Darmowe wzory dokumentów – Zaliczki

Zapraszamy do darmowego pobierania starannie przygotowanych dokumentów związanych z zaliczkami oraz umowami kupna sprzedaży. Znajdą tu Państwo zarówno wnioski oraz druki rozliczeń zaliczki jak również różnego rodzaju oświadczenia, jak na przykład PIT-6/PIT-6L czy PIT-2. Ponadto oferujemy również wzory pokwitowania odbioru kaucji, wniosek o zaliczkę i wiele innych dokumentów, w tym również druki delegacji.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą bazą wzorów protokołów.

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Zaliczki

Umowa kupna sprzedaży rzeczy / przedmiotu. Zawierana umowa kupna to umowa cywilnoprawna, przenosząca własność rzeczy, z osoby sprzedającej na kupującego. Prawo nie wymusza jednoznacznej formy dokumentu, dlatego każda zapisana forma potwierdzająca transakcje będzie miała moc prawną. Jeżeli chciałbyś samodzielnie przygotować dokument umowy kupna – sprzedaży to powinien on zawierać trzy istotne założenia tj. określenie przedmiotu/ów umowy, ceny oraz stron umowy.

Kolejnym etapem transakcji będzie opisanie stanu nabywanego przedmiotu / rzeczy np. określenie czy przedmiot jest nowy czy używany. W przypadku zawierania umowy kupna sprzedaży rzeczy używanej należy opisać jego stan techniczny w sposób jednoznaczny i możliwie dokładny, tak, aby uniknąć w przyszłości ewentualnego sporu. Nadmienić należy, że umowa nie musi być drukowana, może być napisana odręcznie, a nawet nie musi być w ogóle spisywana, ponieważ umowa ustna tak zwana „dżentelmeńska” ma taką sama moc prawną jak spisana. Niemniej jednak przy większych kwotach umowę zawsze warto pisać.

A zatem, umowa kupna sprzedaży powinna zawierać: tytuł, datę, dane stron, definicję przedmiotu umowy (nazwa, ilość, cena, uwagi). W dokumencie tym określane są także: wysokość zaliczki, warunki dotyczące transportu oraz punkt dotyczący przekazania wszelkiej dokumentacji, czy określenia warunków brzegowych, które stanowią przedmiot transakcji, takim warunkiem może być chociażby jakaś ustalona procentowa wydajność maszyny, ilość wyprodukowanych sztuk produkcji w jednostce czasu czy chociażby maksymalny czas awarii podczas odbioru.

Umowa kupna sprzedaży rzeczy wzór dostępny na stronie posiada także paragraf dotyczący możliwości odwołania się do przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych oraz podpisy stron. Umowa kupna powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na koniec nie zapomnij o podpisach i samych udanych transakcji życzę! Umowa kupna sprzedaży rzeczy / przedmiotu druk do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

Etykiety

wzór / szablon dokumentu - Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę. Wyrażona na piśmie zgoda pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę powinna wyraźnie określać należność, którą pracodawca ma potrącać oraz w jakiej częstotliwości i wysokości pracodawca ma dokonywać potrąceń. Wszelkie potrącenia z wypłaty mogą być dokonywane pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pracownika (art. 91 § 1 K.p.). Zgoda pracownika na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę w formie innej niż pisemna nie jest ważna. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika, podlegają: świadczenia alimentacyjne, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, spożywanie alkoholu lub stan nietrzeźwości w czasie pracy (art. 108 K.p.). Wzór dokumentu oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę powinien zawierać: miejscowość i datę, dane pracownika oraz pracodawcy, treść oświadczenia, wskazaną kwotę, tytuł i datę potrącenia oraz podpis pracownika

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pokwitowanie odbioru kaucji wzór. Dokument potwierdzający odebranie kaucji dla wynajmującego, a dla najemcy uznający przekazanie wynajmującemu kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy najmu lokalu / mieszkania. Wysokość zaliczki zabezpieczającej zależy od ustaleń stron oraz uzgodnień dotyczących treści umowy. Informacja, że kaucja zabezpieczająca jest wymagana powinna znaleźć się w treści porozumienia między stronami a jej zapłacenia należy potwierdzić oświadczeniem pokwitowania odbioru kaucji podpisanym przez przyjmującego z uwzględnieniem wysokości, dnia oraz tytułu wpłaty. Kaucja może zabezpieczać nie tylko czynsz ale również należności z tytułu mediów: używania energii, wody, czy odprowadzania ścieków. Zaliczka z tytułu najmu podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opuszczenia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Pokwitowanie odbioru kaucji / potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie wzór darmowy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk rozliczenie zaliczki. Dokument dla osoby chcącej rozliczyć pobrane wcześniej od pracodawcy środki pieniężne przeznaczone na pokrycie wydatków gotówkowych niezbędnych do wykonania powierzonego przez pracodawcę zadania ( zaliczkami mogą być także pożyczki pobrane przez pracowników). Zaliczka wypłacana pracownikowi np. na zakup towarów, następuje na podstawie wniosku o zaliczkę, zatwierdzonego przez kierownika jednostki i głównego księgowego. Kasowym dokumentem wypłaty zaliczki jest KW. Rozliczając się z zaliczki, pracownik przedkłada dokument rozliczenia zaliczki oraz np. faktury potwierdzające poniesienie wydatki. Przedłożone do rozliczenia dokumenty powinny być sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym a następnie zatwierdzone do wypłaty, gdyż podstawę do dokonania rozliczenia z pobranej zaliczki i zewidencjonowania w księgach rachunkowych stanowią tylko prawidłowo udokumentowane poprzez formularz rozliczenia zaliczki wydatki. Zaliczkę można rozliczyć następująco: zwrócić część lub całość gotówki do kasy, wpłacić na rachunek bankowy firmy, rozliczyć na podstawie dowodu poniesienia wydatku na rzecz np. zapłaty za zakupione towary lub zwrotu nadpłaty wpłaconej przed odbiorcę

Etykiety
Strona 1 z 2