Wyświetlenie artykułów z etykietą: ksiegowe

Wymiar czasu pracy 2016 stanowi tabelaryczne zestawienie dni pracujących w każdym miesiącu, dni wolnych od pracy oraz godzin pracy z podziałem na miesiące. W dokumencie Wymiar czasu pracy w roku 2016, zawierającym skumulowane dane dla poszczególnych okresów oraz miesięcy, uwzględniony został okres obowiązywania od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Całkowity, roczny wymiar czasu pracy w roku 2016 wynosi, więc: 2016 godziny (252 dni x 8 godz.). Druk formularza czasu pracy w roku 2016, posiada czytelne ujęcie danych godzinowych, dla każdego okresu rozliczeniowego, wraz z podaną metodą i sposobem ich naliczania w każdym miesiącu i zbiorczym okresie. Plik Wymiar czasu pracy 2016 posiada możliwość pobrania, edycji oraz wydruku danych, z możliwością dostosowania ich do własnych potrzeb i wyliczeń czasu pracy, także dla pracy w ruchu ciągłym maszyn dla brygad (czterobrygadówka, system czterobrygadowy), dyżurów czy grafików 2016 dla gastronomii, hotelarstwa czy sklepów. Wymiar czasu pracy, 2016 jako tabela (dla okresów rozliczeniowych jednomiesięcznego, trzymiesięcznego, czteromiesięcznego, sześciomiesięcznego i rocznego), do pobrania za darmo.

Specyfikacja do faktury, to dokument zawierający rozszerzone dane dotyczące przedmiotu rachunku. Specyfikacja do faktury posiada zestawienie kluczowych informacji dotyczących przedmiotów danej transakcji oraz wszystkich kosztów rozliczanych w ramach realizacji konkretnego zlecenia kupna - sprzedaży. W specyfikacji faktury zawarte są dane tj. imię, nazwisko, firma, adres, NIP sprzedawcy i nabywcy, data i miejsce dokonania operacji, a także jej wartość VAT, kwoty netto oraz brutto. Wzór specyfikacja do faktury stanowi zbiorcze podsumowanie biznesowych wydatków z możliwością wydruku, z uwzględnieniem zaliczek i innych obciążeń pozostałych do spłaty potwierdzonych podpisami obydwu stron.

W formularzu specyfikacja do faktury lub rachunku, można wykonać także opis zadań czynionych na rzecz projektu. W ramach realizacji konkretnego zadania publicznego specyfikacja do takiej faktury powinna wskazywać na wykonawcę czy kierownika projektu, symbol, nazwę projektu oraz jednostkę organizacyjną, która będzie rozliczała wydatki w budżecie. W tabeli opisu faktury dla projektu uwzględnia się dodatkowe dane tj. liczba godzin, liczba dni, liczba dni opóźnienia oraz kary umowne.

Specyfikację do faktury stosuję się najczęściej przy fakturach zbiorczych oraz przy rozliczaniu usług niematerialnych, przykładem takiej usługi może być, projekt strony internetowej, porady, konsultacje np. prawnicze, usługi reklamowe itd. Archiwizowanie dowodów wykonania usług niematerialnych w postaci wspomnianej specyfikacji do faktury nie jest procesem uciążliwym i pracochłonnym warto, zatem je dopinać do dokumentów sprzedażowych tak, aby w przypadku kontroli podatkowej i potrzeby ich udostępnienia były zawsze w zasięgu.

