Wyświetlenie artykułów z etykietą: gastronomia

Instrukcja BHP obsługi suszarki bębnowej, to druk formularza informacyjnego z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia do suszenia odzieży oraz tekstyliów. Plansza instruującą BHP dla suszarki powinna być ulokowana w widocznym miejscu, przy maszynie, w pomieszczeniu gdzie odbywa się proces suszenia, a personel powinien się nią zapoznać. Dokument obsługi suszarki bębnowej zawiera zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania podczas obsługi sprzętu AGD oraz jego instalacji. Druk wzoru Instrukcji BHP wskazuje, że maszyna powinna posiadać poprawne przyłącze odpływu wody, na stabilnej podstawie w dobrze wentylowanym, bezpyłowym otoczeniu. W formularzu bezpiecznego użytkowania urządzenia suszącego do czynności wymaganych przed wykonaniem procesu należą, odpowiednia selekcja tekstyliów, właściwe zamknięcie drzwiczek i wybór pożądanego programu dla wybranego trybu suszenia. Plansza Instrukcji obsługi urządzenia suszącego zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków: nie dotykanie rękoma nagrzewających się drzwiczek urządzenia, nie zmienianie programów w trakcie suszenia oraz usuwanie awarii na własną rękę, bez wiedzy przełożonego. Instrukcja BHP obsługi suszarki bębnowej wskazuje na obowiązki po zakończeniu cyklu, zwracając uwagę na odłączenia urządzenia z zasilania, oczyszczeniu filtra i opróżnieniu skraplacza i pozostawieniu otwartych drzwiczek w celu wysuszenia wnętrza. Prawidłowy wzór Instrukcji dla suszarki do pobrania, druku i edycji za darmo.

