Wyświetlenie artykułów z etykietą: Umowy

Umowa kupna sprzedaży rzeczy / przedmiotu. Zawierana umowa kupna to umowa cywilnoprawna, przenosząca własność rzeczy, z osoby sprzedającej na kupującego. Prawo nie wymusza jednoznacznej formy dokumentu, dlatego każda zapisana forma potwierdzająca transakcje będzie miała moc prawną. Jeżeli chciałbyś samodzielnie przygotować dokument umowy kupna – sprzedaży to powinien on zawierać trzy istotne założenia tj. określenie przedmiotu/ów umowy, ceny oraz stron umowy.

Kolejnym etapem transakcji będzie opisanie stanu nabywanego przedmiotu / rzeczy np. określenie czy przedmiot jest nowy czy używany. W przypadku zawierania umowy kupna sprzedaży rzeczy używanej należy opisać jego stan techniczny w sposób jednoznaczny i możliwie dokładny, tak, aby uniknąć w przyszłości ewentualnego sporu. Nadmienić należy, że umowa nie musi być drukowana, może być napisana odręcznie, a nawet nie musi być w ogóle spisywana, ponieważ umowa ustna tak zwana „dżentelmeńska” ma taką sama moc prawną jak spisana. Niemniej jednak przy większych kwotach umowę zawsze warto pisać.

A zatem, umowa kupna sprzedaży powinna zawierać: tytuł, datę, dane stron, definicję przedmiotu umowy (nazwa, ilość, cena, uwagi). W dokumencie tym określane są także: wysokość zaliczki, warunki dotyczące transportu oraz punkt dotyczący przekazania wszelkiej dokumentacji, czy określenia warunków brzegowych, które stanowią przedmiot transakcji, takim warunkiem może być chociażby jakaś ustalona procentowa wydajność maszyny, ilość wyprodukowanych sztuk produkcji w jednostce czasu czy chociażby maksymalny czas awarii podczas odbioru.

Umowa kupna sprzedaży rzeczy wzór dostępny na stronie posiada także paragraf dotyczący możliwości odwołania się do przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych oraz podpisy stron. Umowa kupna powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Na koniec nie zapomnij o podpisach i samych udanych transakcji życzę! Umowa kupna sprzedaży rzeczy / przedmiotu druk do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę. Wzór druku umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę dokumentuje wynajem powierzchni a co za tym idzie, umieszczenie reklam np. na budynkach, ogrodzeniach i wszelkich konstrukcjach. Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę najczęściej zawierana jest pomiędzy programami partnerskimi (sieciami afiliacyjnymi, sieciami reklamowymi) a osobami fizycznymi. Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę jest zawierana pomiędzy dwoma stronami – właścicielem i dzierżawcą. W umowie dzierżawy powierzchni pod reklamę należy zawrzeć dane takie jak: data i miejsce, dane osobowe właściciela i dzierżawcy, dane powierzchni reklamowej (strony internetowej), ilość i wymiary reklam oraz kwotę jaka będzie przelewana do właściciela, jako czynsz za dzierżawę. W dokumencie umowy dzierżawy powierzchni pod reklamę zamieszczone są także dodatkowe punkty stanowiące o treści umowy tj. termin wpłaty czynszu, wysokość naliczania odsetek oraz warunki eksploatacji miejsca pod reklamę. Należy pamiętać aby umowę dzierżawy powierzchni pod reklamę sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i określić w nich czas trwania umowy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Aneks do umowy najmu. Wzór druku aneks do umowy najmu wykorzystywany jest w celu dostosowania umowy najmu do nowo powstałych potrzeb stron. Zgodnie z art. 77 kodeksu cywilnego zmiana lub uzupełnienie umowy najmu powinny być dokonane w takiej formie, jaką ustawa lub strony umowy przewidziały dla jej zawarcia, najczęściej jest nim aneks do umowy najmu. Zmiana w formie aneksu do umowy najmu może dotyczyć m.in. okresu trwania umowy, wysokości opłat, terminu wypowiedzenia lub korekty błędów, które znalazły się w umowie. Jeżeli obowiązująca umowa ma formę aktu notarialnego, aneks do umowy najmu powinien być spisany właśnie w takiej formie. Najważniejszym elementem aneksu do umowy najmu jest część w której opisane zostaną zmiany, jakie aneks wprowadza do umowy czyli zmianę postanowień umowy, dodanie nowych postanowienia lub ich uchylenie. Wzór druku aneks do umowy najmu powinien zawierać informacje tj. miejscowość, data, nr. aneksu oraz umowy której aneks dotyczy, dane najemcy i wynajmującego, punkty umowy objęte zmianą oraz podpisy stron