Etykiety

Opis: wzór / szablon dokumentu - Nota obciążeniowa. Druk Nota obciążeniowa / debetowa pozwala na udokumentowanie transakcji, które nie są objęte przepisami ustawy o podatku VAT. Właściciel firmy wystawia notę obciążeniową w sytuacji, gdy nie dotyczy ona usług i towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Wzór dokumentu nota obciążeniowa wykorzystywany jest w przypadkach, kiedy kontrahent nie wywiązuje się z umowy biznesowej. Druk Nota obciążeniowa / debetowa jest formą żądania uiszczenia wskazanej kwoty na poczet rozliczania kar umownych lub karnych odsetek za prace poprawkowe, opóźnienia w realizacji zleceń lub wycofanie się z umowy. Wzór druku nota obciążeniowa powinna zwierać informacje tj. data wystawienia, tytuł i numer noty, dane obu stron – wystawca noty obciążeniowej oraz nabywca. Wzór dokumentu nota obciążeniowa posiada również danej z rachunku dotyczące operacji kasowej (nr rachunku, data sprzedaży oraz data wystawienia rachunku), kwotę i tytuł obciążenia oraz podpisy obu stron. Nota obciążeniowa / debetowa wystawiana jest w dwóch egzemplarzach (dla zleceniodawcy oraz dłużnika) i musi być podpisana własnoręcznie

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Faktura proforma. Dokument faktura proforma to wzór druku będący zapowiedzią lub propozycją faktury (zwykle faktury VAT). Faktura proforma stanowi swoistego rodzaju potwierdzenie złożenia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wzór faktura proforma to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy - stanowi ofertę, o ile określa istotne postanowienia tej umowy. Druk faktura proforma nie jest dokumentem księgowym, czyli nie wolno tak wystawionej faktury ująć w rejestrze sprzedaży, księdze rachunkowej czy posłużyć się nim w innym celu podatkowym. Otrzymanie płatności wynikającej z wystawionego formularza faktury proforma rodzi u przedsiębiorcy konsekwencje podatkowe i należy wówczas wystawić fakturę VAT, która umożliwia zaksięgowanie kwoty. Faktura proforma druk wygląda tak samo jak zwykła faktura VAT, jedna różnica polega na opatrzeniu dokumentu odpowiednim tytułem. Tak jak zwyczajna faktura, druk faktura proforma jest potwierdzeniem i dowodem zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wzór dokumentu faktura proforma powinna zawierać informacje tj. dane sprzedawcy oraz nabywcy, nazwy towaru/usług, termin płatności, datę sprzedaży, kwotę oraz numer konta. Faktura proforma wzór w Excel do pobrania za darmo

Etykiety

Rachunek uproszczony wzór Excel druk bez VAT. Podstawową funkcją dokumentu rachunek uproszczony jest potwierdzenie realizacji określonej transakcji. Wzór Rachunek uproszczony służy przede wszystkim do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Dokument Rachunek uproszczony stanowi także rodzaj oświadczenia cywilnego czyli pokwitowania wykonania obowiązku zapłaty należności. Druk rachunku uproszczonego powinien zawierać dane tj.: datę, miejsce wystawienia i numer rachunku, a także pieczęć firmy. Formularz dokumentu rachunek uproszczony wymaga podania danych sprzedawcy oraz nabywcy, nr NIP, opisu sprzedawanego towaru (ilość, cena jednostkowa, wartość brutto).

Rachunek uproszczony automatycznie przelicza kwoty sumuje je, a następnie w polu do zapłaty „słownie” wypisuje kwotę do zapłaty. Np. jeżeli sprzedajmy 1 sztukę za kwotę 94 563,23 PLN to w pole „Ilość” wpisujemy 1 w pole „Cena jednostkowa” 94 563,23 PLN po wymnożeniu kwota ta pojawi się w polu „Wartość brutto”. Wszystkie wartości zostaną zsumowanie a Excel pobierze wartość z pola „Razem” i w tym przypadku wypisze w polu „Słownie” dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy 23/100 PLN. Po usunięciu danych wszystko kasuje się automatycznie. Plik wypisuje kwoty do 99 999,99 PLN. Rachunek uproszczony wzór Excel jest sformatowany pod względem wydruku, jest niezabezpieczony czyli udostępniony do edycji i jest do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Nota księgowa - wzór druku. Dokument wystawia się np. w przypadku: obciążenia dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań. Nota księgowa wystawiana jest również w przypadku udokumentowania żądania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela czy sprostowania pomyłek w wystawionych wcześniej dowodach księgowych czy uznania dłużnika kwotą umorzonego długu. Wzór noty księgowej i zasady jej wystawiania nie zostały określone w żadnym z przepisów prawnych. Aby nota mogła stanowić podstawę zapisów w księgach rachunkowych musi spełnić ogólne warunki określone dla dowodów księgowych w art. 21 ustawy o rachunkowości. Nota księgowa nie musi zawierać podpisu odbiorcy, ponieważ nie jest zastępczym dowodem księgowym ani też, nie dokumentuje wydania lub przyjęcia składników aktywów. Natomiast warunkiem koniecznym do uznania ważności druku noty księgowej jest złożenie na niej podpisu przez wystawcę. Notę księgową należy wystawić w dwóch egzemplarzach oryginał dla odbiorcy a kopia pozostaje u wystawcy. Nota księgowa wzór druku który może być wykorzystywany również jako udokumentowanie transakcji nie podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