Instrukcja BHP dla obsługi suszarni, stanowi przykład dokumentu do samodzielnego redagowania w zależności od profilu działalności. W wielu branżach używa się różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, dla różnych gałęzi przemysłu, począwszy od branży drzewnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, rolnictwa po suszenie warzyw i owoców, grzybów i ziół. Przygotowana plansza jest wzorem zawierającym informacje dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji komory suszącej, z możliwością autorskich modyfikacji, do edycji w programie Word. Druk Instrukcji bezpieczeństwa obsługi suszarni zwraca uwagę, aby do pracy z maszyną mógł przystąpić tylko wykwalifikowany i przeszkolony personel, znający zasady BHP oraz zaznajomiony z dokumentacją DTR danego urządzenia. Wzór formularza wskazuje na prawidłowy przebieg zadań w komorze suszenia zarówno przed przystąpieniem do procesu, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu. Zasadniczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego są warunki klimatyczne panujące w suszarni, dlatego zalecana jest stała kontrola temperatury obszaru suszenia. Bezpłatna Instrukcja BHP suszarni w punktach wymienia czynności niedozwolone, do których zalicz się: wchodzenie do komór i tuneli, w których temperatura przekracza 40°C, wchodzenia do komora susząca z otwartym ogniem, dokonywania nieuprawnionych napraw oraz wychodzić na zimne powietrze po opuszczeniu linii technologicznej. Instrukcja obsługi suszarni, obejmująca zasady BHP do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP obsługi zamrażarki jest planszą, informującą o bezpiecznych zasadach użytkowania urządzenia. Dokument wskazuje kto może przystąpić do pracy z maszyną oraz podkreśla konieczność znajomości przez pracownika instrukcji DRT, procedur BHP oraz ppoż. Dokument informuje na jakich zasadach zachodzi eksploatacja sprzętu, informuje o czynnościach niedozwolonych oraz regułach pracy, dzięki zachowaniu których personel uniknie wszelkich zagrożeń. Druk Instrukcji BHP zamrażarki, podkreśla aby zamrażany asortyment podzielić na mniejsze porcje, aby w późniejszej obróbce łatwiej nimi dysponować. Zaleca się przechowywanie produktów w pojemnikach lub foliowych torebkach opisanych kartkami z nazwa produktu oraz terminie jego przydatności do spożycia.
Rozmrażanie komory mroźnej powinno poprzedzać odłączenie maszyny od źródła napięcia. Następnie w celu rozmrożenia należy wypakować produkty (pozostawiając otwarte drzwi urządzenia). Powstałą w wyniku stapiania wodę, trzeba usunąć ręcznikiem lub mopem. Do czynności niedozwolonych należy usuwanie metalowymi przedmiotami szronu oraz lodu, gdyż proces ten może w sposób nieodwracalny uszkodzić zespół chłodzenia. Zabronione jest także przyspieszanie stapiania zmarzliny przy użyciu urządzeń grzewczych tj. suszarki do włosów, farelki czy promienników. Instrukcja bezpiecznej obsługi zamrażarki do edycji, pobrania i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP rozmrażania lodówki jest dokumentem, który szczegółowo opisuje procedurę eksploatacji urządzeń chłodniczych tj. lodówki, chłodziarki, lady czy szafy chłodnicze. Plansza BHP odnosi się do wymagań sanitarnych sanepidu oraz dotyczących postępowania z żywnością HACCP, zgodnie z którymi każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lub dystrybucja żywnością, jest zobowiązane do przestrzegania reguł GMP, obejmujących dobrą praktykę produkcyjną. Druk instrukcji, jak zgodnie z GHP odmrażać, myć i czyścić sprzęt chłodniczy kolejno w punktach opisuje kolejność wykonywanych czynności, począwszy od odłączenia schładzarki z gniazda zasilającego, opróżnienia zawartości, aż po ponowne napełnienie jej asortymentem.
Dokument informujący o procesie rozmrażania maszyn do przechowywania żywności w niskich temperaturach, zawiera rubryki do uzupełnienia nazwy używanego do usuwania nieczystości detergentu oraz rodzaj produktu stosowanego do dezynfekcji powierzchni. Stanowi to formę udokumentowanej zgodności postępowania przy tym procesie, który potwierdza funkcjonujące w przedsiębiorstwie procedury, dotyczące sposobu sprzątania oraz nadzór nad używanymi do tego środkami. Wzór Instrukcji BHP dla rozmrażania lodówek wskazuje aby pozostałości substancji chemicznych użytych przy tej czynności zmyć ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia (podobnie dłonie). Dopiero tak przygotowane urządzenie można ponownie zapełnić produktami, sprawdzając po około godzinie czy proces schładzania rozpoczął się i przebiega bez zakłóceń.
Instrukcja mycia lodówki do samodzielnej edycji i redagowania, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi szaf chłodniczych stanowi dokument informujący o niezbędnych zasadach bezpieczeństwa, które musza być spełnione podczas pracy z urządzeniem. Sprzęt ten dzięki grawitacyjnemu lub wymuszonemu obiegowi powietrza jest niezbędny w sklepach, cukierniach, laboratoriach, wszelkich punktach gastronomicznych a nawet kwiaciarniach. Tego typu urządzenia służą do przechowywania i ekspozycji mięs, wędlin, nabiału oraz innych produktów żywnościowych dla których niezbędne jest odpowiednie chłodzenie. Sprawdzają się także w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz florystyce.
Szafy chłodnicze wyróżniają się szerokimi możliwościami zastosowania w różnego rodzaju punktach handlowych, czy usługowych. Świetnie sprawdzają się również na salach weselnych, w barach, czy hotelach. Wzór Instrukcji BHP dla szaf chłodniczych wskazuje na właściwe zasady eksploatacji urządzenia, które umożliwia magazynowania dużej ilości produktów, przy równoczesnym oszczędzaniu energii i miejsca, z zachowaniem troski o bezpieczeństwo osób je obsługujących. Dzięki właściwemu dbaniu o ten sprzęt, regularnym myciu i przeglądom, szafy mogą być eksploatowane przez długie lata.
Druk Instrukcji obsługi szafy chłodniczej informuje jakie warunki muszą zostać spełnione przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zanim przystąpi do wykonywania obowiązków związanych z obsługą urządzenia, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu. Właściwe użytkowanie i dbałość, pozwala zachować wszelkie potrzebne produkty w świeżości, z dala od niepożądanych zapachów i niekorzystnej, wysokiej temperatury oraz unikać awarii gwarantując niezawodność urządzenia. Darmowy druk Instrukcji BHP szafy chłodniczej z możliwością pobrania z portalu, edycji oraz wydruku.

