Wyświetlenie artykułów z etykietą: Umowy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa darowizny wzór. Umowa która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Przedmiotem darowizny mogą być wszelkie prawa majątkowe, a także prawa nie mające wartości majątkowej, jeżeli tylko mają jakąś wartość dla konkretnych stron umowy. Umowa darowizny może dotyczyć więcej niż jednej osoby np. kilku obdarowanych, którzy staną się współwłaścicielami w określonych przez darczyńcę częściach. Przy niektórych formach darowizny (np. nieruchomość) poza umową darowizny wymagane jest spisania przez obydwie strony aktu notarialnego. Umowa darowizny określa przedmiot i wartość darowizny, a także zawiera potwierdzenie obdarowanego o przyjęciu owego przedmiotu. Umowa darowizny jest zaskarżalna, a więc przysługuje skarga o darowiznę, co jest uzależnione od zaskarżalności umowy i dopełnienia pewnych warunków (np. zachowania formy notarialnej lub pisemnej). Wzór dokumentu umowy darowizny powinien zawierać: tytuł, datę i miejsce zawarcia, dane stron, opis przedmiotu darowizny i jego cenę. Formularz dokumentu umowy darowizny musi posiadać także oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich oraz podpisy obydwu stron

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o świadczenie usług wzór. Umowa, która zobowiązuje zleceniobiorcę do starannego wykonania czynności faktycznych stanowiących przedmiot umowy na rzecz zleceniodawcy. Umowa o świadczenie usług zakłada wykonanie pewnych prac przez jedną stronę umowy na rzecz drugiej. Pracownik przez nawiązanie stosunku pracy na mocy umowy o świadczenie usług zobowiązuje się do wykonywania zdefiniowanego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, pod jego nadzorem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca jest zobligowany do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Stronami umowy o świadczenie usług są zazwyczaj dwa niezależne i równorzędne podmioty gospodarcze, które podejmują współpracę na podstawie umowy, która podlega ocenie na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. Nawiązanie współpracy w ramach umowy o świadczenie usług może dotyczyć zarówno nowych podmiotów, jak i osób zatrudnianych uprzednio w ramach stosunku pracy. Wzór dokumentu umowy o świadczenie usług powinien zawierać: tytuł, datę i miejsce, dane stron i treść zobowiązania przyjmowanego przez zleceniobiorcę. Formularz umowy o świadczeniu usług musi posiadać zdefiniowaną wielkość wynagrodzenia i sposób jej wypłacenia, oraz podpisy zleceniobiorcy i zleceniodawcy na 2 jednobrzmiących egzemplarzach umów

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa serwisowa wzór. Umowa ta zobowiązuje dostawców do przeprowadzania przeglądów technicznych i konserwacji mechanicznych urządzeń. Umowa serwisowa polega na objęciu urządzenia opieką serwisową na warunkach, które są ustalone indywidualne (w oparciu o kartę gwarancyjną oraz przepisy kodeksu cywilnego). Podpisanie stałej umowy serwisowej pozwoli zminimalizować koszty obsługi serwisowej, a także zapewni nabywcy szybką reakcję w przypadku awarii urządzeń dostarczonych przez dostawcę. Stała i długoterminowa obsługa serwisowa oferuje możliwość zawarcia umowy serwisowej, która gwarantuje klientowi zmniejszenie ryzyka ponoszenia trudnych do zaplanowania i przewidzenia kosztów związanych z utrzymywaniem urządzenia w stanie zapewniającym stałą gotowość do pracy. W ramach umowy serwisowej firma gwarantuje otoczenie obsługą serwisową sprzętu, w taki sposób aby urządzenie było w idealnym stanie technicznym zapewniającym bezawaryjną pracę. Umowa serwisowa oferuje klientowi skrócenie do minimum ewentualnej przerwy w pracy urządzenia, a w razie konieczności zapewnienie urządzenia zastępczego. Wzór dokumentu umowy serwisowej powinien zawierać: miejscowość, datę, tytuł, dane zleceniodawcy oraz serwisanta, zdefiniowany rodzaj zlecenia serwisowego oraz obowiązki serwisant. Formularz umowy serwisowej uwzględnia także: terminy realizacji zlecenia, formy regulacji finansowych, czas trwania umowy i okres jej wypowiedzenia, odwołanie do przepisów kodeksu cywilnego oraz podpisy zleceniodawcy i serwisanta