Etykiety

wzór / szablon dokumentu - Faktura VAT marża wzór 2018. Druk wystawiają podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Faktura VAT dokumentuje transakcje, które można opodatkowywać według tej procedury określa ustawa o podatku VAT. Zgodnie z przepisami ustawy podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku faktury marża jest różnica pomiędzy kwotą należności, którą powinien zapłacić nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu online - Faktura korygująca wzór / faktura korekta. Każdą błędnie sporządzoną fakturę można poprawić dokumentem, który wykaże wszystkie błędy w treści oraz w informacjach zamieszczonych w fakturze źródłowej. Korekty faktur sporządza się wtedy, kiedy błędne są dane tj.: ilość sprzedanych towarów lub zakresu usług, cena towaru lub usługi których dotyczy sprzedaż (z uwzględnieniem prawidłowych stawek podatku VAT- korekta deklaracji VAT). Fakturę korygującą wystawia się również w przypadku zwrócenia towaru sprzedawcy, zwrócenia nabywcy nienależnych zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat (opodatkowanych, zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu) a także przy udzieleniu rabatów, które wcześniej nie zostały uwzględnione. Faktura korygująca powinna zawierać: słowa faktura korygująca albo faktura korekta,numer oraz datę wystawienia korekty,dane z faktury pierwotnej (m.in. numer faktury, data wystawienia, dane stron transakcji, nazwa towaru lub usługi objętych korektą) oraz przyczyna korekty. Korektę faktury może wystawić wyłącznie sprzedawca, czyli wystawca faktury pierwotnej, lecz nie wymaga ona podpisów (czy pieczątek) żadnej ze stron transakcji. Od roku 2014 fakturę korygującą można wysłać do usługobiorcy e-mailem. Faktura korygująca wzór darmowy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół likwidacji środków trwałych. Środki trwałe, które utraciły swoją przydatność i które w związku z tym nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności są wycofywane z używania, co z kolei stanowi podstawę do postawienia ich w stan likwidacji czy ich fizyczną likwidację. Proces taki należy prawidłowo udokumentować poprzez dokument „LT / LN - likwidacja środka trwałego”

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania / przejęcia środka trwałego. Dowód PT dokumentuje nieodpłatne przekazanie środka trwałego innej jednostce oraz nieodpłatne przejęcie środka trwałego z innej jednostki. Jednostka może nieodpłatnie przekazać innej jednostce składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na czas określony, nieokreślony lub bez warunku obowiązku zwrotu. Nieodpłatne przekazanie realizowane jest na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do kierownika danej jednostki. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do sześćdziesięciu dni od daty jego wpłynięcia. Przekazane zachodzi na podstawie protokółu przekazania - przejęcia środka trwałego (zdawczo-odbiorczego), który zawiera: nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego, ilość i wartość każdego składnika, informacje o stanie techniczno-użytkowym, okres w którym składnik majątku będzie używany przez jednostkę korzystającą, termin oraz miejsce, odbioru składnika majątku ruchomego, oznaczenie stron, podpisy oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu przekazanie środka trwałego. Dokument PT - protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego sporządzany jest przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi w pięciu egzemplarzach: oryginał wraz z pierwszą kopią otrzymuje jednostka przejmująca, drugą - księgowość, trzecią - dział odpowiedzialny za gospodarkę środkami trwałymi, czwartą - komórka organizacyjna przekazująca

Strona 1 z 3