Wyświetlenie artykułów z etykietą: przedwstepna

gotowy wzór / szablon dokumentu - Przedwstępna umowa o pracę - wzór druku. Umowa przedwstępna jest to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości (art. 389 KC). Umowa przedwstępna jest korzystna wówczas dla obu stron - pracownikowi daje pewność zatrudnienia na uzgodnionych warunkach, pracodawcy zabezpieczenie, że specjalista, czy menedżer podejmie u niego pracę. Umowa przedwstępna o pracę obliguje strony do podpisania w przyszłości umowy definitywnej. Artykuł 29 Kodeksu Pracy wskazuje, jakie informacje powinna określać umowa o pracę. W dokumencie umowy przedwstępnej o pracę należy zamieścić niezbędne dane dotyczące stron umowy tj. rodzaju umowy, stanowisko i miejsce pracy, rodzaj etatu, wynagrodzenie oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej - umowa przedwstępna niespełniająca tych wymagań jest nieważna. Roszczenia z tytułu zawartej umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Umowę przedwstępną regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Formularz umowy przedwstępnej o pracę powinien zwierać: miejscowość, datę zawarcia, tytuł, dane pracodawcy, imię i nazwisko pracownika wraz z adresem, warunki dotyczące zatrudnienia- termin rozpoczęcia pracy, warunki finansowe, wymiar czasu pracy oraz jej rodzaj i miejsce wykonywania. Wzór przedwstępnej umowy o pracę powinien posiadać także paragraf odwołujący się do konsekwencji zerwania umowy przedwstępnej, sporządzonej w dwu jednobrzmiących egzemplarzach i podpisanych przez obydwie strony

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa przedwstępna sprzedaży to dokument, w którym strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży takie jak np. skutki odstąpienia od przyrzeczonej umowy. Umowa przedwstępna  spełnia funkcję przede wszystkim gwarancyjną zawarcia w przyszłości umowy, której podpisanie w danym momencie nie jest możliwe. Umowa przedwstępna powinna zawierać istotne założenia ostatecznej umowy np. określenie podmiotu i przedmiotu/ów umowy, ceny oraz terminu. Wzór dokumentu  umowy przedwstępnej sprzedaży powinien zawierać:  tytuł, dane stron, datę, definicję przedmiotu umowy - lokalizację, cenę. W formularzu umowy sprzedaży przedwstępnej  określane są także:  wysokość zadatku, termin zawarcia umowy sprzedaży, odwołanie do przepisów kodeksu cywilnego oraz podpisy stron. Umowa przedwstępna sprzedaży wzór do pobrania za darmo