Wyświetlenie artykułów z etykietą: kadry

Wymiar czasu pracy 2016 stanowi tabelaryczne zestawienie dni pracujących w każdym miesiącu, dni wolnych od pracy oraz godzin pracy z podziałem na miesiące. W dokumencie Wymiar czasu pracy w roku 2016, zawierającym skumulowane dane dla poszczególnych okresów oraz miesięcy, uwzględniony został okres obowiązywania od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. Całkowity, roczny wymiar czasu pracy w roku 2016 wynosi, więc: 2016 godziny (252 dni x 8 godz.). Druk formularza czasu pracy w roku 2016, posiada czytelne ujęcie danych godzinowych, dla każdego okresu rozliczeniowego, wraz z podaną metodą i sposobem ich naliczania w każdym miesiącu i zbiorczym okresie. Plik Wymiar czasu pracy 2016 posiada możliwość pobrania, edycji oraz wydruku danych, z możliwością dostosowania ich do własnych potrzeb i wyliczeń czasu pracy, także dla pracy w ruchu ciągłym maszyn dla brygad (czterobrygadówka, system czterobrygadowy), dyżurów czy grafików 2016 dla gastronomii, hotelarstwa czy sklepów. Wymiar czasu pracy, 2016 jako tabela (dla okresów rozliczeniowych jednomiesięcznego, trzymiesięcznego, czteromiesięcznego, sześciomiesięcznego i rocznego), do pobrania za darmo.

Wzór druku referencji to dokument rekomendacji pracownika przez pracodawcę. Celem wystawiania referencji jest pozytywne zaopiniowanie pracownika kolejnym pracodawcom. W formularzu listu referencyjnego pracodawca wystawia świadectwo jakości wykonywanej przez pracownika pracy oraz przybliża obowiązki, które do niego należały. Poprze referencje możliwe jest zapoznanie się z opinią przełożonego na temat kandydata, jego charakteru, zakresie odpowiedzialności na danym stanowisku i przebiegu współpracy. List Referencyjny tworzony jest na prośbę pracownika, gdyż stanowi ważny element dla osób ubiegających się o nowe stanowisko pracy i rozwój kariery. Wzór druku dokumentu Referencji powinien zawierać dane tj. miejscowość, data, pieczęć pracodawcy, tytuł, imię i nazwisko pracownika, stanowisko, oraz zakres odpowiedzialności. List Referencyjny wskazuje na opinię o pracowniku, warunkach współpracy oraz podpis przełożonego. Wzór dokumentu referencji do edycji, wydruku i pobrania za darmo

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta narzędziowa imienna. Szczegółowa karta ewidencji narzędzi stosowana jest w wydziałach utrzymania ruchu, magazynach części zamiennych lub wydziałach mechanicznych fabryk i zakładów. Dla potrzeb ewidencji narzędzi wykorzystuje się poza kartami narzędziowymi, także książeczki narzędziowe oraz zaawansowane programy komputerowe. Druk karta narzędziowa, to imienny formularz który zakładany jest odrębnie dla każdego pracownika w firmie lub dziale, i zawiera wszelkie dane dotyczące pobieranych i zwracanych narzędzi(nazwa, symbol, wymiar, datę pobrania do używania, ilość sztuk oraz ilość sztuk zwracanych we wskazanym dniu). Szczegółowa karta narzędziowa powinna zawierać między innymi numer wypożyczalni, imię i nazwisko właściciela karty, numer księgi kontrolnej oraz numer kontrolny. Wzór Karta narzędziowa stanowi dokument, który również opisuje historię użytkowania danego narzędzia i powinna zawierać podpis pobierającego narzędzie oraz ewentualne uwagi dotyczące jego stanu. Karta narzędziowa imienna do wydrukowania i pobrania za darmo

