Rezultaty wyszukiwania dla: Instrukcja

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy z monitorem ekranowym, które bezpośrednio oddziałują na pracownika. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym definiuje, że tylko osoba nie posiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła szkolenie w zakresie zasad bhp i ppoż. oraz zapoznała się z niniejszą instrukcją może prowadzić czynności służbowe z użyciem monitora ekranowego. Dokument Instrukcja BHP pracy z monitorem wskazuje na wymagania dotyczące przestrzegania zasad ergonomii danego stanowiska, właściwego nachylenia ekranu, odległości miedzy monitorami, odpowiednich warunków wentylacyjnych pomieszczenia oraz prawidłowego oświetlenia. Wzór Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz reagowaniem w sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym, zawiera także informację opisującą czynności po zakończeniu pracy z monitorem ekranowym oraz niezwłocznym zawiadomieniu przełożonego i służb bhp w zakładzie pracy w sytuacji wystąpienia wypadku. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który definiuje warunki użytkowania zamrażarek, lad chłodniczych oraz szaf chłodzących, wpływające na bezpieczeństwo osób korzystających z wymienionych urządzeń. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych wskazuje, że sprzęt ten mogą obsługiwać znający zasady zatowarowywania wskazanych urządzań oraz odpowiedniego ich opakowywania. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych, odnosi się do konieczności znajomości instrukcji obsługi oraz sprawdzania stanu technicznego urządzenia tj. wtyczka czy obudowa. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zwraca uwagę na technikę mycia maszyn chłodniczych tzn. wykonywania czyszczenia za pomocą ściereczki umoczonej kolejno w wodzie z detergentem i później w wodzie czystej. Wzór Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zawiera punkt dotyczący maksymalnego czasu składowania produktów, w różnych komorach chłodniczych oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych powinna być zamieszczona w widocznym miejscu

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych. Druk formularza określającego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na warunki obsługi maszyn szwalniczych, mające wpływ na bezpieczeństwo osób wykonujących prace na danym urządzeniu. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych wskazuje, że sprzęt na szwalni mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe, instruktaż bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym dla obsługiwanych maszyn. Dokument Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. działania mechanizmów głowicy: tworzenia ściegu, regulacji, sterowania; systemu nawijania nici oraz układu włączania i wyłączania transportera. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych zwraca uwagę, aby wszystkie czynności wykonywać ostrożnie, nie stwarzając żadnych zagrożeń. Wzór Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji zlecenia oraz po zakończeniu obsługi maszyn na szwalni tj. zachowania szczególnej ostrożności podczas właściwego oczyszczania urządzania oraz sprzątania stanowiska pracy. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia maszyny zamieszczone w Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych mówią także o czynnościach zakazanych, do których nalezą: praca na maszynie bez osłon, samodzielne naprawy, dopuszczanie do pracy osób nieuprawnionych czy palenie papierosów na stanowisku pracy. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP mycia rąk. Druk dokumentu w kategorii BHP, który opisuje najważniejsze aspekty dotyczące higieny i dezynfekcji dłoni. Instrukcja BHP mycia rąk powinna być umieszczona w łazience, przy umywalce na stanowisku mycia dłoni, dyspenserze z mydłem lub preparatem odkażającym. Instrukcja BHP mycia rąk powinna zawierać uwagi ogólne dotyczące przestrzegania higieny osobistej, która jest obowiązkiem każdej osoby zatrudnionej z zakładzie. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP mycia rąk zawiera opis oraz ilustrację z techniką dotyczącą czynności mycia dłoni oraz dezynfekcji, które pracownik powinien wykonać zanim przystąpi do pracy. Przed myciem rąk należy zdjąć zegarek, pierścionki oraz pozostałą biżuterię. Wzór dokumentu Instrukcja BHP mycia rąk posiada także uwagi dotyczące pozostawienia miejsca w porządku oraz nie dotykania umytymi i odkażonymi dłońmi elementów, które mogą być nośnikiem bakterii lub być niehigieniczne ( pojemnik na ręczniki, kosz)

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia do krojenia produktów mięsnych. Plansza z Instrukcją BHP obsługi krajalnicy do mięsa powinna znajdować się w dostępnym i widocznym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera ogólne adnotacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze krajalnicy, głównie pod katem teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika, wykonującego prace na wskazanym urządzeniu. Instrukcja BHP wskazuje, aby przed przystąpieniem do czynności z użyciem krajalnicy sprawdzić ogólny stan urządzenia, zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową, skontrolować noże oraz wyposażenia pomocniczego. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków tj., aby koncentrować się na czynności krojenia i nie dopuszczać do stanowiska osób nieupoważnionych. Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa opisuje także sposób postępowania z krajalnicą po zakończeniu pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera paragraf opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP, niezbędne podczas pracy z krajalnicą. Druk dokumentu Instrukcjia BHP obsługi krajalnicy do mięsa pomocna w branżach tj. gastronomia, zakłady mięsne ,masarnie,ubojnie oraz rozbior mięsa, z możliwością edycji,wydruku i pobrania za darmo.