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa najmu mieszkania wzór. Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz w ustalonej wysokości. W umowie najmu mieszkania należy zawrzeć punkty mówiące o tym na jaki okres zostaje zawarta umowa najmu (datę jej zawarcia i datę przekazania lokalu najemcy) oraz kwotę czynszu za wynajem, a także termin jego zapłaty. Umowa najmu lokalu mieszkalnego powinna precyzować sposób rozliczenia rachunków za media (prąd, gaz, woda, Internet) oraz wskazywać kwotę kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń w lokalu a także warunki jej zwrotu. W umowie najmu powinien znaleźć się punkt dotyczący zobowiązania wynajmującego do drobnych napraw i utrzymania lokalu bez narażania go na uszkodzenia. W umowie najmu warto zawrzeć zapis dotyczący ewentualnych podwyżek czynszu oraz szczegóły dotyczące wypowiedzenia umowy najmu, a także sporządzanym protokole określającym stan techniczny mieszkania w chwili wyprowadzenia się lokatora. Wzór dokumentu umowy najmu lokalu mieszkalnego powinien zawierać: datę i miejscowość, tytuł, dane wynajmującego i najemcy, przedmiot najmu, koszty najmu, wysokość kaucji, okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenia. Formularz umowy najmu powinien posiadać zapisy dotyczące: obowiązków wynajmującego oraz najemcy, plan ewentualnych wizytacji lokalu, szczegóły dotyczące przekazania lokalu i odpowiedzialność za lokal, ogólne warunki najmu, zapis dotyczący ochrony danych osobowych, sposoby komunikacji oraz podpisy obydwu stron

