Wyświetlenie artykułów z etykietą: Umowy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa agencyjna, to umowa na podstawie której przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie zleceniodawcy albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy. Jest to umowa konsensualna, do zawarcia której wystarczające są złożone przez strony zgodne oświadczenia woli. Umowa agencyjna to umowy cywilnoprawna, w której wszelkie prawa i obowiązki stron podlegają rygorom prawa cywilnego. Umowę agencyjną mogą zawrzeć tylko przedsiębiorstwa, więc osoba, która chce nawiązać współpracę z firmą- zleceniodawca, musi założyć własną działalność gospodarczą. Kandydat na agenta musi posiadać co najmniej średnie wykształcenia i nie może być karany za przestępstwa umyślne. Wzór dokumentu umowy agencyjnej powinny zawierać: datę i miejsce jej zawarcia, dane stron: zleceniodawcy oraz agenta, zdefiniowany czas na jaki umowa jest zawierana oraz okres jej wypowiedzenia. Formularz umowy agencyjnej posiada także zobowiązanie agenta do zachowania tajemnicy handlowej, deklarację agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz zleceniodawcy, wskazanie przez zlecającego umów, które agent ma zawierać oraz zobowiązanie zlecającego do wypłacania agentowi ustalonego wynagrodzenia lub prowizji. Umowa agencyjna zawiera także wpis, iż w sprawach nieuregulowanych dotyczących zawieranej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego a organem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd. Umowę agencyjną sporządza się w jednobrzmiących, podpisanych przez strony egzemplarzach

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o dzieło wzór. Druk jednej z form zawarcia umowy o pracę jakim jest umowa o dzieło. Druk umowy o dzieło której przedmiotem jest wykonanie określonego „zadania” dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Wykonujący zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia gotowego rezultatu i tylko za to należy mu się wynagrodzenie z tytułu tej umowy. Umowa o dzieło wygasa automatycznie gdy zamawiający odbierze zamawiany produkt bez zastrzeżeń. Obowiązkiem wykonującego jest dostarczyć dzieło wykonane sposób prawidłowy i w terminie określonym w umowie a zamawiającego przede wszystkim odebrania dzieła i wypłacenie za nie wynagrodzenia. Nadmienić należy iż zleceniodawca może: kontrolować wykonanie dzieła, żądać jego wydania i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła, zarówno fizyczne jak i prawne. Warto wspomnieć że wszystkie roszczenia wynikające z odebrania wadliwego przedmiotu umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od jego odebrania. Umowa o dzieło wzór darmowy do pobrania

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa zlecenie. Wzór druku jednej z form zawarcia umowy o pracę jakim jest umowa zlecenie. Druk umowy zlecenie której przedmiotem jest wykonanie określonej czynności zlecanej pracownikowi przez pracodawcę. Umowa zlecenie może być dla pracodawcy tanim rozwiązaniem jednak jej koszty zależą od konkretnej sytuacji. W ostatnim czasie wiele mówi się na temat umów cywilnoprawnych. Z uwagi na fakt, że są one tanią formą zatrudnienia coraz częściej stosowane są one niewłaściwie. Warto podkreślić, że umowa zlecenie nie może zastępować tradycyjnej umowy o pracę. Jeśli pracownik pracuje w określonych godzinach, w siedzibie pracodawcy i pod jego kierownictwem stosowanie umów zleceń jest niewłaściwe i grozi karą nałożoną ze strony inspekcji pracy. Umowy zlecenia z zasady zostały powołane jako umowy służące regulacji krótkotrwałych prac dodatkowych. Jeśli chodzi o koszty umowy zlecenia to sprawa wygląda następująco: najniższe są w przypadku studentów poniżej 26 roku życia oraz osób, które pracują w innym miejscu w oparciu o umowę o pracę. Większe koszty będzie musiał ponieść pracodawca, który zatrudnia na zlecenie na przykład trzydziestolatka niezatrudnionego w innym miejscu. Jednak i tutaj koszty mogą okazać się niższe niż przy umowie o pracę gdyż nie obowiązuje płaca minimalna i takie zlecenie można zawrzeć na przykład na kwotę 500 zł, od której to kwoty proporcjonalnie trzeba będzie odprowadzić składki i podatek dochodowy. Pracodawca zatrudniający na umowę zlecenie oszczędza jednak na wiele innych sposobów. Nie musi płacić za badania wstępne, szkolenia BHP, nie musi kupować odzieży roboczej ani prowadzić skomplikowanej ewidencji kadrowej. A wiec jeżeli chcesz skorzystać w umowy zlecenie jako formy zatrudnienia zapraszam do pobrania darmowego wzoru druku

