Wyświetlenie artykułów z etykietą: formularz

Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym, to druk dokumentu kontroli stanu używanego sprzętu magazynowego. Przed przekazaniem wózka dotychczasowy użytkownik powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów co powinno być odnotowywane w dziennym raporcie eksploatacji wózka. Przekazanie wózka do użytkowania może być zrealizowane po sprawdzeniu i odnotowaniu sprawności wózka zarówno przed jak i po zakończeniu pracy, zgodnie z wytycznymi instrukcji bhp dla pracy z wózkami. Druk Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym powinien dotyczyć min. sprawdzenia prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia, sprawności oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowości działania urządzeń pomiarowo - kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających. Przeprowadzenie kontroli powinno być odnotowane w formularzu Dzienny raport eksploatacji wózka, z każdorazowym pobraniem oraz zdaniem urządzenia. Wzór druku Dzienny raport eksploatacji wózka z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.

Formularz zamówienia stanowi dokument służący do realizacji zamówień. Druk Karta zamówień umożliwia zdeklarowanie kupna asortymentu, towaru lub produktu od dystrybutora, sklepu, hurtowni lub bezpośrednio od producenta. Druk formularza zamówienia towaru przesyłany jest na adres odbiorcy w celu realizacji zamówienia. Zamówienie konstruowane jest w formularzu uwzględniającym niezbędne dane zarówno klienta jak i dostawcy zamawianych dóbr. Druk formularza zamówienia powinien zawierać dane tj. datę i miejsce, nagłówek, dane teleadresowe zamawiającego oraz strony realizującej zamówienie, wskazanie terminu realizacji zamówienia, formę płatności oraz odbioru produktów. Druk zamówienia towaru powinien dokładnie precyzować poszczególne pozycje zamówienia, przede wszystkim informacje dotyczące: kodu towaru, nazwy towaru, jednostki sprzedaży, ilości, ceny brutto, netto oraz ewentualne uwagi do zamówienia. Karta zamówienia powinna posiadać także podpis osoby zamawiającej oraz przyjmującego zamówienie. Wzór Formularz zamówienia z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Etykiety

Godzinowa lista obecności stanowi druk dokumentu ewidencji czasu pracy pracowników. Godzinowa lista obecnosci w pracy posiada w tabelarycznym układzie wszelkie niezbędne dane, umożliwiające rozliczanie czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzenia. Wzór Godzinowa lista pracy powien zawierać dane tj. nagłówek, wskazaniene na dany miesiac i podział na kolejne dni kalendarzowe. W tabeli zworu godzinowa lista pracy, pracownik wspisuje swoje imię i nazwisko, nanosi podpis, i odnotowuje w jakich godzinach wykonywał swoje obowiązki. Godzinowa lista obecności posiada także sygnaturę tych dni,w których miała miejsce absencja pracownika. Dni nieobecności w godzinowej liście obecności opisują kolejno onaczenia dla urlopu wychoczynkowego, okolicznościowego oraz czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Smbole używane w odnotowywaniu absencji mogą być poszerzane o dodatkowe oznaczenia, zależnie od potzreb danego godzinowego rejestru. Godzinowa lista obecności pracownika powinna zawierać także miejsce na podpis oraz pieczątke przełożonego. Druk formularza Godzinowa lista obecności z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.

Rejestr wydanych zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń BHP, to dokument wymagany podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W druku rejestru wydanych zaświadczeń z odbytych szkoleń BHP, w formie tabeli zbiorczej powinny znaleźć się dane tj. imię i nazwisko pracownika, data zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. Dokument rejestru wydanych zaświadczeń powinien wskazywać na rodzaj szkolenia oraz kolejność ich odbywania zgodnie z okresem zatrudnienia. Druk Rejestr wydanych zaświadczeń z przeprowadzonego szkolenia BHP, wymaga także podania numeru przekazanego dokumentu zaświadczenia BHP. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia powinien stanowić jeden z niezbędnych dokumentów przy prowadzeniu dziennika lub rejestru szkoleń okresowych, ogólnych oraz instruktaży stanowiskowych z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy. Formularz druku Rejestr wydanych zaświadczeń BHP ze wskazanym adresem i nazwą pracodawcy, z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo

