Wzory umów

Poniżej znajdą Państwo gotowe do pobrania wzory różnego rodzaju umów. Zawieranie umów jest integralną częścią zarówno prowadzenia firmy, jak i życia prywatnego. Dlatego w naszym serwisie umieściliśmy zarówno wzory umów o pracę, zlecenie czy dzieło, ale również umowy związane z kwestiami mieszkaniowymi (np. umowa zamiany mieszkania i najmu) oraz gospodarowaniem ruchomościami (jak np. umowa darowizny samochodu oraz umowa przedwstępna sprzedaży). Ponadto w naszych zbiorach znajdą Państwo również wzory umów agencyjnych. Zapraszamy do przejrzenia zawartości, jesteśmy pewni, że znajdą Państwo wszelkie potrzebne wzoru umów.

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Umowy

Deklaracja wekslowa stanowi dokument potwierdzający porozumienie pomiędzy remitentem, który weksel przyjmuje a wystawcą weksla, dotyczące kwestii jego wypełnienia. Formularz Deklaracja wekslowa jest potwierdzeniem umowy zawartej pomiędzy stronami, który wskazuje na sposób wystawiania weksla in blanco. Na bazie zawartego porozumienia każdy wystawiony pusty weksel, powinien być uzupełniony danymi w sposób wskazany w deklaracji wekslowej. Druk Deklaracja wekslowa powinna zawierać informacje tj. miejsce, data zawarcia, dane stron, poszczególne paragrafy warunków umowy. Wzór formularza Deklaracja wekslowa powinien precyzować, kto ma prawo do wypełnienia weksla, deklarować kwotę, na którą weksel może być wystawiony oraz wskazywać termin płatności, jakim weksel może być opatrzony. Druk Deklaracji wekslowej może również posiadać punkt umowy dotyczący wymogu powiadomienia wystawcy o zamiarze lub wypełnieniu weksla oraz upoważnienie do jego zniszczenia po spłacie zobowiązania. Deklaracja wekslowa z możliwością edycji, druku i pobrania za darmo.

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o wykonanie usług remontowych / budowlanych. Dokument umowy o przeprowadzenie prac, w którym wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego lub czynności remontowych na rzec zleceniodawcy. Wzór druku Umowa o wykonanie usług remontowych / budowlanych, wskazuje miejsce (adres) gdzie prace mają być prowadzone, wyszczególnia datę ich rozpoczęcia i zakończenia oraz wysokość należności za wskazaną usługę. Zgodnie z postanowieniami umowy o wykonanie usług remontowych / budowlanych zleceniodawca deklaruje uporządkowanie budynku, pozbawienie go dekoracji, mebli i sprzętów oraz pokrycie kosztów materiałów budowlanych tj. farby, gips, cement, cegła, płytki itp. Na mocy Umowy o wykonanie usług remontowych / budowlanych wykonawca jest zobowiązany do terminowego zakończenia działań na etapie oczekiwanym i uzgodnionym z klientem, oraz do otrzymania zapłaty w formie przelewu na konto. Do elementów umowy o zleceniu prac remontowych należy: data i miejsce zawarcia, dane zleceniodawcy i zleceniodawcy, wskazanie adresu, rodzaju zlecanych prac, czasem realizacji, wysokość wynagrodzenia oraz podpisy stron. Umowa o wykonanie usług remontowych / budowlanych do pobrania za darmo

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa spedycji. Druk dokumentu umowa spedycji to formularz warunków umowy zawieranej pomiędzy Zleceniodawcą usług spedycyjnych a Spedytorem. Poprzez pisemne porozumienie w formie umowy spedycji, firma spedycyjna podejmuje się za opłatą do wysyłania lub odbioru towaru wskazanego w dokumencie lub wykonania innych usług związanych z jej przewozem. Druk Umowa spedycji powinien zawierać informacje tj.: dane osobowe spedytora i zleceniodawcy, opis przedmiotu przewozu, wysokości wynagrodzenia oraz kary za zwłokę i nie wywiązanie się z usług. Umowa spedycyjna zawiera informację, iż w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Druk formularza umowy (odpowiedzialność spedytora) sporządzany jest w dwóch egzemplarzach i podpisywany przez obydwie strony umowy. Wzór dokumentu umowa spedycyjna do pobrania poniżej, za darmo

