Wyświetlenie artykułów z etykietą: zgloszenie

Opis: Gotowy wzór / szablon dokumentu - Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko. Dokument podania o podwyższenie alimentów jest formularzem, który składa rodzic ubiegając się o zwiększenie kwoty alimentów, jakie do tej pory płacone były na dziecko. W pozwie o podwyższenie alimentów rodzic dziecka, na rzecz, którego zasądzono świadczenie alimentacyjne, ma prawo wnioskować o podwyższenie świadczenia, jeśli zmianie uległa sytuacja życiowa. W podaniu o podwyższenie alimentów rodzic małoletniej/małoletniego musi wykazać zmianę, jaka zaszła i dokładnie uzasadnić, że dotychczasowa wysokość świadczeń od zobowiązanego jest niewystarczająca. W dokumencie pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko należy podać argumentację, co spowodowało wzrost potrzeb dziecka, a wraz z nimi podwyższenie wydatków wnioskującego rodzica. Składając pozew o podwyższenie alimentów, to rodzic dziecka decyduje o ich wysokości, która odpowiada bieżącym wydatkom na dziecko. Do sądu rejonowego należy złożyć dwa egzemplarze pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko oraz podwójną liczbę załączników. Składając podanie o podwyższenie alimentów nie uiszcza się żadnej opłaty, gdyż sprawy o alimenty są bezpłatne. Dokument pozwu o podwyższenie alimentów powinien zawierać dane tj.: data, miejscowość, dane powoda, pozwanego oraz dziecka, adres sądu rejonowego, sygnatura akt ostatniej rozprawy o przysądzonych alimentach z danego dnia o wskazanej wysokości oraz kwota zwiększenia alimentów. Podanie o podwyższenie zasądzonego świadczenia alimentacyjnego posiada także rozbudowane uzasadnienie oraz załączniki tj. zaświadczenie ze szkoły, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z zakładu pracy matki/ojca o zarobkach, odpis pisma powoda/ki wraz z dowodem nadania przesyłki poleconej, kserokopia pozwu oraz kserokopie załączników. Podanie o przysądzenie wyższych alimentów wraz z dwoma przykładami jak je uzasadnić,do pobrania za darmo.

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta zgłoszenia na egzamin. Formularz zgłoszeniowy na egzamin umożliwia udokumentowanie formalności na etapie ubiegania się o uczestnictwo w egzaminie. Wzór druku Karta zgłoszenia na egzamin musi być stosowana tam, gdzie wymaga tego wewnętrzny regulamin danej firmy, uczelni czy instytucji. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa dokument Karta zgłoszenia na egzamin, w celu dopełnienia formalności związanych z udziałem w procesie egzaminacyjnym. Aby zapisać się na wybrane badanie sprawdzające wiedzę, należy Kartę zgłoszeniową na egzamin złożyć osobiści, wysłać pocztą, faksem lub mailem na adres działu zajmującego się egzaminowaniem (zgodnie z wymaganiami). Karta zgłoszenia na egzamin powinna posiadać dane tj. tytuł, imię i nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe osoby zagłuszającej uczestnictwo w egzaminie oraz firmy szkoleniowej. Wzór druku Karta zgłoszeniowa na egzamin, który wskazuje na datę, godzinę, nazwę egzaminu oraz język, powinien zostać potwierdzony własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej się. Uzupełniony dokument Karta zgłoszenia na egzamin do pobrania za darmo, w formie formularza do wydruku

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz Zgłoszenia na szkolenie / kurs. Wzór druku Formularz zgłoszenia na szkolenie / kurs stanowi dokument delegujący pracownika na kurs lub szkolenie, na polecenie pracodawcy. Typowanie do uczestnictwa w kursie, w formie Formularza zgłoszenia na szkolenie / kurs, przełożony kieruje do działu personalnego HR lub bezpośrednio do firmy szkoleniowej. Wzór druku Formularz zgłoszenia na szkolenie / kurs może kierować pracownika na kurs przeprowadzany w zakładzie przez pracodawcę, firmę zewnętrzną oraz e-learning w formie kursu samokształcenia. Wzór druku Formularz zgłoszenia na szkolenie / kurs powinien zawierać informacje tj.: pieczęć pracodawcy, tytuł I termin kursu oraz dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu i e-mail). Druk Formularz zgłoszenia na szkolenie / kurs wskazuje na zakres szkolenia w odniesieniu do wykształcenia i tematyki kursu oraz stażu pracy na stanowisku, na którym kurs umożliwi rozwój kompetencji pracownika. Wzór Formularz zgłoszenia na szkolenie / kurs posiada oświadczenie, że podane w dokumencie dane osobowe są zgodne z prawdą i mogą być przetwarzane, zgodnie z ustawą z 29. 08. 1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133/1997, poz. 833