Program szkolenia BHP okrsowego oraz stanowiskowego, powinny stanowić załącznik do dzienników każdego ze szkoleń wymaganych przy kontrolach PIP. Druk dokumentu Program szkolenia BHP zwiera tabę w której należy umieścić spis tematów, które powinny być opracowywane zarówno podczas szkoleń wstępnych, okresowych jak i instruktaży stanowikowych, oraz wymiar czasowy, kótry będzie im dedykowany. Program szkolenia ogólnego powinien obejmować swoją tematyką przepisy BHP znajdujace się w Kodeksie Pracy oraz w wewnętrznych regulaminach zakładowych. Program szkolenia wstępnego dotyczy także zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz możliwych zagrożeń. Tematy dla programu szkoleń BHP dla instrutaży stanoiwskowych powinny dotyczych indywidualnych stanowisk i miejsc pracy (np. dla jednego pracownika: każdego ze stanowisk na którym pracuje na budowie i dla miejsca którym jest nowa budowa - szkolimy osobno). Program szkolenia stanowiskowego powinien dotyczyć tematycznie metod bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeń występującymi na tym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi. Program szkolenia, tematy BHP może zawierać również odniesienie do fachowej, pomocnej w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy literatury.Tabela do dodania Programu szkolenia BHP z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dziennik szkoleń BHP - instruktaż stanowiskowy, to zbiór koniecznych informacji wymaganych podczas audytów i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), stanowiących ewidencję dokumentacji potwierdzających program, obecność osób szkolonych, przeprowadzone egzaminy i oświadczenia komisji o przebiegu szkoleń dotyczących instruktażu stanowiskowego BHP. Dziennik szkoleń BHP instruktaż stanowiskowy, potwierdza, że odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń organ posiada pełną dokumentację dotycząca ich organizacji, tematów lekcji oraz ilości godzin szkoleń przeprowadzonych przez osoby szkolące. Dziennik szkoleń instruktaży stanowiskowych z zakresu BHP, zakłada przygotowanie odpowiedniego programu szkoleniowego dla indywidulanych stanowisk, na podstawie ramowych programów szkolenia z podziałem na zagadnienia np. dydaktyka, proces nauczania, regulacje prane, podział zagrożeń, pierwsza pomoc oraz zasady postępowania podczas pożaru, zalania lub awarii. Dziennik szkoleń instruktaż stanowiskowy, może być prowadzony jako rejestr szkoleń z instruktażu bhp, zeszyt szkoleń instruktażu stanowiskowego lub dziennik instruktażu. Dziennik szkoleń dla przeprowadzających instruktażowych BHP w formie zbiorczej posiada w pliku formularze tj. cel i program zajęć, listę obecności uczestników szkoleniu instruktażowym BHP oraz protokół z egzaminu końcowego oraz rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia BHP. Dziennik ze szkoleń na stanowiskach: mistrz, brygadzista, kierownik z przeprowadzania instruktaży stanowiskowych BHP z niezbędnymi załącznikami w formie Word/ doc z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Protokół sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP stanowi formularz potwierdzający zorganizowanie szkolenia okresowego lub instruktażu stanowiskowego BHP, dla pracowników wymagany przez PIP w czasie kontroli. Sprawozdanie ze szkolenia BHP wskazuje, że dany pracownik uczestniczył w szkoleniu, przyswoił wiedze zawartą w panelu tematycznym dla jego stanowiska pracy oraz czy przystąpił do egzaminu końcowego i go ukończył. Wzór dokumentu Sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP jest rejestrem potwierdzającym zapoznania się pracowników z materiałem programowym dot. BHP oraz wskazuje ewentualnie na numer wydanego zaświadczenia, które to potwierdza. Druk formularza Sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP powinien zawierać dane tj. czas trwania (datę i miejsce ), wskazanie na typ szkolenia, imię i nazwisko pracownika, liczbę dni i godzin