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu GPS w samochodach służbowych czyli potocznie zgoda pracownika na GPS . Wzór dokumentu Oświadczenia pracodawcy o monitoringu z użyciem narzędzi lokalizacji GPS. Celem prowadzenia monitoringu jest ocena efektywności pracownika (min. prowadzenie kontroli pracy, ustalanie lokalizacji pojazdu, rozliczanie czasu pracy i czasu postojów) jak i ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla firmy (kontrola prędkości jazdy, kradzież, itp.). Decyzja o zastosowaniu systemu kontroli przejazdów w samochodach służbowych, stanowi decyzję podejmowaną przez zarząd danej organizacji, lecz wymaga poinformowania pracowników o tym, że odbywa się ona za pomocą narzędzi GPS. Informacja dla pracownika o GPS w samochodzie firmowym jest formą deklaracji pracodawcy, że używany system będzie w minimalnym stopniu ingerował w prywatność pracownika. Informacje gromadzone w wyniku stosowania systemu GPS mogą mieć charakter danych osobowych pracownika i mogą być gromadzone. Dokument do pobrania za darmo, zawiera dwa Oświadczenia o stosowaniu systemu GPS w pojazdach - dla pracodawcy i dla pracownika. Oświadczenie pracownika stanowi zezwolenie na używanie przez pracodawcę rozwiązań GPS w samochodzie służbowym. Zasady monitorowania pracowników, powinny obowiązywać w równym stopniu wszystkich pracowników korzystających z firmowych pojazdów.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz program naprawczy dla pracownika. Dokument dla planu działań korygujących stosowany przez pracodawców, po zdobyciu przez pracownika mało zadowalającej oceny okresowej lub w konsekwencji stopniowo pogarszającego się poziomu jego zaangażowania oraz jakości i wyników pracy. Plan działań naprawczych i korygujących pozwala na sprecyzowanie oczekiwań i standardów pracodawcy wobec zatrudnionego, jest narzędziem motywującym oraz monitorującym jego rozwój a także postępy zawodowe. Formularz program naprawczy, stanowi dla pracownika plan wskazówek i celów podanych przez pracodawcę, poprzez realizację, których pracownik będzie mógł poprawić swoje wyniki pracy. Druk dokumentu program naprawczy dla pracownika wskazuje na sposób realizacji przez niego danego zadania, jego cel (możliwy do osiągnięcia w wyznaczonym czasie, najlepiej mierzalny - liczbowy, procentowy itp.), termin realizacji oraz wynik. Plan naprawczy musi być uzgodniony przez obydwie strony, zrozumiały oraz akceptowany przez pracownika. Brak osiągnięcia założonego wyniku i niewywiązanie się z planu naprawczego może oznaczają rozstanie z pracownikiem, gdyż nie wykonał on wyznaczonych zadań, pomimo uwag i pomocnych instrukcji ze strony przełożonych. Program naprawczy dla pracownika w formie formularza do pobrania za darmo

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta instruktażu stanowiskowego BHP. Instruktaż stanowiskowy dla pracownika przeprowadzany jest przez pracodawcę lub kierownika danego działu, który ma właściwe kwalifikacje i doświadczenie dotyczące metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, obejmującego bezpieczeństwo i higienę pracy. Wzór Formularza Karta instruktażu stanowiskowego BHP wskazuje na imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie oraz nazwę komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniona. W druku karty instruktażu stanowiskowego, nadmieniona jest osoba przeprowadzająca instruktaż, przekazująca wiadomości i umiejętności w odniesieniu do procesów pracy, wykonywanych zadań i pełnionych obowiązków. Poprzez instruktaż stanowiskowy pracownik poznaje wszelakie zagrożenia na swoim stanowisku pracy oraz reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków podczas obsługi sprzętów, urządzeń czy maszyn. Druk dokumentu Karta instruktażu stanowiskowego BHP podpisana przez szkolącego i osobę instruowaną, przechowywana jest w kadrowych aktach pracownika. Karta instruktażu stanowiskowego BHP do pobrania za darmo

Wniosek pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej wzór. Wzór druku podania o przyznanie świadczenia pracownikowi, w sytuacji jego przechodzenia na emeryturę oraz ustania stosunku pracy. Formularz Wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej pracownik przedkłada pracodawcy, gdy spełnia kryteria wymagane do ubiegania się o rentę lub emeryturę, z tytułu niezdolności do pracy oraz po ustaniu stosunku pracy - w kontekście przejścia na emeryturę. Wniosek o przyznanie pracownikowi odprawy emerytalnej może być aplikowany tylko wtedy, gdy stosunek pracy ustanie (wtedy też może nastąpić wypłata świadczenia finansowego). Na mocy złożonego wniosku o wypłacenie odprawy emerytalnej, pracownik może jednorazowo dokonać pobrania wypłacanego zobowiązania, gdyż traci w ten sposób prawo do jego ponownego nabywania. Druk pisma o przyznanie pracownikowi odprawy emerytalnej stanowi wysokość miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wzór wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł, dane pracodawcy, treść wniosku z uwzględnieni daty ustania zatrudnienia, uzasadnieniem oraz podpisem pracownika. Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej do pobrania za darmo.