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa zamiany mieszkania. Przedmiotem Umowy zamiany mieszkania może być mieszkanie lub inna nieruchomość wskazana w dokumencie Druk formularza Umowa zamiany mieszkania jest obustronnym zobowiązaniem podmiotów decydujących się na zamianę lokali. W dokumencie Umowa zamiany mieszkania zamieniający się deklarują, że nieruchomości są wyłącznie ich własnością, i osoby trzecie nie mają prawa do roszczenia sobie do nich żadnych praw. Koszty powstałe podczas zawarcia niniejszej Umowy zamiany strony dzielą pomiędzy siebie, po połowie. Umowa zamiany mieszkania powinna zawierać informacje tj.: dane stron, lokalizację i powierzchnię budynków mieszkalnych oraz paragraf dotyczący opcji odwołania do Kodeksu cywilnego w kwestiach nieuregulowanych. Wzór dokumentu Umowa zamiany mieszkania przygotowywana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron. Umowa zamiany mieszkania do pobrania za darmo

Etykiety

Umowa zamiany samochodu z dopłatą wzór. Dokument przygotowany dla dwóch stron zwanych zamieniający 1 i zamieniający 2. Umowa zamiany nie różni się zasadniczo on standardowej umowy kupna sprzedaży. Umowa zamiany samochodu zawiera następujące elementy identyfikacje stron czyli imię i nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania. W dalszej części umowy zamiany zamieniający oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego oraz oświadcza, że samochód który zamierza wymienić jest wolny od praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

Dalej Umowa zamiany samochodu potwierdza że Zamieniający 1 przenosi własność samochodu na rzecz Zamieniającego 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniającego 2 własności samochodu, na rzecz Zamieniającego 1. Ponadto strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do wartości samochodów będących przedmiotem zamiany.

Jak nazwa wskazuje Umowa zamiany samochodu z dopłatą zawiera paragraf w którym mowa że Zamieniający 1 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamieniającego 2 kwoty tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany w tym przypadku samochodów. Następnie jest uzgodniony termin zapłaty oraz przekazania przedmiotu transakcji, który brzmi: Wzajemne wydanie przedmiotów zamiany nastąpi w dniu podpisania umowy, w dniu. Ostatni zapis to: Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przypominam o podpisaniu dokumentu – tylko taka Umowa zamiany samochodu ma będzie miała moc prawną.

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa zamiany. Poprzez Umowę zamiany posiadacze pewnych dóbr mogą je między sobą wymienić. Przedmiotem umowy zamiany może być nieruchomość, samochód lub inna rzecz lub prawo do czegoś. Druk formularza Umowa zamiany jest wzajemnym i obustronnym zobowiązaniem. We wzorze Umowa zamiany, strony oświadczają, że przedmioty zamiany stanowią wyłączną ich własność, i nie mają do nich praw osoby trzecie. Koszty wynikające z procedury zawarcia niniejszej umowy zamiany, strony ponoszą po połowie. Umowa zamiany powinna zawierać informacje tj. :dane stron, data zawarcie, przedmioty zamiany, wysokość ewentualnej dopłaty oraz możliwość odwołania do kodeksu cywilnego. Wzór dokumentu Umowa zamiany sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, na których składają swoje podpisy. Umowa zamiany do pobrania za darmo

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa cesji. Dokument Umowa cesji to translokacja wierzytelności z majątku wierzyciela (cedenta) do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza), w oparciu o umowę zawartą między tymi osobami. Daną wierzytelność można przenieść na zasadzie zamiany, sprzedaży, darowizny itp. Umowa cesji stanowi więc zatwierdzenie złożenia oferty, w odniesienie do zasad kodeksu cywilnego. Cesja, zmiana wierzyciela, tzw. przelew lub cesja wierzytelności reguluje kodeks cywilny (KC) w art. 509-518. Wzór Umowa cesji to przejście ze zbywającego na nabywcę wierzytelności wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Druk Umowa cesji jest zobowiązaniem należącym do czynności prawnych kauzalnych i jej terminowość jest zależna od istnienia zobowiązania do przeniesienia wierzytelności. Wzór dokument Umowa cesji powinna zawierać informacje tj. data i miejsce, dane cedenta i scenariusza, treść oświadczenia tytułem, oraz adnotacja o dokonaniu przelewu wierzytelności. Druk Umowa cesji wskazuje na datę przeniesienia wierzytelności, cenę wierzytelności oraz załącznik dokumentujący powstanie wierzytelności