szkoleniowych,  ilość słuchaczy oraz liczbę wydanych zaświadczeń. Na druku protokołu ze szkolenia BHP powinny się znaleźć podpisy kierownika kursu, osoby szolącej oraz uczestników. WzórSprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP, w formie zbiorczej dla uczestników szkolenia z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP stanowi zbiór niezbędnych informacji wymaganych podczas kontroli PIP, będących ewidencją dokumentacji potwierdzających terminy, czas, programy, obecności, egzaminy i oświadczenia komisji o przebiegu szkoleń BHP oraz wydanych zaświadczeniach. Dziennik szkolenia okresowego bhp jest formą potwierdzenia, że odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń pracodawca posiada pełną dokumentację dotycząca ich organizacji, zagadnień, ilości godzin szkoleń przeprowadzonych przez instruktorów. Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP zakłada przygotowanie odpowiedniego programu szkoleniowego dla poszczególnych grup stanowisk, na podstawie ramowych programów szkolenia z podziałam na bloki tematyczne np. regulacje prane, identyfikacja zagrożeń, pierwsza pomoc, czy zasady postępowania podczas pożaru i awarii. Dzienni szkoleń okresowych lub instruktaży stanowiskowych może być prowadzony jako rejestr szkoleń bhp, zeszyt szkoleń instruktażu stanowiskowego lub dziennik instruktażu. Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP w formie zbiorczej posiada w jednym pliku Word 5 formularzy tj. program zajęć (tematyka lekcyjna szkolenia), lista obecności uczestników szkolenia BHP, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia BHP oraz sprawozdanie z kursu. Dziennik szkolenia okresowego bhp z niezbędnymi załącznikami w formie Word / doc z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Regulamin placu zabaw określa szczególne wymagania dotyczące zasad obowiązujących na placu zabaw, zarówno jego opiekunów jak i użytkowników. Zgodnie z regulaminem placu zabaw jest on terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci i młodzieży. Ponadto regulamin placu zabaw informuje, że dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność. Druk Regulamin placu zabaw podkreśla, osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku, zaś niszczenie sprzętu i urządzeń placu zabaw wiąże się z karą materialną. Dokument regulaminu placu zabaw wskazuje, że osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw. Druk Regulaminu placu zabaw, wymienia także zabronione, do których należą min. niszczenie instalacji służących do zabawy, zaśmiecanie terenu, niszczenie zieleni oraz wprowadzanie zwierząt. Na obszarze placu zabaw dla dzieci, zakazane jest także przebywanie osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających. Regulamin placu zabaw, z możliwością edycji, druku i pobrania za darmo.

Regulamin siłowni określa szczególne wymagania dotyczące administratora siłowni oraz jej użytkowników. Zgodnie z regulaminem siłowni, musi ona być wyposażona w szatnie, z miejscami do siedzenia i szafki lub wieszaki na odzież, oddzielne dla każdego korzystającego z sali do ćwiczeń. Ponadto regulamin siłowni informuje o wydzielonych natryskach, z których użytkownicy mogą korzysta po treningu. Druk Regulamin siłowni podkreśla, że na sali ćwiczeń obowiązują podstawowe zasady bhp, dotyczące używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami na planszach oraz asekuracji trenera podczas wykonywania ćwiczeń z dużym obciążeniem. Dokument regulaminu siłowni wskazuje, że po zakończonych ćwiczeniami należy odłożyć sprzęt na właściwe miejsce a wszelkie jego uszkodzenia niezwłocznie zgłosić opiekunowi. Druk Regulaminu siłowna posiada także wypunktowane czynności zabronione, do których należą min. rzucania przyrządów i hantli na podłogę, powodowanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu czy ćwiczenie poza stanowiskiem. Regulamin siłowni, z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Strona 1 z 3