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa darowizny pieniędzy. Wzór druku dokumentuje podarowanie kwoty pieniężnej. Umowa darowizny pieniędzy regulowana jest w art. 888 Kodeksu cywilnego jako bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W umowie darowizny kwoty pieniężnej strony umowy definiują zasady na jakich jedna strona daruje drugiej stronie wskazaną kwotę pieniężną. Umowa darowizny pieniędzy powinna mieć formę aktu notarialnego. Jeśli darowizna pieniędzy ma być zwolniona od podatku, musi być dokonana jako przelew bankowy lub przekaz pocztowy. Wzór umowy darowizny pieniędzy powinien zawierać: miejscowość, datę, dane darczyńcy oraz obdarowanego, wielkość kwoty pieniężnej, punkty dotyczące pokrycia kosztów związanych z darowizną oraz podpisy stron. Umowę darowizny pieniędzy spisuję się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Darczyńcy i Obdarowanego

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Przedwstępna umowa o pracę - wzór druku. Umowa przedwstępna jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości (art. 389 KC). Umowa przedwstępna jest korzystna wówczas dla obu stron - pracownikowi daje pewność zatrudnienia na uzgodnionych warunkach, pracodawcy zabezpieczenie, że specjalista, czy menedżer podejmie u niego pracę. Umowa przedwstępna o pracę obliguje strony do podpisania w przyszłości umowy definitywnej. Artykuł 29 Kodeksu Pracy wskazuje, jakie informacje powinna określać umowa o pracę. W dokumencie umowy przedwstępnej o pracę należy zamieścić niezbędne dane dotyczące stron umowy tj. rodzaju umowy, stanowisko i miejsce pracy, rodzaj etatu, wynagrodzenie oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej - umowa przedwstępna niespełniająca tych wymagań jest nieważna. Roszczenia z tytułu zawartej umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Umowę przedwstępną regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Formularz umowy przedwstępnej o pracę powinien zwierać: miejscowość, datę zawarcia, tytuł, dane pracodawcy, imię i nazwisko pracownika wraz z adresem, warunki dotyczące zatrudnienia- termin rozpoczęcia pracy, warunki finansowe, wymiar czasu pracy oraz jej rodzaj i miejsce wykonywania. Wzór przedwstępnej umowy o pracę powinien posiadać także paragraf odwołujący się do konsekwencji zerwania umowy przedwstępnej, sporządzonej w dwu jednobrzmiących egzemplarzach i podpisanych przez obydwie strony

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa użyczenia wzór. Dokument formalizujący użyczenie przedmiotu w którym jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący) bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Przedmiotem umowy użyczenia może być zarówno rzecz ruchoma, jak i nieruchomość (mieszkanie, lokal). Bez zgody użyczającego nie można oddać rzeczy użyczonej do używania innej osobie. Wskazanej w umowie użyczanej rzeczy należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami, ponosząc koszty jej utrzymania. Po wykorzystaniu biorący ma obowiązek zwrócić ją właścicielowi w nie pogorszonym stanie ( jeśli zużycie wynikało z prawidłowego używania, to nie ponosi odpowiedzialności). Wzór dokumentu umowy użyczenia powinien zawierać: tytuł, datę, dane stron, przedmiot oraz termin jego użyczenia. W formularzu umowy użyczenia należy uwzględnić warunki użytkowania przedmiotu, ewentualne koszty, odniesienie do kodeksu cywilnego oraz podpisy użyczającego oraz biorcy