gotowy wzór / szablon dokumentu - Do wypełnienia i złożenia druku NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne zobowiązane są osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (w zakresie rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), dla których przeznaczony jest formularz NIP-8. Wzór formularza NIP-2 głoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne przeznaczony jest również do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego przez podmioty, którym nie nadano NIP, wpisane do ww. rejestrów przed grudniem 2014 r

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zlecenie naprawy dla DUR / DT. Wzór druku zlecenie naprawy ma zastosowanie w szeroko pojętym zarządzaniu produkcją w zakładzie produkcyjnym. Druk wypełnia zarówno zleceniodawca np. kierownik produkcji, operator maszyny jak i zleceniobiorca technik z działu utrzymania ruchu. Dokument pomocny jest zarówno w rozliczaniu czasu pracy osób pracujących w dziale technicyzm jak i prowadzeniu statystyk w DUR

Formularz - VAT-24 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (obowiązuje od 25 lipca 2012 r.). Używany środek transportu to m.in. samochód osobowy, który przejechał więcej niż 6000 km, a jednocześnie od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Osoby chcące zarejestrować taki samochód w Polsce powinny zgłosić się do swojego urzędu skarbowego i złożyć wypełniony formularz VAT-24, jeśli tylko potrafią wykazać, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. VAT-24 to wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu, składany w celu uzyskania zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak tego obowiązku z tytułu nabycia środka transportu

Formularze deklaracji - VAT-ZD - zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Podatek od towarów i usług VAT, zdefiniowany jest w art. 15 - 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Podatek VAT rozliczamy: do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczenia kwartalnego do 15/25 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakańczającym kwartał

Formularze deklaracji - VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (obowiązuje od 1 lipca 2011 r.). Podatek od towarów i usług VAT, zdefiniowany jest w art. 15 - 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Podatek VAT rozliczamy: do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczenia kwartalnego do 15/25 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakańczającym kwartał

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zawiadomienie o kwalifikowanym wypadku przy pracy. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy. Zaniechanie obowiązku powiadomienia o w/w wypadku stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą

wzór / szablon dokumentu - Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę - wzór. Umowa o pracę wygasa w przypadku śmierci pracownika (art. 631 K.p.) lub z powodu tymczasowego aresztowania pracownika na dłużej niż 3 miesiące (art. 66 K.p.). W sytuacji tymczasowego aresztowania pracodawca jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika gdy zapadł wyrok uniewinniający go. Kiedy postępowanie zostaje umorzone, a pracownik zgłosił powrót do pracy przed upływem 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia może powrócić na obejmowane stanowisko. W przypadku śmierci pracownika skutkującej wygaśnięciem umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Dokument zawiadomienia o wygaśnięciu umowy o pracę w sytuacji aresztowania dłuższego niż 3 miesiące, powinien być wraz ze świadectwem pracy wysłany do pracownika. Okresu tymczasowego aresztowania nie wpisuje się w świadectwie pracy, gdyż nie ma on wpływu na uprawnienia pracownicze u przyszłego pracodawcy, oraz urzędzie pracy czy ZUS. Wzór druku zawiadomienia o wygaśnięciu umowy o pracę powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć pracodawcy, dane pracownika, tytuł i treść zawiadomienia. W dokumencie zawiadomienia o wygaśnięciu umowy o pracę, pracodawca informuje pracownika z jakim dniem wygasa zawarta umowa i z jakich przyczyn to następuje. Druk zawiadomienia o wygaśnięciu umowy o pracę posiada informację o możliwości odwołania się od decyzji do Sądu Pracy oraz możliwych załącznikach, a także podpis pracodawcy

Etykiety
Strona 1 z 2