności od potrzeb mogą być zasilane elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie lub za pomocą napędów spalinowych. Instrukcja BHP obsługi wciągarki budowlanej określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z wciągarki budowlanej. Dokument Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. eksploatacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej definiuje czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z maszyną, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z wciągarką budowlaną oraz wzmiankę o wprowadzaniu do „książki pracy” uwag i spostrzeżeń dotyczące pracy lub mankamentów zauważonych podczas obsługi wciągarki

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które istotnie oddziałują na bezpieczeństwo operatora maszyn w warsztacie mechanicznym. Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym powinna być umieszczona w widocznym miejscu i każdy pracownik powinien ją przyswoić, aby bezpiecznie i świadomie wykonywać swoje obowiązki. Instalacje i urządzenia techniczne będące wyposażeniem zakładu wulkanizacji powinny pod względem bezpieczeństwa odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych. Proces wulkanizacji polega na zerwaniu warstwy zużytego bieżnika ze starej opony i przyklejeniu warstwy nowego bieżnika przy pomocy narzędzi wulkanizacyjnych. Operator obsługujący urządzenia w zakładzie wulkanizacyjnym musi być przeszkolony w zakresie bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP w zakładzie wulkanizacyjnym powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przeszkolenia personelu oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy demontażu i montażu opon a także pracach z roztworami z gumy w rozpuszczalnikach. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP w zakładzie wulkanizacyjnym zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z maszyną i w toku pracy oraz czynności niedozwolonych dotyczących obsługi kotłów i przekroczeń przyjętych norm ciśnieniowych

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy tj. Instrukcja BHP w laboratorium dotyczy najważniejszych aspektów pracy na stanowisku pracy laboranta, które mają wpływ na bezpieczeństwo personelu. Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium powinny być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Wzór Instrukcji BHP - ogólna BHP w laboratorium określa, że wyłącznie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który odbył szkolenie z zasad bhp i ppoż., zapoznany z ogólną Instrukcją BHP pracy w laboratorium, posiadający odzież i sprzęt ochronny może podejmować czynności na wskazanym stanowisku. Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium odnosi się do konieczności wyposażenia laboratorium w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu oraz przystosowane do łatwego oczyszczenia lub zmywania powierzchnie ścian i sufitów. Wzór Instrukcji BHP - ogólne BHP w laboratorium wskazuje, że materiały niebezpieczne jak odczynniki chemiczne i materiały o nieznanych właściwościach mogą być stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych do celów badawczych i doświadczalnych, oraz przechowywane w miejscach i odpowiednio oznakowanych przeznaczonych do tego celu opakowaniach. Wzór Instrukcji BHP w laboratorium zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wskazanie na stosowanie tabliczek ostrzegawczych z informacją na drzwiach laboratorium

