Wyświetlenie artykułów z etykietą: wypadek przy pracy

Dokument Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w budownictwie, to wykaz prac niebezpiecznych dla poszczególnych stanowisk we wskazanej branży, wraz ze stosowanymi środkami bezpieczeństwa. W wykazie prac szczególnie niebezpiecznych na budowie, uwzględniono takie zawody jak zbrojarz, cieśla, murarz, monter rusztowań oraz pracownik budowlany. Większość prac należących do branży budowlanej nosi znamiona szczególnie niebezpiecznych, gdyż pracownik zagrożony jest upadkiem z wysokości podczas realizacji czynności z mechanicznymi środkami transportu pionowego - żurawie oraz zagrożony przysypaniem ziemią czy elementami budynku, podczas prac remontowych lub wyburzeniowych. Formularz Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych na budowie wskazuje w tabeli, jakie wymagania bezpieczeństwa oraz jakie środki ochrony osobistej powinien zapewnić pracodawca personelowi wykonującemu określone czynności. Każdy z pracowników powinien odbyć szkolenie z zasad BHP, instruktaż stanowiskowy przy montażu rusztowań i pracach na wysokości oraz szkolenie dla sygnalistów i hakowych. Druk Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych na budowie może być prowadzony w formie rejestru osób, które są upoważnione do dostępu do stref, w których realizowane są wymagające szczególnej ostrożności zadania budowlane. W wykazie pracownik BHP może uwzględnić imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach na budowie. Formularz z wykazem prac niebezpiecznych na budowie z możliwości edycji, wydruku i pobrania za darmo w formie tabeli.

Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby w zakładzie pracy, w formie przydatnej tabeli, jest zestawieniem rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Rodzaj prac, które powinny być zaplanowane dla dwu osób, precyzują przepisy, które muszą być egzekwowane przez organy zatrudniające. Tabelaryczny Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby został przygotowany z myślą o uniknięciu sytuacji, które zagrażają zdrowiu i życiu pracowników oraz mieniu pracodawcy. Dzięki dostępnemu spisowi niebezpiecznych prac, w prosty sposób można przeanalizować i sprawdzić, w których sytuacjach potrzebna jest asekuracja drugiej osoby. Przez ubezpieczanie i asekurowanie drugiej osoby należy rozumieć zarówno obecność i wykonywanie wspólnie pewnych zadań, ale także kontakt wzrokowy oraz nasłuch, aby w sytuacji zagrażającej zdrowiu (wyszczególnionych w Wykazie prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby), możliwa była szybka reakcja partnera i zapobieżenie niebezpieczeństwu wystąpienia wypadku. Pracodawca planując zadania na takich stanowiskach, powinien zlecić szczegółową analizą zagrożeń, orz zastosować wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa kierując się troska o zdrowie i życie pracowników. Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby w formie tabeli do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, każdy pracodawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznych miejscach wykazu telefonów alarmowych. Ponadto na terenie firmy poza zestawieniem numerów alarmowych powinny znajdować się instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz zasady ewakuacji z budynku. Spis numerów alarmowych pozwala na szybkie połączenie się z odpowiednimi służbami w sytuacji zagrożenia. Z numerami umieszczonymi na wykazie telefonów alarmowych możemy połączyć się zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wskazuje pełną listę trzynastu numerów alarmowych, za pomocą, których możemy wezwać niezbędną pomoc. W okolicznościach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa należy posiłkować się rejestrem telefonów alarmowych, wybierając odpowiedni numer służb ratowniczych. Numery alarmowe w postaci wzoru planszy z możliwościa wydruku, niezbędne w sytuacjach kryzysowych do pobrania za darmo.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, to dokument wskazujący na okoliczności wypadku przy pracy, który jest opracowywany przez zespół powypadkowy. Formularz protokołu musi zostać przygotowany w terminie do 14 dni od uzyskania informacji o zaistniałym wypadku. Wzór protokołu, jest zdefiniowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Druk Protokołu wypadku zawiera rubryki oraz pola przygotowane do szczegółowych opisów okoliczności wypadku, przyczyn, skutków, wniosków oraz koniecznych środków profilaktycznych. Zespół powypadkowy ma obowiązek niezwłocznie zapoznać poszkodowanych w wypadku przy pracy z treścią protokołu powypadkowego zanim zostanie on zatwierdzony, aby mógł zgłosić ewentualne wagi (w razie wypadku śmiertelnego dokument kieruje się do członków rodziny). Protokół powypadkowy powinien być zatwierdzony przez pracodawcę w terminie do 5 dni od dnia jego sporządzenia. Druk Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pierwsza pomoc - wykaz osób. Druk formularza dotyczącego zarządzenia pracodawcy, w którym dyrektor organizacji informuje pracowników o wyznaczeniu pracowników zobowiązanych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy (przeprowadzenia ewakuacji, zwalczania pożarów). Wymóg wyznaczenia pracowników udzielających pierwszej pomocy definiują zasady BHP, a konieczność ich wskazania spoczywa na pracodawcy. Osoby dedykowane do udzielania pierwszej pomocy muszą przejść gruntowne szkolenie i mieć wiedzę dotyczącą sprawnego przeprowadzania akcji ratunkowej. Osoby ujęte w wykazie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, są zobligowane do przedsięwzięcia wszelkich kroków w celu zwalczenia zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa. Kwestia liczby osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy rozpatrywana jest przez zarząd pod względem wielkość obiektu, liczby zatrudnionych oraz rodzaj i poziomu występujących zagrożeń. Wzór druku wykazu pracowników wyznaczonych w zakładzie do udzielania pierwszej pomocy, powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko pracownika/pracowników, miejsce wykonywania pracy numer tel. oraz adres e-mail. Formularz Pierwsza pomoc - wykaz osób do pobrania za darmo