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o pracę wzór druku. Umowa o pracę to podstawowa forma zawarcia stosunku pracy. Precyzuje strony umowy, zakres praw i obowiązków stron umowny o pracę oraz kluczowe elementy definiujące stosunek pracy. Umowa o pracę stanowi obustronną czynność prawną, zawierającą porozumienie, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania zadeklarowanych obowiązków na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca natomiast do wypłaty podwładnemu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Umowa o pracę wymaga zastosowania formy pisemnej. Jeżeli nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić ustalenia dotyczące rodzaju umowy oraz jej warunków zachowując formę pisemną. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prace o: rodzaju pracy, miejscu wykonywania pracy, wynagrodzeniu za pracę - ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiarze czasu pracy, terminie rozpoczęcia pracy oraz długości okresu wypowiedzenia umowy.Ewentualne zmiany w umowie o pracę także wymagają potwierdzenia na piśmie

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do umowy zlecenie wzór. Formularz dla osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia. Podpisując umowę zlecenie pracodawca wymaga od zleceniobiorcy złożenia oświadczenia do umowy zlecenie nt. ewentualnego posiadania innego tytułu do ubezpieczeń i wysokości osiąganego wynagrodzenia (co może mieć wpływać na obowiązek objęcia ubezpieczeniami ze zlecenia). W oświadczeniu nie wymaga się podania konkretnej kwoty, należy jedynie określić czy jest ona wyższa, czy niższa od aktualnego wynagrodzenia minimalnego. Składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się od każdej umowy osobno. Każda umowa zlecenia stanowi bowiem odrębny tytuł do ubezpieczeń i oddzielne źródło przychodu. Pracodawca nie mając oświadczenia dotyczącego objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu pracy na umowę zlecenie nie może prawidłowo ustalić charakteru oraz zakresu ubezpieczeń z tytułu zawieranej umowy zlecenia. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zawsze odprowadza zleceniodawca, chociaż nie zawsze jest to konieczne np. w przypadku uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studentów (do 26 roku życia). Umowa zlecenie może być zawarta z osobą, która jednocześnie jest pracownikiem. Jeżeli dana osoba w jednej firmie jest pracownikiem a jej wynagrodzenie w drugiej firmie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to ze zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zaś ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne. W sytuacji gdy pracownik nie podlega ubezpieczeniu rentowemu, czy emerytalnemu, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast sytuacji gdy, zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom ani społecznym ani zdrowotnemu obowiązkowo, nie może ubezpieczyć się również dobrowolnie do żadnego z ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenie. W formularzu oświadczenia dotyczącego objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu pracy na umowę zlecenie pracownik wpisuje swoje dane, nr. dowodu, PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego któremu podlega. Następnie deklaruje czy ma status studenta lub emeryta, czy posiada działalność gospodarcza, czy jest zatrudniony u innego pracodawcy i jaką jest objęty umową, poświadczając dokument swoim podpisem. Oświadczenie do umowy zlecenie wzór darmowy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa przedwstępna sprzedaży to dokument, w którym strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży takie jak np. skutki odstąpienia od przyrzeczonej umowy. Umowa przedwstępna  spełnia funkcję przede wszystkim gwarancyjną zawarcia w przyszłości umowy, której podpisanie w danym momencie nie jest możliwe. Umowa przedwstępna powinna zawierać istotne założenia ostatecznej umowy np. określenie podmiotu i przedmiotu/ów umowy, ceny oraz terminu. Wzór dokumentu  umowy przedwstępnej sprzedaży powinien zawierać:  tytuł, dane stron, datę, definicję przedmiotu umowy - lokalizację, cenę. W formularzu umowy sprzedaży przedwstępnej  określane są także:  wysokość zadatku, termin zawarcia umowy sprzedaży, odwołanie do przepisów kodeksu cywilnego oraz podpisy stron. Umowa przedwstępna sprzedaży wzór do pobrania za darmo

Umowa zlecenie z kierowcą wzór druku 2019 dla zleceniodawcy. Formularz dokumentu jednej z form zawarcia umowy o pracę pomiędzy zleceniodawcą a kierowcą. Umowę tą stosuję się powszechnie ze względu na np. sezonowy wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe czy w przypadku np. jednorazowej usługi przewozu pracowników w określone miejsce. Dokument sprawdzi się doskonale jako umowa zlecenie dla kierowcy busa, ciężarówki czy TIRa.