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP ogólna dla zakładu pracy. Wzór dokumentu Instrukcji BHP ogólna dla zakładu pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące regulacji wewnątrzzakładowych, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP ogólna dla zakładu pracy i wytyczne w niej zawarte, definiują podstawowe obowiązki pracownika, których spełnianie podczas wykonywania pracy jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. Instrukcje BHP dla zakładu pracy powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, a pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami sprzętu wykorzystywanego na swoim stanowisku pracy tj. komputer, drukarka, kopiarka, faks, niszczarka czy maszyny przemysłowe. Wszystkie sprzęty zasilane prądem elektrycznym, powinny posiadać instrukcję obsługi z opisem możliwości weryfikacji ich stanu technicznego. Dokument ogólnej instrukcji BHP dla zakładu pracy odnosi się do wymagań właściwej ergonomii danego stanowiska, wszelkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na stanowisku (przed przystąpieniem do pracy, w jej takcie i po jej zakończeniu) oraz zakazów, warunków eksploatacji a także postępowania w sytuacji zaistnienia awarii. Druk Instrukcji ogólnej BHP dla zakładu pracy zawiera także informację dotyczącą nakazu posiadania wyposażonej apteczki oraz zasad zachowania pracownika w razie zaistnienia wypadku. Zgodnie z ogólną instrukcją BHP dla zakładu pracy osobę nowozatrudnioną przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać z zasadami pracy na stanowisku oraz instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Pracownik powinien potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - praca z kwasami. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy wskazujący na główne zagadnienia obejmujące warunki pracy w zakładzie używającym substancji chemicznych do których należą kwasy. W Instrukcji BHP dla prac z kwasami nadmienione zostało iż pomieszczenie gdzie pracuje się z kwasami musi posiadać dobrą wentylację, kwasoodporną posadzkę z kanałem odpływowym a personel musi zawsze używać odpowiedniej odzieży kwasoodpornej. Instrukcja BHP przy pracy z kwasami określa, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, posiadająca właściwe uprawnienia, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż. i znająca niniejszą Instrukcja BHP dla pracy z kwasami może przystąpić do pracy z substancjami kwasowymi. Dokument Instrukcja BHP - praca z kwasami zawiera wytyczne dotyczące obchodzenia się z kwasem solnym, siarkowym, azotowym oraz wskazówki dotyczące mycia i czyszczenia zbiorników po kwasach. Instrukcja BHP - praca z kwasami zwraca uwagę aby zachować szczególną ostrożność podczas poparzenia substancjami kwasowymi lub wypicia kwasu, przybliżając zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wzór Instrukcja BHP przy pracy z kwasami zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wytyczne obejmujące sposoby właściwego udzielania pierwszej pomocy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa wtryskarki. Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Instrukcja BHP - obsługa wtryskarki, obejmuje główne zagadnienia dotyczące czynności na stanowisku operatora wtryskarki, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi wtryskarki powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Wzór Instrukcji BHP przy obsłudze wtryskarki określa, że wyłącznie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który odbył instruktaż z zakresu bhp i ppoż., zapoznany z Instrukcją BHP dla obsługa wtryskarki może podejmować czynności na wskazanym stanowisku. Instrukcja BHP - obsługa wtryskarki odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego wtryskarki, czy-spirali grzejne nie wystają poza obręb osłony grzałki, miejsca przyłączenia elementów grzejnych do kotłów zasilających są osłonięte ze wszystkich stron a osłona jest wyłożona (od zewnątrz) materiałem izolacyjnym. Wzór Instrukcji BHP dla obsługi wtryskarki zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, występujących w sytuacji stosowania niewłaściwych metod operatorskich przy obsłudze wtryskarki

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa malarni proszkowej. Dokument z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy opisujący kluczowe aspekty obsługi malarni proszkowej mające istotny wpływ na bezpieczeństwo operatora. Instrukcja BHP przy obsłudze malarni proszkowej powinna być umieszczona w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn i urządzeń wykorzystywanych w warsztacie. Malarnia proszkowa to urządzenie służące do nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na powierzchnię metalu oraz jego nagrzaniu, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji tworząc powłokę lakierniczą odporną na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Instrukcja BHP obsługa malarni proszkowej określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z maszyny. Dokument Instrukcja BHP - obsługa malarni proszkowej powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji narzędzia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP - obsługa malarni proszkowej definiuje czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP - obsługa malarni proszkowej zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa podnośnika samochodowego. Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Instrukcja BHP obsługa podnośnika samochodowego, obejmuje główne zagadnienia dotyczące czynności z użyciem lewarka samochodowego, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkownika. Instrukcja BHP - obsługa podnośnika samochodowego powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien znać informacje w niej zawarte. Wzór Instrukcji BHP dla obsługi podnośnika samochodowego określa czynności przed rozpoczęciem pracy: sprawdzenia stanu technicznego podnośnika, skontrolowania braku widocznych uszkodzeń sprzętu, ustawień belek najazdowych oraz nie przekraczaniu dopuszczalnej nośności dźwignika. Instrukcja BHP obsługi podnośnika samochodowego odnosi się do konieczności zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem się oraz stosowaniu dwóch podpór, aby nie powodować pochylenia się pojazdu. Wzór Instrukcja BHP obsługi podnośnika samochodowego zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, występujących w sytuacji stosowania niewłaściwych praktyk przy obsłudze podnośnika oraz wskazanie na metody reagowania w momencie zaistnienia wypadku

Strona 15 z 24