Etykiety

wzór / szablon dokumentu - Umowa o współpracy wzór. Intencją tego typu umowy jest deklaracja stron o podjęciu wspólnego działania - współpracy. W umowie tej strony określają wzajemne prawa i obowiązki obejmujące współpracę handlową pomiędzy firmami. Umowa o współpracy handlowej polega na ustaleniu warunków partnerstwa biznesowego dotyczącego sprzedaży towarów z aktualnej oferty sprzedażowej. Kontrakt o współpracy zawierany jest zwykle pomiędzy dostawcą a dystrybutorem i ma na celu zabezpieczenie interesów obu stron transakcji, stąd spotykany jest często w relacjach między przedsiębiorcami. Dzięki współpracy z innymi firmami przedsiębiorcy mają możliwość zwiększenia zysków. Umowa o współpracy ukazuje wzajemne relacje i pozwala ustalić zasady współpracy, dając możliwość większej stabilizacji. Typową cechą każdej umowy o współpracy jest podanie dnia i miejsca w którym ją zawarto oraz przedstawienie stron umowy. Do innych danych ,które winny znaleźć się w kontrakcie o współpracy należą: nazwy firm, adresy siedziby, numery (KRS) lub Centralnej Ewidencji gospodarczej (CEIDG). Warunki porozumienia na podstawie umowy o współpracy handlowej dotyczą gównie ceny zakupu wyrobów po jakiej dystrybutor zobowiązuje się uzyskać towar od dostawcy (dostawca może w umowie również zastrzec maksymalną/sugerowaną cenę po jakiej kontrahent może sprzedawać produkty). Umowa o współpracy zawierana jest na dany okres czasu określony w umowie, po przekroczeniu którego wygasa. W końcowej części kontraktu o współpracy zawierane są warunki zgłaszania zmian w umowie, informację o ilości sporządzonych egzemplarzy, a także podpisy stron umowy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa dostawy wzór. W dokumencie umowy dostawy strony - dostawca i odbiorca, określają zasady dostarczania danego towaru. W umowie dostawy, której podstawą prawną jest Kodeks cywilny, strony definiują m.in. warunki płatności oraz standardy jakościowe dostarczanego towaru. Umowa dostawy jest przykładem i formą współpracy gospodarczej, zawieranej zwykle przez kontrahentów pozostających ze sobą w ścisłych stosunkach handlowych. Celem umowy dostawy jest zapewnienie właściwej jakości i terminowości zamówionej produkcji. Umawiające się strony powinny w umowie dostawy uwzględnić przepisy o sposobach i terminach rozliczania pobranych i zwróconych opakowań (zwrotne-bezzwrotne) oraz metodzie ich ewidencjonowania. Wzór dokumentu umowy dostawy powinien zawierać: datę, miejsce, tytuł, nr KRS dostawcy i odbiorcy, oznaczenie przedmiotu umowy,określenie terminów i miejsca dostawy, cenę - wartość dostawy bądź jej poszczególnych części oraz metody płatności. Formularz umowy dostawy określa także: materiały używane przy produkcji,odpowiedzialność stron i kary umowne, mechanizm odstąpienia od umowy, metody rozwiązywania sporów bądź ustalania kwestii nie objętych porozumieniem i podpisy stron

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa pożyczki wzór. Druk dokumentujący fakt przekazania przez pożyczkodawcę określonej kwoty środków pieniężnych pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony w umowie pożyczki, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę - art. 723 kc. W zależności od woli stron, pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna. W umowie pożyczki nie jest wymagane naliczenie i pobranie odsetek. Jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy ze względu na złą sytuację majątkową biorącego pożyczkę, wówczas dający pożyczkodawca może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki. Umowa pożyczki może być zawarta przez osobę fizyczną i nie wymaga określenia celu w jakim pieniądze zostaną wykorzystane. Wzór dokumentu umowy pożyczki powinien zawierać: datę ,miejsce, dane stron (imię ,nazwisko, nr dowodu lub PESEL), wskazany termin zwrotu i ewentualne odsetki, warunki dotyczące spłaty oraz podpisy stron na dwu jednobrzmiących egzemplarzach formularzy umów pożyczki

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa darowizny samochodu wzór. Zgodnie z tą umową darczyńca przekazuje nieodpłatnie obdarowanemu pojazd. Umowa darowizny samochodu skutkuje wzbogaceniem obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna samochodu przebiegająca bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (samochód został przekazany obdarowanemu). Na mocy umowy darowizny samochodu to na obdarowanym spoczywa obowiązek obliczenia wysokości opłaty, złożenia zeznania w urzędzie skarbowym, opłacenia podatku a także obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela o przeniesieniu własności. Wzór dokumentu umowy darowizny samochodu powinien zawierać: tytuł, datę i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy (darczyńcy i obdarowanego), wskazanie przedmiotu umowy darowizny (marka i model samochodu, rok produkcji, nr silnika, pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny), oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności pojazdu, określenie wartości darowizny oraz wskazany termin jej przekazania. Umowa darowizny samochodu powinna być sporządzona w liczbie równej ilości wszystkich darczyńców i obdarowanych, powinna zawierać odniesienie do przepisów Kodeksu cywilnego oraz zawierać podpisy stron

Strona 2 z 4