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wzór druku dokumentu o jednorazowe odszkodowanie, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy o interwencję w ZUS, na skutek wystąpienia u niego choroby zawodowej lub uszczerbku na zdrowiu, na skutek wypadku przy pracy. Ubezpieczony, który wskutek choroby zawodowej lub nieszczęśliwego zdarzenia doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Formularz druku Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, aplikuje się w oddziale ZUS, według miejsca zamieszkania ubezpieczonego, jednakże pracownik dostarcza go swojemu pracodawcy, a nie bezpośrednio do ZUS. Do dokumentu Wniosku o jednorazowe odszkodowanie, należy dołączyć: protokół powypadkowy sporządzony przez zespół, zaświadczenie lekarskie N-9, dokumentację medyczną z leczenia następstw wypadku oraz opis odczuwalnych skutków zdrowotnych zdarzenia tj. bóle, ograniczenia ruchowe, migreny i inne dolegliwości. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, powinien zawierać datę, kiedy wystąpił wypadek przy pracy, dane NIP oraz REGON płatnika składek, Dane NIP oraz PESEL poszkodowanego oraz jego podpis

 

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację. Wzór dokumentu zarządzenia pracodawcy to oświadczenie, w którym kierownik instytucji informuje załogę o wyznaczeniu pracowników zobowiązanych do przeprowadzenia ewakuacji w zakładzie pracy. Wymóg wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, udzielanie pierwszej pomocy i gaszenie pożarów spoczywa na każdym pracodawcy z godnie z zasadami BHP. Na mocy rozporządzenia o Wyznaczeniu pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, w sytuacji wystąpieniem pożaru, zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, wskazane osoby maja obowiązek przedsięwziąć wszelkie kroki w celu zwalczenia zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz firmowemu mieniu. Liczbę pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników powinien ustalić pracodawca, uwzględniając: wielkość obiektu, liczbę zatrudnionych pracowników oraz zmianowość. Formularz wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za ewakuację wskazuje osobę/osoby, której zostanie powierzona funkcja nadzorcy działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Wzór druku Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, stanowi informację o wytypowaniu odpowiedzialnych za wskazane zadanie osób powinien zawierać: tytuł, nr zarządzenia, imię i nazwisko pracownika/pracowników, miejsce wykonywania pracy (dział, nr pokoju), numer tel., datę, od której postanowienie obowiązuje oraz podpis pracodawcy. Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy spis zawartości. W Polsce apteczki wyposaża są zależnie od specyfiki i warunków pracy przedsiębiorstwa, a obowiązek posiadania apteczek pierwszej pomocy wynika z Kodeksu Pracy. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy i spis jej zawartości uzgadnia pracownik BHP wraz z lekarzem medycyny pracy. Skład apteczki powinien być ustalony w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy powinno znajdować się w odpowiedniej szafce, walizce lub torbie oznakowanej Białym Krzyżem na zielonym tle. Apteczka powinna być wyposażona tylko w niezbędne środki służące do ratowania oraz spis zawartości. Wyposażone apteczki powinny znajdować się w poszczególnych wydziałach zakładu pracy, a na każdej zmianie nadzór nad nimi powinni sprawować wyznaczeni pracownicy - przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy (nie powinno to ograniczać innych pracowników w zakresie dostępności do wyposażenia apteczki w razie wystąpienia zdarzenia wypadkowego). Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania w pełni wyposażonych apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne. W apteczkach mogą znajdować się wyłącznie środki opatrunkowe figurujące w spisie wyposażenia apteczki (plastry, bandaże, woda utleniona) lecz zabronione jest przechowywanie w nich leków, środków przeciwbólowych, kropli itp. Apteczki w zakładach pracy powinny zawierać: opatrunki i bandaże, środki dezynfekujące, nożyczki, maseczkę do sztucznego oddychania, chusty oraz rękawice lateksowe. Ponadto do rozszerzonego składu wyposażenia apteczek można zaliczyć: opaski, bandaże kompresy, ustnik do sztucznego oddychania, koc ratunkowy oraz Panthenol.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania powypadkowego wzór. Dokument zawiera opis postępowania powypadkowego punkt po punkcie. Procedura zawiera również wykaz dokumentów w ujęciu: Nazwa / rodzaj dokumentu, podstawa prawna dokumentu, autor dokumentu (kto ma obowiązek sporządzić dokument), wymagana ilość egzemplarzy oraz adresaci, czyli do kogo sporządzony dokument będzie skierowany. Postępowanie powypadkowe nazywane także dochodzeniem powypadkowym, przeprowadza podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę, lub ZUS, a w przypadku rolników indywidualnych - KRUS. Wzór dokumentu procedury postępowania powypadkowego dotyczy: dokonania oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych i ochronnych, sfotografowania miejsca wypadku, wysłuchanie poszkodowanego i sporządzenie notatki. Kolejne etapy procedury postępowania powypadkowego to: wysłuchanie świadków wypadku, zbadanie warunków wykonywania pracy, konsultację lekarską (w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku), sporządzenie protokołu powypadkowego i dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku (indywidualny, ciężki, zbiorowy, śmiertelny) a także określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w tym wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. Dokument procedury postępowania powypadkowego uwzględnia także formalne gości dotyczące uzupełnienia rejestru wypadków, sporządzenia statystycznej karty wypadku przy pracy oraz ustalenia uprawnień do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Statystyczna karta wypadku przy pracy (symbol Z - KW), dokument wraz z objaśnieniami. Na podstawie: art. 237 § 3 [1], [4]. Pracodawca zobowiązany jest sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy, jeżeli w zatwierdzonym protokole powypadkowym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z - KW sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty czyli zał. 2. W karcie statystycznej wypadku przy pracy nie podaje się imienia i nazwiska poszkodowanego oraz informacji o szkoleniu z zakresu BHP. Dane w statystycznej karcie wypadku przy pracy stanowią także rodzaj oraz umiejscowienie urazu, definiujące zdrowotne konsekwencje dla poszkodowanego.W dokumencie statystycznej karty wypadku Z - KW zgromadzone są informacje dotyczące miejsca pracy poszkodowanego oraz szczegółowe dane tj. płeć, wiek, stanowisko, staż, bezpiecznie przepracowane godziny oraz skutki zaistniałego wypadku dla jego zdrowia. Formularz karty wypadku przy pracy zawiera informacje dotyczące okoliczności wypadku tj. data, godzina, miejsce, proces pracy, czynniki i wydarzenia powodujące zdarzenie, ilość dni niezdolności do pracy poszkodowanego oraz ewentualne straty czasu i materialne będące konsekwencją zdarzenia. Dokument statystycznej karty wypadku przy pracy podpisany przez osobę ją wypełniającą oraz pracodawcę, należy przesłać do wojewódzkiego urzędu statystycznego właściwego dla siedziby pracodawcy

Strona 1 z 3