Druk umowy zlecenia, w którym definiuje się wykonanie określonej czynności zlecanej kierowcy przez pracodawcę. Równolegle do czynności definiujemy w umowie również obowiązki a do najczęstszych obowiązków kierowcy wymienianych w tego typu umowach należą dbanie o powierzony o pojazd, zadbanie o bezpieczeństwo przewożonego towaru czy zabezpieczenie go przed kradzieżą. Należy nadmienić że Kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują uprawnienia wynikające z tej umowy ( dotyczy  to również czasu pracy). Jako strony umowy zlecenia z przewoźnikiem - zleceniodawca i zleceniobiorca - będą podlegali wyłącznie przepisom Kodeksu Cywilnego.

Umowa zlecenie wzór bezpłatny do pobrania.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, to zdobywanie lub uzupełnianie przez niego wiedzy i umiejętności odbywające się z inicjatywy pracodawcy lub za jego aprobatą. Wzajemne prawa i obowiązki stron powinna określać umowa szkoleniowa określająca obustronne prawa i obowiązki. Częstymi elementami umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest zapis określający wymiar zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do tego, by punktualnie stawić się na zajęciach, jak również określenie czasu pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu kształcenia. Umowia szkoleniowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych może zawierać także regulację kwestii dopłat pracodawcy do kosztów doszkalania oraz wymiar przysługującego urlopu szkoleniowego. Wymiar tego urlopu jest zróżnicowany: 6 dni dla pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych, 6 dni dla zdającego egzamin maturalny, 6 dni dla biorącego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Pracownik, który pomimo zawartej umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie podejmie nauki, nie ukończy jej lub po ukończeniu kursu  złoży wypowiedzenie, będzie musiał zwrócić część kosztów, które pracodawca zainwestował w jego edukację. Obowiązek taki może dotyczyć pracownika, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki lub z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy z jego winy. Wzór dokumentu umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy powinien zawierać: tytuł, datę, dane pracodawcy i pracownika, zdefiniowany rodzaj szkolenia które podejmie pracownik, ww. warunki  dotyczące: opłat, urlopu szkoleniowego, okresu trwania edukacji a także podpisy obydwu stron

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego - przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Wzór druku dla pracodawców / zatrudniających. Pracodawca może zatrudnić na umowę o pracę pracownika młodocianego -jedynie w celu przygotowania zawodowego - który: ukończył gimnazjum i przedstawił świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  zatrudnienia. Przygotowanie zawodowe może polegać na przyuczeniu do wykonywania pracy lub na rzemieślniczym przygotowaniu zawodowym na zasadzie praktycznej oraz teoretycznej nauki zawodu organizowanej u pracodawcy. Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może prowadzić: pracodawca lub osoba zatrudniona lub prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy. Nauka zawodu może trwać do 24 do 36 miesięcy (min 6 godz. na dobę), a po jej ukończeniu pracownik otrzymuje tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego  powinna zwierać: miejscowość i datę, pieczęć pracodawcy, tytuł, dane stron, rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przygotowanie do wykonania określonej pracy) oraz czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego. W formularzu umowy o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego należy uwzględnić: czas przyuczenia, dane szkolącego, wynagrodzenie, pozostałe  warunki zatrudnienia dotyczące kodeksu pracy oraz podpisy stron

Etykiety

Potwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zaliczki. Druk umożliwia udokumentowanie zapłaty uiszczonej z góry, pokrywającej w części przyszłą należność na poczet realizacji zlecenia czy umowy. Druk potwierdzenie przyjęcia zaliczki czyli potocznie umowa zaliczki, wzór takiego dokumentu powinien zawierać dane wpłacającego pieniądze dane osoby przyjmującej opisaną kwotę pieniężną, co stanie się z zaliczką w momencie podpisania umowny czy realizacji zlecenia, co stanie się przy odstąpieniu od umowy czy zaliczka zostanie: zwrócona, rozliczona lub odliczona. W druku potwierdzenia wpłaty zaliczki obowiązkowe są również pola na podpisy osoby przyjmującej oraz osoby wpłacającej zaliczkę.

Pamiętać należy, że w polskim prawodawstwie istnieją różne rodzaje umów cywilnoprawnych, mamy, zatem umowy pisemne i ustne i mają one taką samą moc prawną. Teoretycznie można, więc zawrzeć umowę ustną w wpłacić zaliczkę na poczet transakcji niemniej jednak przy większych (każdych) kwotach pieniężnych najlepszym zabezpieczaniem transakcji w celu uniknięcia potencjalnych problemów w przyszłości związanych z tą transakcją będzie pisemne potwierdzenie wpłaty zaliczki czy pokwitowanie przyjęcia zaliczki.   

Pokwitowanie zaliczki druk do pobrania za darmo

Strona 4 z 4