Instrukcja BHP dla sokowirówki, to dokument będący planszą informacyjną z zasadami bezpiecznego użytkowania maszyny. Sprzęt, będący mechanicznym blenderem do owoców i warzyw, znajduje zastosowanie nie tylko w lokalach gastronomicznych ale również gospodarstwach domowych, do uzyskiwanie witaminowych napojów. Eksploatacja sprzętu powinna przebiegać jedynie w bezpiecznym środowisku, wyłącznie w pomieszczeniach oraz za pomocą suchych rąk, z użyciem popychacza. Druk Instrukcji bezpiecznej i higienicznej obsługi sokowirówki wskazuje, aby przed podłączeniem do zasilania skontrolować czy osłony, obudowy oraz kabel i gniazdo nie są uszkodzone. Przed konserwacją, czyszczeniem urządzenia lub w przerwach w eksploatacji, także zawsze odłączać wtyczkę od gniazdka i nigdy nie przeprowadzać prac naprawczych samodzielnie. Do czynności niedozwolonych podczas pracy ze sprzętem, należy obsługa przez osoby nieuprawnione w tym dzieci, upychanie owoców palcami oraz dotykanie tarczy rozdrabniającej. Zabronione jest również wkładanie do środka całych, pestkowych owoców bez usunięcia pestki oraz nie używanie popychaczy. Stanowiskowa instrukcja BHP obsługi sokowirówki to niezbędny formularz, będący kluczowym elementem prawidłowego systemu pracy w kawiarni, restauracji czy innych lokalach zbiorowego żywienia. Plansza informacyjna zawiera także ważne uwagi na temat zachowania w sytuacjach awaryjnych, podkreślając konieczność bezwzględnego udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zgłaszania każdego zaistniałego wypadku przy pracy przełożonemu, pozostawiając stanowisko pracy w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. Specyfikacja bezpiecznej pracy z sokowirówką do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP dla kucharza, stanowi dokument wskazujący na prawidłowości bezpiecznej i higienicznej pracy na stanowiskach branży gastronomicznej. Druk planszy informacyjnej wskazuje na kluczowe aspekty przestrzegania procedur wewnątrzzakładowych oraz sanitarnych. Wzór formularza wskazuje, ze pracownik przystępujący do pracy musi być zdrowy i posiadać aktualną książeczkę sanepidowską. Kucharz jest zobowiązany nosić odzież ochronną oraz antypoślizgowe obuwie, zabronione jest przebywanie na stanowisku pracy w ubraniu prywatnym, niededykowanego do pracy w kuchni. Wszyscy pracownicy obszaru przygotowywania posiłków powinni zachować czystość rąk, nie nosić w czasie pracy biżuterii czyli pierścionków, wisiorków, kolczyków. Włosy załogi powinny być związane oraz osłonięte czepkiem, a krótkie paznokcie pozbawione powłoki z tworzyw sztucznych i lakieru.

Instrukcja BHP na stanowisku kucharza informuje o najważniejszych czynnościach przed przystąpieniem do obowiązków, w ich trakcie oraz po zakończeniu pracy. Zwraca uwagę na obsługę sprzętów, które przed użyciem powinny być skontrolowane pod kontem kompletności, posiadania osłon, braku uszkodzeń kabla lub gniazda zasilającego. Zarówno instalacja sprzętów, jak i mycie i konserwacja powinny odbywać się po odłączeniu źródeł energii. Dokument podkreśla także kluczową rolę porządku na stanowisku pracy, przechowywania żywności we właściwych temperaturach oraz pozbywają się zbędnych półproduktów oraz odpadów na bieżąco. Procedura bezpieczeństwa wskazuje, zarówno podczas pracy jak i po jej zakończeniu stanowisko musi być czyste, podłoga sucha a drogi transportowe drożne. Instrukcja BHP dla kucharza wzór z możliwością edycji i do pobrania z serwisu za darmo.

Instrukcja BHP dla szatkownicy jest drukiem formularza informującego o zasadach obowiązujących podczas pracy z danym urządzeniem. Sprzęt ten używany jest w gastronomii oraz przetwórstwie do rozdrabniania i przygotowywania warzyw do kiszenia i surówek, przez wzgląd na swoją wysoką wydajność. Produkty wkładane są po oczyszczeniu do leja zasypowego i poddawane obróbce na tarczach o żądanych parametrach. Obudowa maszyny nie jest wodoszczelna, dlatego też nie zaleca się jej mycia pod strumieniem wody, przechowywania na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach, o bardzo dużej wilgotności powietrza. Zgodnie z Instrukcją obsługi szatkownicy przed przystąpieniem do cięcia na piórka warzyw nakazuje się sprawdzenie stanu techniczny sprzętu oraz usuniecie wszelkich zbędnych przedmiotów z wydzielonej strefy i przygotować produktów przeznaczone do rozdrabniania. Podczas mechanicznego krojenia marchewki czy kapusty zaleca się dozowanie ich przez otwór wsadowy, używanie popychacza nie dopuszczając do zablokowania leja zasypowego. Wkładanie rąk pod pokrywę, do zasypu oraz upychanie ręką produktów w czasie rozdrabniania jest kategorycznie zabronione. Podczas obsługi personel musi być ubrany w czyste i higieniczne ubranie ochronne(dopasowany biały fartuch bez luźnych fragmentów oraz ozdób dłoni np.: pierścionków, zegarków, bransoletek).Bezpłatny wzór Instrukcji BHP szatkownicy wskazuje, aby nie używać do rozdrabniania warzyw mrożonych, nie zdejmować noży ani zdejmować pokryw w czasie kiedy maszyna jest w ruchu. Specyfikacja bezpieczeństwa pracy z szatkownicą do pobrania, z możliwością nanoszenia autorskich zmian i wydruku za darmo.

