Wyświetlenie artykułów z etykietą: kwalifikacje

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Deklaracja przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wzór druku Deklaracja o przystąpienie do egzaminu zawodowego stanowi dokument, który osoby zamierzający przystąpić do egzaminu składają do dyrektora szkoły lub CKE, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Formularza Deklaracja przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą przedłożyć uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników, szkół policealnych (w tym uczelni zagranicznych) oraz osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎ Wzór druku Deklaracja o przystąpienie do egzaminu zawodowego, jako egzamin eksternistyczny przeznaczony jest natomiast dla osób, które: ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację. Do wzoru Formularz Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należy dołączyć: świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie kształcenie lub pracę w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Dokument Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie powinien zawierać informacje tj. dane osobowe ucznia/słuchacza/absolwenta, adres, nazwę egzaminu z danego zawodu (symbol cyfrowy, oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową, nazwę kwalifikacji), deklaracje o statusie-uczeń, absolwent lub miesiąc i rok ukończenia szkoły / kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Druk Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie posiada także przypis o niezbędnych załącznikach, ewentualną prośbę o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb oraz podpis zgłaszającego

Etykiety

Skierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie BHP pracodawca musi przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Bez ważnego szkolenia BHP, pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP pracownika może dotyczyć zarówno szkoleń wewnętrznych, przeprowadzanych przez pracodawców jak i zewnętrzne firmy szkoleniowe specjalizujące się w kategorii bhp. Skierowany na szkolenie BHP pracownik może przyswajać wiedzę na zajęciach mających postać kursu, wykładu lub samokształcenia kierowanego. Formularz skierowanie na szkolenie BHP powinien obejmować dzień umożliwiający odbycie go w godzinach pracy. Szkolenie BHP jest przeprowadzane w celu poznania zasad i utrwalenia wiedzy z dziedziny BHP, a także zaznajomienia uczestników z praktycznymi rozwiązaniami w tym zakresie. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł, formę / rodzaj szkolenia, dzień, godzina szkolenia i miejsce szkolenia, dane przeprowadzającego szkolenie oraz podpis pracodawcy.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Powierzenie innej pracy / przeniesienie. Na podstawie art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez potrzeby wypowiadania warunków pracy i płacy, jeśli działanie takie jest uzasadnione jego potrzebami, sytuacja ta nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika, powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika i wreszcie powierzenie obejmuje okres nie dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja o obniżeniu lub nienabyciu prawa do wynagrodzenia. Druk dla pracodawcy. Wynagrodzenie jest ekwiwalentnym świadczeniem, które przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę.

Zgodnie z art. 80 K.P. pracownik zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jedynie w przypadku, gdy przepis tak stanowi.

Generalna zasada wyrażona w art. 78 K.P. stanowi, iż wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w taki sposób, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom, jakie są wymagane przy jej wykonywaniu, a ponadto uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Natomiast na podstawie art. 100 § 1 K.P. pracownik jest obowiązany do wykonywania pracy w sposób sumienny i staranny.

Następstwem tych uregulowań jest rozwiązanie przyjęte w art. 82 § 1 K.P., że za wadliwie wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje

Etykiety

Podanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów nauki czy szkolenia. Pracownik chcący podjąć naukę czy podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt zakładu pracy powinien złożyć odpowiednie podanie czy wniosek o dofinansowanie studiów czy sfinansowanie kursu przez pracodawcę.

Należy pamiętać, że pracownik może dokształcać się również za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy w takim przypadku, nie jest potrzebny wniosek o sfinansowanie kursu, szkolenia czy podanie o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę w każdym przypadku jednak pozostaje ustalić kwestię finansowania nauki. Jeżeli pracodawca nie zamierza lub nie może pokryć w całości kosztów kształcenie warto spróbować uzyskać częściowe finansowanie z firmy lub spróbować pozyskać środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Warto wspomnieć że poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych rozumie się kształcenie w szkołach i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych takich jak: studia podyplomowe, kursy, seminaria, staże specjalizacyjne, staże zawodowe oraz praktyki.

Wzór pisma dofinansowanie studiów przez pracodawcę jest dokumentem uniwersalnym który łatow można dostosować do własnych potrzeb.  Podanie o dofinansowanie studiów szkolenia do pobrania za darmro.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia / podanie o zmianę stanowiska pracy dla pracownika. Wniosek o podwyżkę wypełnia przełożony pracownika dla którego sporządzany jest wniosek. Wzór wniosek o podwyżkę pensji przeznaczony jest dla przełożonych wnioskujących o podwyżkę czy zmianę stanowiska dla swoich podwładnych gdy pracownik: posiada wyższe kwalifikacje i umiejętności niż inni pracownicy, wyróżniają go lepsze od współpracowników wyniki, wykonuje więcej obowiązków niż dotychczas, zrealizował i wdrożył innowację rzutującą na poprawę polityki kosztowej oraz wyniki biznesowe firmy oraz gdy na rynku pracy obowiązuje wyższe wynagrodzenie za pracę na danym stanowisku. Wniosek o zmianę stanowiska pracy / podanie o podwyżkę wynagrodzenia wzór druku do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, to zdobywanie lub uzupełnianie przez niego wiedzy i umiejętności odbywające się z inicjatywy pracodawcy lub za jego aprobatą. Wzajemne prawa i obowiązki stron powinna określać umowa szkoleniowa określająca obustronne prawa i obowiązki. Częstymi elementami umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest zapis określający wymiar zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do tego, by punktualnie stawić się na zajęciach, jak również określenie czasu pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu kształcenia. Umowia szkoleniowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych może zawierać także regulację kwestii dopłat pracodawcy do kosztów doszkalania oraz wymiar przysługującego urlopu szkoleniowego. Wymiar tego urlopu jest zróżnicowany: 6 dni dla pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych, 6 dni dla zdającego egzamin maturalny, 6 dni dla biorącego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Pracownik, który pomimo zawartej umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie podejmie nauki, nie ukończy jej lub po ukończeniu kursu  złoży wypowiedzenie, będzie musiał zwrócić część kosztów, które pracodawca zainwestował w jego edukację. Obowiązek taki może dotyczyć pracownika, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki lub z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy z jego winy. Wzór dokumentu umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy powinien zawierać: tytuł, datę, dane pracodawcy i pracownika, zdefiniowany rodzaj szkolenia które podejmie pracownik, ww. warunki  dotyczące: opłat, urlopu szkoleniowego, okresu trwania edukacji a także podpisy obydwu stron