Etykiety

Umowa przekazania samochodu służbowego. Dokument przekazania pojazdu umożliwia powierzenie samochodu służbowego pracownikowi. Wzór druku Protokół przekazania samochodu, stanowi wyrażenie przez pracownika zgody na przyjęcie odpowiedzialności za auto, które zostało mu dane do dyspozycji. Zgodnie z postanowieniami umowy przekazania samochodu pracownik może używać pojazdu tylko i wyłącznie w sposób odpowiadający jego cechom oraz przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi u pracodawcy. Na mocy protokołu powierzenia auta pracownik jest zobowiązany do terminowego zwrotu samochodu w stanie, w którym został mu on powierzony, zabezpieczyć go przed dostępem osób trzecich i wyliczyć się z niego wedle ustaleń. Z zawartym zobowiązaniem przekazania samochodu łączy się, więc odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę powstałą w powierzonym mieniu należącym do pracodawcy. Do elementów umowy powierzenia pojazdu należy: data i miejsce zawarcia, dane pracownika i pracodawcy, oznaczenie powierzanego samochodu w tym m.in. nazwa, model, data produkcji, numer silnika, numer nadwozia, paragrafy z warunkami i czasem trwania umowy oraz podpis pracownika i pracodawcy. Umowa przekazania samochodu służbowego do pobrania za darmo

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa okazjonalnego najmu lokalu. Przez Umowę okazjonalnego najmu lokalu właściciel będący osobą fizyczną, zobowiązuje się wynająć mieszkanie wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Umowa okazjonalnego najmu lokalu może służyć jedynie celom mieszkaniowym. Jako załącznik do dokumentu Umowy okazjonalnego najmu lokalu, właściciel wymaga od przyszłego najemcy notarialnego oświadczenia, że wyprowadzi się z lokalu w razie egzekucji (wskazania innego adresu i zgodę drugiego właściciela). Umowa najmu okazjonalnego musi być zgłoszona w urzędzie skarbowym w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia najmu. Wzór dokumentu Umowa okazjonalnego najmu lokalu mieszkalnego powinien zawierać: datę i miejscowość, tytuł, dane wynajmującego i najemcy, przedmiot najmu oraz jego koszt. Formularz Umowa okazjonalnego najmu lokalu powinien posiadać zapisy dotyczące: obowiązków wynajmującego oraz najemcy, wysokości kaucji, okresu obowiązywania umowy oraz wypowiedzenia, załączników, sposoby komunikacji oraz podpisy obydwu stron

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o angaż. Wzór druku jednej z najczęściej zawieranych umów o pracę jaką jest właśnie towarzysząca jej umowa o angaż. Angaże towarzyszą wyłącznie umowom o pracę (np. umowa o angaż nie dotyczy umów zlecenie). Umowa o pracę może posiadać kilka angaży, ale tylko ostatnia umowa o angaż jest aktywna. Utworzenie nowego angażu dla danej umowy o pracę automatycznie kończy angaż poprzedni. Forma zawarcia stosunku pracy jaką jest umowa o angaż najczęściej używana jest podczas wykonywania obowiązków na zastępstwo lub przydzielenia zadań w innym dziale. Umowa o angaż określa także umowę o pracę czy kontrakt związany zwłaszcza z zawodem aktora. Przygotowując umowę o angaż, firma musi prawidłowo określić rodzaj pracy, gdyż późniejsze korekty umowy wiążą się z wypowiedzeniem zmieniającym lub podwyżką pensji. Umowa o angaż stanowi obustronną czynność prawną, zawierającą porozumienie, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania zadeklarowanych obowiązków pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca natomiast do wypłaty podwładnemu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Umowa o angaż wymaga zastosowania formy pisemnej. Wzór dokumentu umowy o angaż powinien zawierać dane tj. miejscowość, data, pieczęć pracodawcy, dane pracownika, data powierzenia nowych obowiązków, stanowisko, dział, stawka wynagrodzenia oraz podpisy stron

Etykiety
Strona 1 z 4