Odprawa emerytalna - PODSTAWA PRAWNA art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację. Wzór dokumentu zarządzenia pracodawcy to oświadczenie, w którym kierownik instytucji informuje załogę o wyznaczeniu pracowników zobowiązanych do przeprowadzenia ewakuacji w zakładzie pracy. Wymóg wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, udzielanie pierwszej pomocy i gaszenie pożarów spoczywa na każdym pracodawcy z godnie z zasadami BHP. Na mocy rozporządzenia o Wyznaczeniu pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, w sytuacji wystąpieniem pożaru, zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, wskazane osoby maja obowiązek przedsięwziąć wszelkie kroki w celu zwalczenia zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz firmowemu mieniu. Liczbę pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników powinien ustalić pracodawca, uwzględniając: wielkość obiektu, liczbę zatrudnionych pracowników oraz zmianowość. Formularz wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za ewakuację wskazuje osobę/osoby, której zostanie powierzona funkcja nadzorcy działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Wzór druku Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, stanowi informację o wytypowaniu odpowiedzialnych za wskazane zadanie osób powinien zawierać: tytuł, nr zarządzenia, imię i nazwisko pracownika/pracowników, miejsce wykonywania pracy (dział, nr pokoju), numer tel., datę, od której postanowienie obowiązuje oraz podpis pracodawcy. Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację do pobrania za darmo

Karta pracy kierowcy druk. Miesięczna karta ewidencja czasu pracy kierowcy stanowi rejestr frekwencji pracownika na stanowisku kierowcy. Karta obecności kierowcy stanowi dokument kadrowy, w którym pracownik odnotowuje czas wykonywanych przez siebie obowiązków. Formularz Karta pracy kierowcy pozwala na przejrzyste podsumowanie pracy kierowców w danym miesiącu rozliczanym przez całą dobę i rejestrację pracy rozpoczynanej o różnych godzinach. karta pracy kierowcy wzór uwzględnia przypadki prowadzenia pojazdu w porze nocnej, pracę w niedziele i święta, godziny nadliczbowe, dyżury, urlopy, choroby czy inną pracę. W karcie ewidencji czasu pracy kierowcy uzyskujemy zestawienie, które pozwala na łatwą interpretacje danych. Miesięczna karta pracy kierowcy zawiera także podpis rubrykę z danymi pracownika tj. imię i nazwisko, stanowisko, system czasu pracy, okres rozliczeniowy, wymiar czasu oraz suma godzin czasu pracy. Ewidencja czasu pracy kierowcy w formie tabelarycznej do wydruku i pobrania za darmo

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o przyznanie premii dla pracownika. Formularz Wniosek o przyznanie premii pozwala na przyznanie pracownikowi gratyfikacji finansowej, jeżeli spełnione zostały wymagania zdefiniowane w wewnętrznym regulaminie firmy. Przydzielana za pomocą Wniosku o przyznanie premia stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia i jest zależna od wyników dotyczących kluczowych wskaźników danego działu. Przełożony składa Wniosek o przyznanie premii dla pracownika w sytuacji osiągnięcia danego wyniku finansowego, wysokiej jakość wykonywanych przez niego zadań, wyróżniającej się samodzielność lub nowatorskich usprawnień na stanowisku pracy. Wytyczne premiowania muszą mieć uzasadnienie i mogą podlegać weryfikacji przez uprawnione urzędy. Wzór druku Wniosek o przyznanie premii dla pracownika powinien zawiera dane tj. pieczęć jednostki organizacyjnej, tytuł, okres za który przyznawana jest premia, imię i nazwisko pracownika kwota premii i uzasadnienie. Dokument Wniosku o przyznanie premii zawiera także datę przyznania premii oraz podpis kierownika danej instytucji

Strona 1 z 10