Rezultaty wyszukiwania dla: Inwentaryzacja

gotowy wzór / szablon dokumentu - Inwentaryzacja oświadczenie końcowe. Po przeprowadzonym spisie z natury osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia końcowego inwentaryzacji. Oświadczenie to zostaje opracowane bezpośrednio po zakończeniu spisu inwentaryzacyjnego w obszarze, za który odpowiedzialna jest osoba składająca oświadczenie. Oświadczenie końcowe jest bardzo przydatne dla pracodawcy przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń od osoby materialnie odpowiedzialnej. W oświadczeniu końcowym osoba materialnie odpowiedzialna deklaruje że spis z natury składników majątkowych, za które ponosi odpowiedzialność materialną, został dokonany w jej obecności i nie wnosi zastrzeżeń co do kompletności spisu i pracy zespołu spisowego. W treści oświadczenia końcowego inwentaryzacji osoba odpowiedzialna potwierdza, że wszystkie składniki powierzone jej pieczy zostały objęte spisem, ponadto oświadcza że wszystkie dowody rozchodu i przychodu wszystkich wartości niematerialnych prawnych zostały przekazane do referatu finansowo-księgowego oraz zostały do chwili sporządzenia weryfikacji (porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów) ujęte w księdze inwentaryzacji. Wzór dokumentu oświadczenia końcowego inwentaryzacji powinien zawierać: miejscowość i datę, pieczęć organizacji, tytuł, imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, treść oświadczenia końcowego oraz podpisy przewodniczącego zespołu spisowego i osoby odpowiedzialnej materialnie

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sporządza się w każdym przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji składników na drodze spisu z natury. Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji jest dokumentem szczegółowo regulującym zasady i techniki przeprowadzania inwentaryzacji obowiązujące w danej firmie. Przed planowaną inwentaryzacją kierownik jednostki na podstawie przepisów wewnętrznych oraz ustawy o rachunkowości wydaje zarządzenie w sprawie inwentaryzacji dotyczące powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, oraz wskazuje na zakres czynności, które należy wykonać podczas przeprowadzania procesu inwentaryzacji. W zarządzeniu wewnętrznym kierownik definiuje: rodzaje składników majątku objętych inwentaryzacją i sposób jej przeprowadzenia, daty przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyznacza osoby przeprowadzające poszczególne działania z tym związane. Podpisane Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik jednostki wręcza przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Wzór dokumentu zarządzenia wewnętrznego kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć organizacji, tytuł, nr zarządzenia, wskazanie na powołanych członków komisji, zespołów spisowych i osób materialnie odpowiedzialnych. Formularz zarządzenia wewnętrznego kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji powinien posiadać zapis dotyczący sposobu przygotowania mienia i przebiegu spisu, datę obowiązywania zarządzania, załącznik oraz podpis kierownika i głównego księgowego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Arkusz spisu z natury - wzór druku. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji to min. 5 lat. Arkusze spisu z natury są formularzami służącymi do udokumentowania faktu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury. Formularze inwentaryzacyjne stanowią zestawienie informacji dotyczących ilości i wartości aktywów trwałych (np. środków trwałych, materiałów, towarów itp.) posiadanych na stanie w czasie przeprowadzania spisu. Prawidłowe zasady wydawania, wypełniania, rozliczania i zwrotu arkuszy spisowych przez członków komisji inwentaryzacyjnej stanowią o rzetelności przeprowadzenia inwentaryzacji i możliwości prawidłowego rozliczenia jej wyników. Arkusz spisu z natury musi zawierać: numer arkusza, nazwę firmy i pole spisowe, skład komisji inwentaryzacyjnej, datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, dane dotyczące spisywanych składników, podsumowanie arkusza. Każda strona arkusz spisu z natury musi być ponumerowana, a także zawierać datę oraz podpisy osób odpowiedzialnych

gotowy wzór / szablon dokumentu - Inwentaryzacja oświadczenie wstępne wzór. Przed przystąpieniem do spisu z natury osoby materialnie odpowiedzialne składają zespołowi spisowemu oświadczenie wstępne dotyczące ewidencji wszystkich operacji gospodarczych, realizacji ewidencji w księgowości oraz przekazaniu do księgowości wszystkich dokumentów związanych z dokonanymi operacjami gospodarczymi. Inwentaryzacyjne oświadczenie wstępne stanowi zapewnienie, że wszystkie operacje dotyczące przychodu i rozchodu zasobów, za które odpowiada dana osoba, zostały do chwili rozpoczęcia spisu prawidłowo wykazane w dokumentacji przekazanej do działu księgowości. Oświadczenie wstępne potwierdza, że wszystkie składniki majątku, za które przyjęta została materialną odpowiedzialność, podlegały udokumentowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba odpowiedzialna przed rozpoczęciem spisu inwentaryzacyjnego powinna podpisać druk oświadczenia wstępnego, informującego, o przygotowaniu składników i pól spisowych do spisu wraz deklaracją o braku wszelkich zastrzeżeń. Wzór dokumentu oświadczenia wstępnego inwentaryzacji powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczątkę organizacji, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej materialnie, oświadczenie dot. składników majątku i ewentualnych nieprawidłowości oraz podpis

Kartoteka magazynowa wzór Excel lub inaczej Ewidencja ilościowo-wartościowa. Najprostsza definicja kartoteki magazynowej to dokument stworzony do kontrolowania bieżącego przepływu towarów na magazynie zawierający z dane dotyczące stanów ilościowych i wartościowych magazynów przedsiębiorstwa oraz informacje o ruchach wewnętrznych jak i zewnętrznych powstałych w obrębie magazynu.

Ewidencję magazynową stanowią kartoteki materiałowe, ilościowo-wartościowe w zależności od przyjętych ogólnych rozwiązań ewidencyjnych. Dla każdego artykułu, którym dysponuje magazyn zakłada się odrębną kartotekę (kartoteki mogą być prowadzone komputerowo). Podstawę do założenia kartoteki w ciągu roku stanowi dowód przyjęcia materiałów. Na początku roku, stan początkowy materiałów powinien być zgodny ze spisem z natury, jeżeli była przeprowadzana inwentaryzacja. Każda operacja dotyczącą przychodu i rozchodu materiałów wpisywana jest  do kartoteki oddzielnie. Zapisy w kartotece prowadzone są na bieżąco, tj. w tym samym dniu, w którym miał miejsce przychód lub rozchód materiałów.

Kartoteka magazynowa ilościowo-wartościowa zarówno w kontekście obrotów, jak i stanu zapasów powinna być na bieżąco systematycznie uzgadniana z ewidencją księgową. Towary zakupywane w niewielkich ilościach i przekazywane bezpośrednio do zużycia nie muszą być obejmowane ewidencją magazynową. W takich przypadkach na odwrocie rachunku należy podać komu materiały przekazano, wymagając od osoby odbierającej pokwitowania. Ewidencja magazynowa ilościowo-wartościowa prowadzona jest zazwyczaj w formie kartoteki techniką przebitkową lub nieprzebitkową w przekroju każdego magazynu, natomiast układ kartoteki musi odpowiadać kartotece ilościowej prowadzonej w magazynie. Kartoteka magazynowa ilościowo-wartościowa druk do pobrania za darmo.