Instrukcja bezpieczeństwa dla płyty indukcyjnej stanowi dokument, w którym przybliżone zostały zasady właściwego dla użytkownika i otoczenia, zasady korzystania ze sprzętu w gastronomii. Przepisy BHP zawarte w formularzu stanowią procedurę postępowania dla personelu obsługującego sprzęt. Kluczowe jest lokalizacja płyty grzewczej, gdyż zaleca się aby nie miała ona kontaktu z materiałami łatwopalnymi - drewnem, tapetą, papierem oraz urządzeniami, które mogłyby zostać zakłócone na skutek jej pola magnetycznego. Należy również dobrać odpowiednie, dedykowane dla tej metody gotowania garnki, które muszą mieć odpowiedni typ i średnice. Prawidłowe działanie urządzeń indukcyjnych gwarantuje jedynie właściwa obsługa. Nie dopuszcza się przekraczania wartości granicznych określonych przez dane techniczne, zalewanie powierzchni grzewczej wodą lub innymi cieczami i dokonywanie samodzielnych napraw. Urządzenie powinno być używane tylko do celów, dla których zostało pierwotnie zaprojektowane. Szklana płyta jest bardzo gorąca, więc wszelkie procesy czyszczenia i konserwacji lub naprawy powinny być wykonywane po jej wychłodzeniu. Przed myciem należy wyłączyć urządzenie z prądu i delikatnie przemyć je zwilżoną szmatką, bez używania środków szorujących, które mogą spowodować uszkodzenie gładkiej powierzchni. Druk Instrukcja BHP obsługi płyty indukcyjnej wymienia czynności przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynności niedozwolonych, do których zaliczmy obsługę sprzętu przez osoby z rozrusznikami serca, dzieci i inne osoby niepowołane. Ważne jest aby przed umyciem zawsze wyłącz urządzenie z prądu i poczekać aż wystygnie. Wzór Instrukcji BHP dla kuchenki indukcyjnej do wydrukowania, edytowania i pobierania za darmo.

Instrukcja BHP dla obsługi tostera, jest drukiem dokumentu wskazującego na bezpieczne reguły posługiwania się urządzeniem. Bezpłatny wzór wskazuje, ze kluczowa jest właściwa lokalizacja tostera, który nie może znajdować się blisko materiałów łatwopalnych oraz takich, które same emitują ciepło jak np. piekarnik czy kuchenka. Przed podłączenie sprzętu gastronomicznego, należy skontrolować stan gniazda, wtyczki oraz kabla i sprawdzić czy obudowa nie jest uszkodzona. Przy posługiwaniu się tosterem wskazane jest ścisłe przestrzeganie punktów zawartych w dokumentacji technicznej oraz wiedzy zdobytej na szkoleniach bhp wstępnym i stanowiskowym. Do czynności niedozwolonych należy obsługa urządzenia za pomocą mokrych rąk, mycie tostera poprzez zanurzenie w wodzie kiedy znajduje się on pod napięciem. Zakazane prace obejmują także: czyszczeni urządzenia, które jeszcze się nie wychłodziło, samodzielne naprawy oraz dopuszczanie do obsługi osób nieupoważnionych. Druk Instrukcji BHP dla tostera wyszczególnia, aby w trakcie wykonywania zadać z użyciem maszyny używać odzieży ochronnej, utrzymywać porządek na stanowisku roboczym a po jej zakończeniu wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Podczas czyszczenia tostera należy posługiwać się jedynie wilgotną ściereczka, unikając ścierających proszków mogących uszkadzać powierzchnię lub generować rdzę. W pewnych okresach czasu uzależnionych od intensywności eksploatacji zalecane jest usunięcie okruchów pieczywa zgromadzonego na dnie tostera. Okruchy z dna tostera usuwać okresowo zgodnie z instrukcja danego modelu urządzenia; oczyścić, przetrzeć ściereczką i umieścić ponownie na swoim miejscu (uprzednio odłączyć toster z sieci wysokiego napięcia). Darmowa Instrukcja BHP dla obsługi tostera w formie dokumentu Word, z możliwością edycji, wydruku i pobrania bez opłat.

Strona 1 z 4