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa podnajmu części lokalu. Poprzez tą umowę jedna ze stron, a więc dotychczasowy podnajemca lokalu użytkowego, zobowiązuje się oddać do używania określony lokal użytkowy bądź jego część, natomiast obowiązkiem drugiej strony jest płacenie czynszu w ustalonej wysokości. Zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że podnajęty lokal będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy podnajmu. Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do użytku oraz go podnająć, ponieważ to wynajmujący posiada pełną decyzyjność przy wyrażaniu zezwolenia na podnajem. Natomiast zakończenie najmu będzie natomiast skutkowało równoczesnym zakończeniem stosunku podnajmu. Jeżeli najemca planuje w przyszłości oddać najęty lokal użytkowy lub jego część w podnajem, powinien zdefiniować w umowie kiedy wynajmujący będzie lub nie będzie mógł odmówić udzielenie zgody. Wzór dokumentu umowy podnajmu części lokalu powinien zawierać: datę oraz miejsce, dane stron, lokalizację podnajmowanego obiektu, wartość czynszu oraz termin jego zapłaty. Formularz umowy podnajmu części lokalu powinien określać na jaki czas zawierana jest umowa, definiować prawa podnajmującego względem wynajmowanego lokalu oraz być sporządzony z dwu jednobrzmiących egzemplarzach z podpisami wynajmującego i podnajemcy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa najmu samochodu - wzór. Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu. W dokumencie umowy najmu samochodu należy wskazać dane wynajmującego oraz najemcy (seria i numer dowodu tożsamości) a także wymienić osoby upoważnione do prowadzenia auta. Niezbędnym elementem umowy najmu samochodu jest opis pojazdu będącego przedmiotem umowy tj. marka i model, roku produkcji, numer rejestracyjny oraz pojemność silnika. W dokumencie umowy najmu uwzględniany jest spis przedmiotów stanowiących wyposażenie samochodu oraz dokumenty przekazywane najemcy wraz z pojazdem (kluczyki, dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa). Umowa najmu samochodu powinna określać warunki umowy tj. wysokość czynszu za wynajem, termin jego spłaty i wysokość oraz czas trwania umowy (od czasu przekazania samochodu do dnia zwrotu najemcy). W formularzu umowy najmu samochodu uwzględnia się także informacje dotyczące uszkodzeń i defektów samochodu na przykładzie oględzin auta przed i po zakończeniu umowy oraz podpisy obydwu stron umowy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa najmu to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Umowa najmu jest umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Na mocy umowy najmu do obowiązku najemcy należy płacenie czynszu (stawka pieniężna lub inne świadczenie) oraz używanie rzeczy w sposób wskazany w umowie. Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa najmu została zawarta (lub wcześniej na skutek jej wypowiedzenia). Przedmiotem umowy najmu mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości oraz ich części tj. samochód, lokal, dom. Wzór dokumentu umowy najmu powinien zawierać: tytuł, miejscowość, datę, dane wynajmującego i najmującego oraz przedmiot najmu. W formularzu umowy najmu określane są także: warunki najmu i sposób konserwacji, okres wynajmu, wysokość czynszu, okres wypowiedzenia, odniesienie do przepisów Kodeku Cywilnego oraz podpisy najemcy i wynajmującego. Umowa najmu wzór druku do pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Wzór druku zakaz konkurencji to druk dla pracodawcy chcącego zabezpieczyć się przed świadczeniem pracy przez zatrudnianych pracowników na rzecz konkurencyjnej firmy. Na podstawie umowy o zakazie konkurencji pracownik, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej względem pracodawcy oraz świadczyć pracy na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego taką działalność. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy jest ściśle związana z umową o pracę i nie może wykraczać poza czas trwania stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji może być umową nieodpłatną lub przewidywać dla pracownika zdefiniowane świadczenie pieniężne, będące ekwiwalentem za powstrzymanie się od podjęcia dodatkowej pracy. Pracownik, który ma zawartą umowę o zakazie konkurencji i naruszy jej postanowienia, ponosi wobec pracodawcy odpowiedzialność na podstawie przepisów k.p o odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Umowa o zakazie konkurencji musi być zawarta w formie pisemnej jednocześnie z umową o pracę albo odrębna umowa w okresie późniejszym. Wzór formularza umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinna zawierać: miejscowość i datę, tytuł dokumentu, dane pracownika i pracodawcy, treść zobowiązania o nieprowadzeniu działalności oraz spis niedozwolonych działań konkurencyjnych, czas trwania umowy i podpis pracodawcy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Druk potwierdzający przejęcie odpowiedzialności materialnej przez pracownika(-ków) za powierzone mienie. Druk dla pracodawcy chcącego zabezpieczyć powierzone pracownikowi mienie (nałożyć odpowiedzialność materialną na pracownika). W celu właściwego zabezpieczenia mienia pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, na podstawie której pracownicy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za dane aktywa. Zgodę na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej muszą wyrazić wszyscy zatrudnieni w miejscu powierzenia mienia, w przeciwnym wypadku zawarcie takiej umowy będzie nieskuteczne. Odpowiedzialność pracowników rozpoczyna się od dnia powierzenia im mienia a kończy w razie ustania stosunku pracy lub odstąpienia od umowy przez pracownika lub pracodawcę. Potwierdzenie przejęcia przez pracownika odpowiedzialności za sprzęt będący własnością firmy wymaga podpisania dokumentu umowy o odpowiedzialności materialnej. Udokumentowanie tego faktu jest formalnością chroniącą pracodawcę przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez pracowników. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom objętym wspólną odpowiedzialnością materialną możliwość nadzoru nad powierzonym mieniem przez swobodny dostęp do niego podczas wykonywania pracy. Umowę z pracownikami o wspólnej odpowiedzialności można zawrzeć, gdy liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia nie przekracza: 8 - przy pracy na jedną zmianę, 12 - na dwie zmiany, 16 - na trzy zmiany, 24 - na jedną zmianę w zakładach usługowych, żywienia zbiorowego oraz sklepach samoobsługowych. Aby pracownicy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności, muszą wystąpić wszystkie warunki odpowiedzialności ogólnej tj. szkoda, związek przyczynowy oraz wina. Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej musi określać: rodzaj sprzętu objętego współodpowiedzialnością, dane pracowników, którym pracodawca powierza mienie, wskazywać w jakiej części każdy z pracowników odpowiada za powierzone mienie oraz podpisy osób odpowiedzialnych. Istotny jest iż każda zmiana składu osobowego osób wspólnie odpowiedzialnych wymaga zawarcia nowej umowy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa wykorzystania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych wzór. Druk wypełnia pracodawca i pracownik w dwóch jednakowych egzemplarzach. Decydując się na zwrot wydatków przeznaczonych na lokalne przejazdy odbywane w celach służbowych samochodem należącym do pracownika, pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę precyzującą reguły korzystania z auta prywatnego przy realizacji obowiązków pracowniczych i dokonywanego zwrotu powstałych kosztów. Wzór umowy użyczenia przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych powinien zawierać: datę i miejsce zawarcia umowy, dane pracodawcy i pracownika, markę pojazdu, numeru rejestracyjnego i pojemności silnika. W umowie wykorzystania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do zadań służbowych powinno znaleźć się zobowiązanie podwładnego do wykorzystywania pojazdu, którego koszty eksploatacyjne będą zwracane, zasady refundacji wydatków (kilometrówka lub miesięczny ryczałt pieniężny), datę obowiązywania umowy oraz podpisy obydwu stron

Strona 3 z 4