Opis: gotowy wzór/szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi myjki karcher. Wzór formularza regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia wysokociśnieniowego dozującego wodę. Instrukcja BHP obsługi myjki karcher powinna być umieszczona w dostępnym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze karchera, zwłaszcza sprawdzenia stanu osłon oraz prawidłowego ustawienia włącznika głównego. Instrukcja BHP upomina, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan przewodów, poziom oleju oraz szczelność pomp. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera punkt wskazujący na zasady bezpiecznego wykonywania pracy tj., aby nie kierować strumienia wody w stronę osób, urządzeń elektrycznych oraz nie dokonywać samodzielnych napraw. Instrukcja BHP obsługi myjki wskazuje również na sposób zabezpieczenia kerchera po zakończanej eksploatacji i uprzątnięcia stanowiska pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera paragraf opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP przydatne do pracy z danym sprzętem

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przeciwpożarowa. Wzór instrukcji ppoż. z działu bezpieczeństwo i higieny pracy, który dotyczy przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innymi zagrożeniami miejscowymi z udziałem ognia. Ogólna Instrukcja przeciwpożarowa BHP powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja ppoż. BHP wskazuje, iż wszystkie organa administracji państwowej, jednostki gospodarki społecznej instytucje, oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne, są obowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w tej instrukcji. Instrukcja przeciwpożarowa upomina, że każdy pracownik powinien być zapoznany z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego oraz podręcznych środków gaśniczych w miejscu pracy. Wzór druk Instrukcja przeciwpożarowa BHP zawiera punkty dotyczące zapobiegania pożarom w obiektach oraz na terenach przyległych, a także spis czynności zabronionych. Instrukcja ppoż. BHP posiada również załącznik postaci Instrukcji postępowania na wypadek pożaru, która opisuje zasady działania w sytuacji wystąpienia pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych. Instrukcja BHP ppoż. oraz Instrukcja postępowania na wypadek pożaru do pobrania za darmo. Do pobrania na stronie także: lista audytowa sprawdzająca stan przygotowania przeciwpożarowego w firmie (obejmuje min. sprzęt gaśniczy i ciągi ewakuacyjno - komunikacyjne), oraz Harmonogram przeglądów BHP

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Harmonogram BHP konserwacji i przeglądów instalacji oraz urządzeń w obiektach. Protokół stanowi bazę terminów okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w budynkach, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i higieny pracy. Rejestr BHP konserwacji i badań instalacji oraz urządzeń stanowi plan przeglądów w dużych przedsiębiorstwach, halach produkcyjnych i magazynowych, gdzie występuje szereg zróżnicowanych czynności kontrolnych sprzętu rozmieszczonego w wielu lokalizacjach. Harmonogram BHP konserwacji i przeglądów gwarantuje skuteczny nadzór nad gotowością i poprawnością pracy urządzeń, umożliwiając terminowe audyty i prowadzenie działań profilaktycznych, wymianę czy naprawę wyposażenia. Plan przeglądów i konserwacji instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych BHP nie obejmuje jedynie sprzętu ppoż. czujników, klap dymowych, filtrów i gaśnic, ale także wymaga aktualizacji dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi tych urządzeń w obiekcie. Przeglądy BHP konserwacji i poprawności działania instalacji oraz urządzeń powinny być prowadzone i rejestrowane w harmonogramie okresowo, w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (przynajmniej raz w roku)

Umowa przekazania samochodu służbowego. Dokument przekazania pojazdu umożliwia powierzenie samochodu służbowego pracownikowi. Wzór druku Protokół przekazania samochodu, stanowi wyrażenie przez pracownika zgody na przyjęcie odpowiedzialności za auto, które zostało mu dane do dyspozycji. Zgodnie z postanowieniami umowy przekazania samochodu pracownik może używać pojazdu tylko i wyłącznie w sposób odpowiadający jego cechom oraz przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi u pracodawcy. Na mocy protokołu powierzenia auta pracownik jest zobowiązany do terminowego zwrotu samochodu w stanie, w którym został mu on powierzony, zabezpieczyć go przed dostępem osób trzecich i wyliczyć się z niego wedle ustaleń. Z zawartym zobowiązaniem przekazania samochodu łączy się, więc odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę powstałą w powierzonym mieniu należącym do pracodawcy. Do elementów umowy powierzenia pojazdu należy: data i miejsce zawarcia, dane pracownika i pracodawcy, oznaczenie powierzanego samochodu w tym m.in. nazwa, model, data produkcji, numer silnika, numer nadwozia, paragrafy z warunkami i czasem trwania umowy oraz podpis pracownika i pracodawcy. Umowa przekazania samochodu służbowego do pobrania za darmo

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu. Instrukcja BHP obsługi frytownicy / frytkownicy. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący czynników oddziałujących w sektorze gastronomii na bezpieczeństwo osób korzystających z frytownicy lub frytkownicy. Instrukcja BHP obsługi frytownicy powinna być umieszczona w dostępnym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja BHP obsługi frytownicy zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi frytkownicy tj. sprawdzenie stanu instalacji a w szczególności uziemienia oraz przygotowanie odpowiedniej ilość i rodzaju surowców potrzebnych do wykonania pracy. Instrukcja BHP upomina, aby w żadnym wypadku nie korzystać z pustej frytownicy, tzn. bez oleju lub frytury (tłuszczy stałych). Wzór druku Instrukcji BHP użytkowania frytkownicy zawiera punkty dotyczące eksploatacji i czyszczenia frytkownicy, w tym uwagę, że frytownica nie może być nigdy zanurzona w wodzie lub trzymana pod bieżącą wodą. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi frytownicy zawiera paragraf opisujący zasady postępowania w przypadku zapalenia się tłuszczu oraz ogólne reguły BHP przydatne do pracy z danym sprzętem

Strona 9 z 18